Navigācija

Ģimenēm

 

Paldies, ka par savu mājvietu esat izvēlējušies Stopiņu pagastu!

IESPĒJAS, PAKALPOJUMI, ATBALSTS ĢIMENĒM STOPIŅU PAGASTĀ

 

ĢIMENES DIBINĀŠANA UN BĒRNIŅA PIEDZIMŠANA

Laulības reģistrācija

Stopiņu pagastā laulību reģistrāciju piedāvājam veikt Dzimtsarakstu nodaļā, vai citā jaunā pāra izvēlētā vietā, iepriekš to saskaņojot ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

Visa informācija par laulību reģistrāciju, nepieciešamajiem dokumentiem un veidlapas pieejama: http://www.stopini.lv/lv/pasvaldiba/domes-strukturvienibas/dzimtsarakstu-nodala

Bērna dzimšanas reģistrācija

Bērna dzimšanas reģistrāciju Stopiņu pagastā var veikt Dzimtsarakstu nodaļā. Šeit varat saņemt sekojošus pakalpojumus:

 • veikt bērna dzimšanas reģistrāciju
 • saņemt dzimšanas apliecību
 • iesniegt iesniegumu par vienreizēja pašvaldības pabalsta saņemšanai bērna piedzimšanas gadījumā

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā Stopiņu pagastā ir 285 EUR - ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu pagastā ne mazāk kā vienu gadu pirms bērna dzimšanas un bērna dzīvesvieta deklarēta Stopiņu pagastā.

Visa informācija par bērna dzimšanas reģistrāciju, nepieciešamajiem dokumentiem un veidlapas pieejama: http://www.stopini.lv/lv/pasvaldiba/domes-strukturvienibas/dzimtsarakstu-nodala

Bērna dzīvesvietas deklarēšana

Bērna dzīvesvietas deklarēšanu veic bērna vecāki. Stopiņu pagastā to var izdarīt Dzimtsarakstu nodaļā vai izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Reģistrējot jaundzimušo Stopiņu pagasta Dzimtsarakstu nodaļā, vecāki vienlaicīgi var veikt bērna dzīvesvietas deklarēšanu.

Pakalpojuma apraksts: http://stopini.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana

Pieteikšanās rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas iestādē

Bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs nosaka Stopiņu novada saistošie noteikumi Nr. 8/18 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

 • Pirmsskolas izglītības programmās tiek uzņemti bērni no 18 (astoņpadsmit) mēnešu vecuma līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai. 

Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei notiek vienotā pašvaldības izglītības iestāžu bērnu pirmsskolas pieteikumu reģistrā:

 • elektroniski www.epakalpojumi.lv ;
 • vai klātienē Stopiņu pagasta Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu pagastā Ropažu novadā, 1.stāvā.

Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks) pirmsskolas vecuma bērnus rindā var reģistrēt tikai klātienē personīgi Ulbrokas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, 1.stāvā.

Plašāka informācija par bērnu reģistrāciju rindā un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm pieejama: http://www.stopini.lv/lv/izglitiba/pirmsskolas-izglitiba 

Priekšrocības uzsākt bērna gaitas pirmsskolas izglītības iestādē

Saskaņā ar Stopiņu novada saistošajiem noteikumiem, bērni pirmsskolas izglītības iestādē tiek uzņemti šādā prioritārā kārtībā: 

 • bērni obligātajā izglītības vecumā, saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļu, ja bērna un vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības (Militārā dienesta likuma 53.pantā noteiktais, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 43.1. pantā noteiktais, Robežsardzes likuma 46.1 punktā noteiktais u.tml.), ja vecāks iesniedzis dokumentus, kas apliecina priekšrocības;
 • bērns ar invaliditāti, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 • Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, ja bērns ir no sociāli nelabvēlīgas ģimenes un ir pašvaldības Sociālā dienesta ieteikums. Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, ja bērna ārpuskārtas uzņemšanai saņemts Bāriņtiesas pamatots ieteikums (pirmsadopcijas periods, bērna ārpusģimenes aprūpe vai cits pamatots gadījums, kad bērna interesēs ir būt uzņemtam pirmsskolas izglītības iestādē);
 • Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni), kur viens no bērna vecākiem un bērns ir deklarēts Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no iepriekšējā gada 1.septembra;
 • ja bērnam nodibināta aizbildnība vai adopcija un aizbildnis vai adoptētājs ir deklarēts Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un ir iesniegti priekšrocību apliecinoši dokumenti;
 • izglītības iestādes darbinieku bērnus, ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un ja darbinieks strādā tajā pašā izglītības iestādē, kurā bērns ir uzņemšanas rindā un ir iestādes vadītāja pamatots iesniegums par bērna uzņemšanu;
 • bērni, kuru dzīvesvieta un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 • bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
 • bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

 

Pieteikšanās pašvaldības atbalstam pirmsskolas izglītības apguvei privātā mācību iestādē vai bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšanai mājās

Stopiņu pagasts nodrošina līdzfinansējumu šo pakalpojumu saņemšanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” (17.01.2016., nr.1/16).

Atbalsts privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam:

 • 1.5-4 gadi – 270.56 EUR mēnesī (2021)
 • 5-6 gadi – 191.52 EUR mēnesī (2021)
 • atbalsts ēdināšanas izmaksām - 19,52 EUR mēnesī (2021)

/atbalsta summa mainīga, tiek apstiprināta katra gada sākumā/

Atbalsts bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšanai mājās:

 • 176,00 EUR mēnesī

Lai saņemtu atbalstu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums Stopiņu pagasta Klientu apkalpošanas centrā, plašāka informācija un veidlapas pieejamas: http://stopini.lv/lv/izglitiba/pirmsskolas-izglitiba

Atbalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs

Stopiņu pagasta pirmsskolas izglītības iestādēs bērna ēdināšana ir bez maksas, to apmaksā pašvaldība.

 

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS STOPIŅU PAGASTĀ

Stopiņu pagastā izglītību var iegūt:

Pirmsskolas izglītība:

Vispārējā izglītība:

Speciālā izglītība:

Profesionālās ievirzes izglītība:

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes:

 • PPII “Draugi”
 • PPII “Karlson”

Interešu izglītības iespējas, pulciņi un pieaugušo neformālās izglītības iespējas

Pulciņi un nodarbības dažādās jomās saskaņā ar licencētām interešu izglītības programmām pieejamas:

 • Ulbrokas vidusskolā
 • PII “Pienenīte”
 • Upesleju sākumskolā
 • Stopiņu pamatskolā
 • Ulbrokas sporta kompleksā

Neformālās izglītības iespējas pieaugušajiem – nodarbības, pulciņi, prasmju apguve:

Atbalsts līdzfinansējumam Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 

No līdzfinansējuma maksas atbrīvoti uz mācību gadu: 

  • bērni un jaunieši ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu pagastā;
  • citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē;
 • trūcīgas un/vai maznodrošinātas ģimenes statusa bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu pagastā, uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss;
 • 50% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērni, ja vismaz divi bērni apmeklē skolu;
 • citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē.

Atbalsts mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par atbalsta sniegšanu mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai Stopiņu novadā” 16.12.2015., nr.26/15), tiek piešķirts:

 • finansiālais atbalsts dalībai konkursā, skatē, simpozijā vai olimpiādē individuālajiem dalībniekiem vai kolektīviem;
 • naudas balvas par izciliem sasniegumiem individuālajiem dalībniekiem vai kolektīviem.

Atbalstu var saņemt:

 • personas, kuras Stopiņu pagasta administratīvajā teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu; 
 • individuālajiem mūziķiem, māksliniekiem, zinātniekiem vai kolektīviem, kuri pārstāv Stopiņu pagastu.

Informācija par izglītības iespējām pagastā, atbalsta saņemšanas kārtību un veidlapas pieejamas: http://stopini.lv/lv/izglitiba 

Atbalsts bērnu ēdināšanai skolās

Bez maksas - visiem bērniem, kuri mācās Stopiņu pagasta vispārējās izglītības iestādēs.

Skolēnu autobusi

Bērnu nokļūšanai uz un no mācību iestādēm tiek nodrošināti skolēnu pārvadājumi ar autobusiem.

Pašvaldības atbalsts pamatizglītības apguvei bērniem, kuri mācās privātās izglītības iestādēs

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, atbalstu pamatizglītības apguvei privātā izglītības iestādē skolēns var saņemt, ja viņa un vismaz viena likumīgā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu pagastā, aprēķinātais atbalsta apmērs 2021. gadā -  75,75 EUR mēnesī.

 

VESELĪBAS APRŪPE

Nelaimes gadījumā zvaniet: 112 vai 01 (bezmaksas zvans).

ĢIMENES ĀRSTU PAKALPOJUMI STOPIŅU PAGASTĀ:

PA "Stopiņu ambulance", ar pacientu pieņemšanu ambulancēs Ulbrokā un Upeslejās,

I.Vīksnes ģimenes ārsta prakse Sauriešos.

* * *

MEDICĪNAS SPECIĀLISTU PAKALPOJUMI

* * *

APTIEKAS:

Ulbrokas aptieka, Institūta iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālr,. 67 910 947.

Aphoteka aptieka, Institūta iela 36, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālr. 66 118 520

Sauriešu aptieka, Līdumnieku iela 1, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118, tālr. 67 956 156

Lauku aptieka, RAKUS Tuberkules un plaušu slimību klīnika, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118, tālr. 67 048 226

* * *

Stopiņu pagasta Upeslejās atrodas RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, kas ir vadošā klīnika Latvijā savā nozarē.

Pieņemšanas laiki, atrašanās vietas un cita informācija par veselības aprūpes jautājumiem pieejama: https://stopini.lv/lv/pagasts/veseliba

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI ĢIMENĒM 

Bez valsts noteiktajiem nekustamo īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Stopiņu pagastā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kas noteikti pašvaldības saistošos noteikumus nr. 17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”. Noteikumos ir noteikta kārtība, kādā piemērojami nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām. Iedzīvotājiem ir iespējas saņemt NĪN atvieglojumus 16 dažādās kategorijās, iesniedzot rakstisku iesniegumu:

 • 90% apmērā politiski represētām personām;
 • 50% apmērā personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
 • 25% apmērā - persona ar I grupas invaliditāti Civillikuma noteiktajam pirmās pakāpes radiniekam (vecākiem, bērniem), vai laulātajam;
 • 25% apmērā, ja ģimenē ir viens vai divi bērni; 
 • 50% apmērā, ja ģimenē ir trīs bērni; 
 • 70% apmērā, ja ģimenē ir četri bērni; 
 • 90% apmērā, ja ģimenē ir pieci vai vairāk bērni;
 • 90% apmērā Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem I kategorijas mājsaimniecībām gruntsūdeņu piesārņotās zonās;
 • 70% apmērā Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem II kategorijas mājsaimniecībām gruntsūdeņu piesārņotās zonās;
 • 25% apmērā Černobiļas AES seku likvidētājiem;
 • 70% apmērā personai, kuras aprūpē ir bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju;
 • 90% apmērā vientuļajiem pensionāriem (kuriem nav laulātā un bērnu);
 • 50% apmērā pensionāriem, kuri deklarēti vieni esošajā mājoklī;
 • 25% apmērā - personām ar III grupas invaliditāti;
 • 25% apmērā 1991.gada janvāra barikāžu dalībniekiem.

 

ATBALSTS UN IESPĒJAS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

 • Daudzbērnu ģimeņu bērniem pēc nepieciešamības tiek apmaksātas Portidžas apmācības.
 • Bērniem no daudzbērnu ģimenēm, Stopiņu pagasta organizētajos kultūras pasākumos, ieeja ir bezmaksas.
 • Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām.
 • Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”, 27.11.2013., nr.14/13, daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni) tiek piešķirta atlaide 50% apmērā no valsts nodevas par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu.
 • Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”, 27.06.2012., nr.17/12, no līdzfinansējuma maksas 50% apmērā ir atbrīvoti daudzbērnu ģimeņu bērni, ja vismaz divi bērni apmeklē UMMS.
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā, ja ģimenē ir trīs bērni; 
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70% apmērā, ja ģimenē ir četri bērni; 
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 90% apmērā, ja ģimenē ir pieci vai vairāk bērni.

 

SOCIĀLAIS ATBALSTS ĢIMENĒM

Stopiņu pagasts piedāvā plašus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidus.

Sociālie pabalsti tiek piešķirti pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, biežāk izmantotie sociālo pabalstu veidi:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (vadoties no LR normatīvajiem aktiem, Stopiņu novadā GMI noteikts 57.00 EUR vienai personai mēnesī, ja persona veic līdzdarbības pienākumus);
 • pabalsts bēru gadījumā, ja mirušā dzīvesvieta bija deklarētā Stopiņu novadā;
 • pabalsts dokumentu atjaunošanai un iztikai personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījumu vietas;
 • pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai nestrādājošiem pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts tuberkulozes slimniekiem;
 • pabalsts skolas piederumu iegādei, brīvpusdienām skolā, pirmsskolas izglītības iestādes apmaksai 100% apmērā no dienas maksas maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem;
 • pabalsts sociālo pakalpojumu apmaksai – aprūpe mājās.

Citi Sociālā dienesta pakalpojumi:

 • asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti;
 • ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās rehabilitācijas iestādēs personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā;
 • tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums;
 • atbalsta pakalpojumi un palīdzība daudzbērnu ģimenēm.

Par visiem sociālo pakalpojumu veidiem, to saņemšanu un arī citu informāciju var uzzināt: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/socialais-dienests 

 

BĀRIŅTIESA

Adopcija, aizgādnība, bērna tiesisko interešu aizstāvība, mantisko interešu aizsardzība, vecāku domstarpību izšķiršana un citi jautājumi.

Informācija par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem pieejama: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/barintiesa 

 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA 

Sabiedrisko kārtību Stopiņu pagastā nodrošina Stopiņu Pašvaldības policija.

Diennakts tālrunis: 67910901

Informācija par Pašvaldības policiju pieejama: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/pasvaldibas-policija 

 

IZKLAIDE UN BRĪVAIS LAIKS

Stopiņu pagastā ir vairāk kā 30 bērnu rotaļu laukumi un tie ir brīvi pieejami: Upeslejās, Līčos, Rumbulā, Cekulē, Saulīšos, Vālodzēs, Dreiliņos, Ulbrokā un Sauriešos. Rotaļlaukumu, sporta laukumu un aktīvās atpūtas vietu KARTE.

Vietas atpūtai

Iecienītas iedzīvotāju atpūtas vietas Stopiņu pagastā ir Ulbrokas ezera krastmala, Līgo parks, Sauriešu ūdenskrātuve un Mazās Juglas krasti. 

Līgo parkā ir iespēja iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu, apmeklēt kultūras pasākumus brīvdabas estrādē, piedalīties gadskārtu svētkos.

Ulbrokas ezermalā ir labiekārtoti sporta laukumi pludmales volejbola un futbola spēlei, āra trenažieri, skeitparks, šķēršļu un aktivitāšu trase, pastaigu taka, laipa ezerā, atpūtas soliņi.

Sauriešu karjera apkārtne ir lieliska vieta pastaigām, riteņbraukšanai un dabas baudīšanai.

Apskates objekti, tūrisms, velomaršruti

Stopiņu pagastā ir vairāki iecienīti tūrisma objekti – minizoo, seno darbarīku kolekcija un prasmju demonstrācija, dažādi dabas objekti un piemiņas vietas, dižkoki. Novada iepazīšanai piedāvājam izmantot divus vietējos velomaršrutus un vienu reģionālo velomaršrutu.

Informācija par apskates objektiem un velomaršrutiem pieejama: https://stopini.lv/lv/pagasts/turisma-informacija

Kultūras pasākumi, koncerti, teātri, filmas, un citi pasākumi

Kultūras centrs "Ulbrokas Pērle" piedāvā plašu kultūras programmu dažādām gaumēm un visām vecuma grupām visa gada garumā. Vasaras periodā kultūras pasākumi notiek arī brīvā dabā – Līgo parka estrādē un Ulbrokas ezera krastmalā.

Kultūras pasākumu programma pieejama: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-perle-pasakumu-programma

Stopiņu pagastā iedzīvotājiem ir iespēja līdzdarboties mākslinieciskajos kolektīvos:

 • Sieviešu koris “Madara”
 • Jauktais koris “Ulbroka”
 • Jauniešu deju kolektīvs
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Stopiņš”
 • Senioru deju kolektīvs “Ulenbroks”
 • Akordeonistu ansamblis “Akcents”
 • Vecākās paaudzes vokālais ansamblis “Sagšas”
 • Stopiņu novada amatierteātris “Dille”
 • Tautas lietišķās mākslas studijā “Ulbroka”.

Pasākumi bibliotēkās

Stopiņu pagasta bibliotēkas organizē dažādus lasīšanas veicināšanas un kultūras pasākumus bērniem un pieaugušajiem – tikšanās ar māksliniekiem, rakstniekiem, dzejniekiem, teātru apmeklējumi, radošie literatūras vakari, pasākumi bērniem grāmatu pasaules iepazīšanai.

Informācija par bibliotēku organizētajiem pasākumiem pieejama: 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas novada radošās attīstības centros

Stopiņu pagastā strādā pieci radošās attīstības centri lielākajos novada ciemos – Upeslejās, Ulbrokā, Sauriešos, Cekulē un Līčos.

Radošās attīstības centros tiek piedāvātas daudzveidīgas nodarbības, sportiskas aktivitātes, radošās apmācības, pulciņi bērniem un pieaugušajiem, kā arī dažādas iespējas pavadīt brīvo laiku.

Radošās attīstības centros notiek izstādes, koncerti, dažādi sarīkojumi.

Informācija par radošās attīstības centru piedāvājumu pieejama: https://stopini.lv/lv/kultura/radosas-attistibas-centri

 

SPORTA NODARBĪBAS, AKTIVITĀTES UN VIETAS, KUR NODARBOTIES AR SPORTU

Ulbrokas sporta kompleksā iedzīvotājiem ir pieejamas lielā zāle, mazā zāle, trenažieru zāle, peldbaseins, āra stadions. Nodarbības notiek arī sporta zālē Ulbrokas centrā.

KARTE - sporta laukumi, āra trenažieru laukumi, skeitparki, rotaļlaukumi un aktīvās atpūtas vietas Stopiņu novadā.

Sporta laukumi pagasta ciemos:

 • Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos, Cekulē, Līčos.

Āra trenažieru laukumi:

 • Ulbrokā, Cekulē, Upeslejās, Sauriešos, Līčos.

Skeitparks pie Ulbrokas ezera.

Āra hokeja laukumi/slidotavas ziemā pieejami Ulbrokā un Upeslejās.

Radošās attīstības centros notiek nūjošanas nodarbības, vingrošana senioriem.

Ulbrokas sporta kompleksā notiek treniņi dažādos sporta veidos:

 • Handbols – jauniešiem, vīriešiem, sievietēm
 • Futbols – bērniem, pieaugušajiem
 • Florbols – bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem
 • Kamaniņu sports – jauniešiem
 • Peldēšana – bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem
 • Ūdens aerobika, ūdens aerobika grūtniecēm
 • Volejbols – jauniešiem, pieaugušajiem
 • Basketbols – pieaugušajiem
 • Galda teniss – jauniešiem, pieaugušajiem
 • Džudo – bērniem, jauniešiem
 • Karate – bērniem, jauniešiem
 • Mūsdienu un moderno deju nodarbības – bērniem, jauniešiem

Atbalsts un finansējums sportistiem

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā” (12.12.2012., nr.19/12), tiek piešķirts:

 • finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās individuālajiem sportistiem un sportistu komandām;
 • finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšanai;
 • naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā vienu reizi gadā.

Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu ir: 

 • individuālajiem sportistiem, kuri pagasta administratīvajā teritorijā deklarējuši savu dzīvesvietu; 
 • sportistu komandām, kuras pārstāv pagastu un kurās ne mazāk kā puse no dalībnieku skaita ir fiziskās personas, kuras pagasta administratīvajā teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu.

Informācija par atbalsta iespējām sportā pieejama: http://stopini.lv/lv/sports/ulbrokas-sporta-komplekss 

 

 

Atpakaļ