Navigācija

2007-2013 plānošanas perioda projekti

 

ĪSTENOTIE PROJEKTI

Nr.p.k. Projekta nosaukums Finansējošā Programma/Fonds Projekta īstenošanas periods Projekta uzraudzības institūcija

1

Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde

ESF

01.2011-04.2012

VRAA

2

Stopiņu novada izglītības iestāžu informatizācija

ERAF

2009- 06.2012

VIAA

3

Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā

LEADER/pašvaldības finansējums

01.2011-30.04.2012

LAD

4

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ulbrokas sporta kompleksā

KPFI/pašvaldības finansējums

2011 -30.06.2012

KPFI

5

Sporta laukuma atjaunošana Stopiņu pamatskolā

LEADER/pašvaldības finansējums

10.05.2010 -01.09.2012

LAD

6

Pakalpojumu uzlabošana Stopiņu novada sabiedrisko aktivitāšu centros

LEADER/pašvaldības finansējums

10.05.2011-30.06.2012

LAD

7

Stopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

ESF

01.12.2011 -30.06.2012

Sabiedrības integrācijas fonds

8

Sociālā darbinieka piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai

ESF

10.05.2011-30.06.2012

VRAA

9

Ulbrokas sporta kompleksa sporta zāles aprīkojuma uzlabošana

LEADER/pašvaldības finansējums

2012

LAD

10

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Stopiņu novada pašvaldības publisko teritorija apgaismojuma infrastruktūrā

KPFI/pašvaldības finansējums

2013

LVIF

11

Grāmata ir mūsu draugs - pieaugušo un skolēnu lasīšanas izglītības un prasmju attīstīšana

COMENIUS

2010-2012

VIAA

12

The children of Eirope sing and dance / Eiropas bērni dzied un dejo

COMENIUS

2011-2013

VIAA

13

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

ESF

01.2012-31.12.2013

VIAA

14

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā

KF/pašvaldības finansējums

21.11.2008-20.11.2012

CFLA

15

Informācijas tehnoloģijas speciālista piesaiste Stopiņu novada pašvaldībā

ESF

16.11.2010-31.12.2011

VRAA

16

Skaņu dzīvespriekam

LEADER/pašvaldības finansējums

01.2011- 06.2011

LAD

17

Ēnu izglītībai un kultūrai

LEADER/pašvaldības finansējums

01.2011 – 06.2011

LAD

18

Teritorijas labiekārtošana pie Stopiņu novada Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un kultūras nama

LEADER/pašvaldības finansējums

01.2011-06.2011

LAD

19

Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde

LEADER/pašvaldības finansējums

01.2011-06.2011

LAD

20

Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana

LEADER/pašvaldības finansējums

01.2011 – 06.2011

LAD

21

Autobusu iegāde skolēnu pārvadājumiem Stopiņu novadā

Valsts budžeta finansējums

22.09.2011- 31.08.2011

VRAA

22

Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra korpusa renovācija

ERAF/pašvaldības finansējums

04.01.2010 -30.06.2011

VRAA

23

Gaismas internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

ERAF/pašvaldības finansējums

04.01.2010- 31.08.2011

 VIAA

24

Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

ESF

15.09.2009-31.12.2010

NVA

25

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

ESF

 

VIAA

26

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

ESF

 

VIAA

27

Multifunkcionāla sporta seguma iegāde Ulbrokas sporta kompleksam

ELFLA/pašvaldības finansējums

2013

LAD

28

Stopiņu pamatskolas jaunās piebūves iekštelpu labiekārtošana

ELFLA/pašvaldības finansējums

2013

LAD

29 Ulbrokas ezera apkārtnes uzlabošana LEADER/pašavaldības finansējums 2012 LAD

30

Interaktīvā kabineta labiekārtošana Stopiņu novada iedzīvotājiem.

ELFLA/pašvaldības finansējums

2013

LAD

31

Informācijas tehnoloģiju un programmu iegāde kultūrizglītības programmu apgūšanai Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā

ELFLA/pašvaldības finansējums

2012

LAD

32

Logu nomaiņa Stopiņu novada Ulbrokas kultūras nama izstāžu zālē

ELFLA/pašvaldības finansējums

2010-2011

LAD

33

Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekts "Viegli būt kopā"

ERAF/pašvaldības finansējums

2011

CFLA

34

Sportiskā Ulbrokas vidusskola un Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta "Sports" standarta īstenošanai Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrā"

IZM/pašvaldības finansējums

2013

IZM

35

Zivju resursu atjaunošana Ulbrokas ezerā

ZM

2010

ZM

 


 

Atpakaļ