Navigācija

Biedrības un nodibinājumi

 

Stopiņu uzņēmēju biedrība

Stopiņu novada uzņēmēju biedrība labprāt sadarbosies ar jebkuru Stopiņu novada juridisku vai fizisku personu, lai sasniegtu uzņēmēju kopīgos mērķus, un kuram nav vienaldzīga uzņēmējdarbības attīstība mūsu Stopiņu novadā!

Biedrības mērķi un aktivitātes:

  • Apzināt ar uzņēmējdarbību saistītās problēmas Stopiņu novadā un biedrības kompetences robežās tās risināt.
  • Veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp novada uzņēmējiem.
  • Veidot līdzvērtīgu dialogu starp Stopiņu Novada Domi un vietējiem uzņēmējiem, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, lai sekmētu uzņēmēju un novada ekonomisko attīstību.
  • Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt Stopiņu uzņēmēju atpazīstamību, konkurētspēju un veselīgu uzņēmējdarbības vidi.
  • Īstenot kopīgus, biedrības dalībniekiem aktuālus projektus, kā arī veikt citas saimnieciskās aktivitātes biedrības darbības nodrošināšanai.

BIEDRĪBAS AKTUALITĀTĒM SEKO:  www.stopinuuznemeji.com

KONTAKTINFORMĀCIJA:

E-pasts: stopinuuznemeji@inbox.lv; info@stopinuuznemeji.com         
Tālrunis: +371 25647113; +371 29133822; +371 29464547;
Juridiskā adrese:  Institūta iela 14/8, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV2130

 

Stopiņu novada politiski represēto biedrība

Stopiņu novadā darbojas "Stopiņu novada politiski represēto biedrība". Biedrības darbības mērķi ir:
- risināt novada politiski represēto personu tiesiskos un sociālos jautājumus un pārstāvēt to intereses novadā un Latvijas republikā; 
- apzināt novada politiski represēto dzīves apstākļus un ar attiecīgu institūciju palīdzību sniegt tiem nepieciešamo morālo, sociālo un materiālo atbalstu; 
- apzināt politiski represēto nometinājumu un apbedījuma vietas; 
- veicināt represiju upuru mūžīgas piemiņas saglabāšanu, vācot un sistematizējot vēsturiskus dokumentus no vēstures, valstu un personīgiem arhīviem un personu atmiņām kā novadā, tā Latvijā kopumā; 
- kopā ar novada skolu vadību piedalīties skolēnu patriotiskajā audzināšanā, izskaidrot komunistiskā režīma nodarīto noziegumu sabiedrisko bīstamību un okupācijas seku likvidēšanas nepieciešamību; 
- sadarboties ar novada pašvaldību, citām sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām un privātpersonām, ja to darbības mērķis nav pretrunā ar biedrības mērķiem, uzdevumiem un Latvijas republikas likumdošanu; 
- izmantot masu informācijas līdzekļus, sistemātiski sagatavot publikācijas par biedrību darbību; 
- līdzdarboties Latvijas republikas politiski represēto apvienībā, deleģēt savus pārstāvjus uz konferencēm, kā arī apvienības vadošajos orgānos.

Kontakti: 
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Vadītāja Māra Zebauere
tālr: 28890339

 

Stopiņu novada pensionāru biedrība

Stopiņu novadā darbojas "Stopiņu novada pensionāru biedrība". Biedrības darības mērķi ir aizstāvēt pensionāru sociālās, ekonomiskās un tiesiskās intereses, veicināt kopdarbību ar pašvaldību; risināt sociālās aprūpes problēmas; iesaistīties sabiedriskajā, kultūras un saimnieciskajā dzīvē; deleģēt pārstāvjus pašvaldībās, pensionāru problēmu risināšanā; piesaistīt juridisko un fizisko personu ziedojumus, un veikt humānās palīdzības sadali starp pensionāriem.

2013.gada 27.martā Stopiņu novada Pensionāru biedrība biedrības priekšsēdētāja amatā apstiprināja  MARGU TROPU. Par Valdes locekļiem apstiprināti: Alīse Volkova un Juris Kubliņš

Kontakti:
Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr.26332071 M.Tropa

 

Daudzbērnu ģimeņu biedrība ”Māra”

Biedrības darbības mērķis ir ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzība un ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā.

Kontakti:
Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Vadītāja Inta Gruzdule-Borovaja
tālr: 29215558

Biedrības aktivitātes: /lv/novads/biedribas-un-nodibinajumi/nvo-mara

 

Amatieru kolektīvu biedrība ”Raksti”

Stopiņu novadā darbojas amatieru kolektīvu biedrība „Raksti”. Biedrības mērķi ir nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana; amatiermākslas procesa nepārtrauktības nodrošināšana. Biedrība "RAKSTI" apvieno VPDK ''Stopiņš'', VPDK ''Luste'' un Jauktais koris „Ulbroka”.                                    

Jauktais koris „Ulbroka” dibināts 1986.gadā. Kora pamatsastāvā ir 40 dziedātāji. 23 gadu pastāvēšanas laikā koris ar labiem rezultātiem piedalījies ikgadējās Rīgas rajona koru skatēs un novadu Dziesmu svētkos – Ogrē, Daugavpilī, Jelgavā (Jelgavas Dziesmu svētku 100 gades svinībās), Rīgas 800-gadei veltītajos svētkos, kā arī piecos Vispārējos Latvijas Dziesmu un deju svētkos (1990, 1993, 1998, 2003, 2008 gados.) Aktīvu dalību koris ņēma arī četros Starptautiskajos Baltijas un Ziemeļvalstu koru festivālos – Rīgā, Visbijā (Zviedrija), Skiena (Norvēģija), Klaipēdā (Lietuva).1999.gadā koris piedalījās 39.starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā LORETO (Itālijā).Koncertturnejas un sadraudzības koncerti notikuši Austrijā, Polijā, Čehijā, Vācijā, gan arī viesu koru pretvizītes Latvijā. Mājās (Latvijā un Stopiņu novadā) koris uzstājas visvairāk, dziesmas skan gan valsts svētkos, gan dažādos kultūras pasākumos. Kora repertuārā pārstāvēti visi žanri: tautasdziesmas, latviešu un ārzemju klasika, garīga satura darbi, kā arī mūsdienu latviešu komponistu kora dziesmas.

VPDK ''Luste'' dibināts 1998. gadā. Šobrīd ‘’Lustē’’ dejo jau 30 dejotāju. Pārsvarā dejo gan jestras, gan arī cienīgākas latviešu tautas un mūsu horeogrāfu veidotās dejas. Ar saviem priekšnesumiem vienmēr ir klāt oficiālos un ne tik oficiālos novada pasākumos – Latvijas proklamēšanas gadadienā, Lieldienās, Jurģos, Jāņos, kā arī tik nopietnos pasākumos kā deju kolektīvu skates. Piedalījās Stopiņu novada 120 gadu jubilejas svinību maratonā 2007. gada augustā. Kolektīvs izbraukāja arī Lietuvu, Bavāriju, Itāliju, Ungāriju, Somiju un Zviedriju, Franciju un Horvātiju. Bet vislielākais gandarījums, protams, ir par dalību pašmāju lielajos svētkos - deju upē ‘’Rīgai – 800’’ pasākumā 2001. gadā, 2003.gada un 2008. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos                                                                                                    

VPDK ''Stopiņš'' ir visjaunākais kolektīvs biedrībā - dibināts 2008. gadā. Pirmsākumos kolektīvs dibināts kā Ulbrokas vidusskolas dejojošo bērnu vecāku deju kolektīvs. Šo divu gadu laikā kolektīva dalībnieku skaits ir audzis un šobrīd kolektīvā ir 28 dejotāji. Kolektīvs aktīvi piedalās dažādos pasākumos, veido kopīgus pasākumus un dejas ar Ulbrokas vidusskolas bērnu deju kolektīviem. Aktīvi piedalās Stopiņu novada rīkotajos pasākumos, Latvijas mēroga pasākumos un šogad brauca uz festivālu Lietuvā. Aktīvi piedalās Ulbrokas vidusskolas pasākumos - mātes dienā, Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienā.                           Visi Visi kolektīvi aktīvi piedalās Stopiņu novada rīkotajos pasākumos - Jāņos (Vasaras saulgriežos), Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, Ziemassvētkos, Lieldienās, Darba svētkos, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā un  Mātes dienā.

Kontakti:
Adrese: Institūta iela 1b, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Vadītājs: Edgars Mednis, tālr: 29199983  

 

Biedrība ”Socintegra”

Biedrības mērķis ir: veicināt sabiedrības integrāciju sociālās vides uzlabošanai.

Biedrības uzdevumi ir:
indivīdu aktivizēšana, sabiedrības motivēšana līdzdarboties, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību un pilsoniskās sabiedrības veidošanos;
iesaistīties nacionālo un starptautisku projektu izstrādāšanā un ieviešanā, kas palīdz uzlabot cilvēku dzīvi Latvijā;
piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;
piedalīties NVO sadarbības programmās;
sadarbība ar citām pasaules organizācijām ar līdzīgiem mērķiem;

Mūsu misija - nostiprināt pilsonisko sabiedrību, atbalstīt dažādību, pieņemt visu cilvēku tiesības būt atšķirīgiem. Tolerance -  ir īpašība, kura pieļauj, ka citiem ir savs, no jūsējā atšķirīgs viedoklis, kuru tie apliecina. Tas prasa zināmu prāta atbrīvotību un spēju izprast citus. Tāpat nepieciešams noslāpēt augstprātību un būt spējīgam saprast, ka neuzskati sevi par vienīgo, kam taisnība. Mēs visi esam cilvēki un ieņemam dažādus amatus, tāpēc tolerance ir nepieciešama, gan reliģijā, gan darbā ar cilvēkiem un skolās.

Mūsu galvenais mērķis - paplašināt tolerances teritoriju. Izplātīt tolerances sociālo paraugu idejas un informāciju par tolerances kultūras praktisko pieredzi.

Kontakti:
Tel (+371) 26383251
www.socintegra.lv
info@socintegra.lv

 

Biedrība ”Reāls piedzīvojums”

Biedrība REĀLS PIEDZĪVOJUMS (Reģistrācijas Nr.: 40008161269 reģistrēta Stopiņu novadā) ir bezpeļņas sabiedriskā labuma stausa organizācija, kuras mērķi ir organizēt un veicināt aktīvu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem; saturīga un lietderīga brīvā laika organizēšana; jaunatnes patriotisma, biedriskuma, drošsirdības un fizisko, garīgo spēju, personiskās kultūras, disciplīnas attīstīšana un vides aizsardzības sekmēšana. Biedrības dibinātājiem ir liela pieredze bērnu un jauniešu aktivitāšu organizēšanā jau kopš 1996.gada.

Biedrība "REĀLS PIEDZĪVOJUMS" piedāvā nometnes un pasākumus bērniem un pieaugušajiem visās sezonās.  

Biedrība aicina komersantus ziedot līdzekļus bērnu nometnēm. Ziedojot, kaut nelielus līdzekļus, Jūs palīdzēsiet un atbalstīsiet tos bērnus, kuriem nav ģimeņu, nav vecāku un nav  māju, bāreņus, bērnunama bērnus, maznodrošināto ģimeņu bērnus, sociāli neaizsargāto un nelabvēlīgo ģimeņu  bērnus, daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērnus, atbalstīsiet bērnu un jauniešu iesaistīšanu lietderīgā un saturīgā  brīvā laika pavadīšanā sporta, paremilitarizētajās nometnēs un dažādās aktivitātēs, popularizējot jaunatnes  patriotisma, biedriskuma, drošsirdības, fizisko un garīgo spēju, personiskās kultūras, disciplīnas, veselīga  dzīvesveida un vides aizsardzības sekmēšanu, kā Stopiņu novadā, tā arī Latvijā kopumā. Ziedotāji iegūst nodokļu atlaides LR likumdošanā notiktā kārtībā 85% apjomā no ziedotās summas.

Kontakti: 
Sandijs Krastiņš
biedrības "Reāls piedzīvojums" valdes priekšsēdētājs
mob. tālr. 28373749
e-pasts: realspiedzivojums@inbox.lv

Informācija par biedrību: www.realspiedzivojums.lv 

 

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"

Biedrības darbības teritorija:
Partnerības pamata darbības teritorija ir Stopiņu novada un Salaspils novada (izņemot Salaspils pilsētu) pašvaldību teritorijas.

"Stopiņu Salaspils Partnerība"
LEADER vietējā rīcības grupa – biedrība “Stopiņu Salaspils Partnerība” 
Biedrība dibināta 2009. gada 17. septembrī (reģ. Nr. 40008146537). Partnerība darbojas Stopiņu novada un Salaspils novada pašvaldības lauku teritorijā.

Biedrības mērķi ir veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritoriju attīstībā. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Partnerības teritorijas attīstību. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos. Koordinēt un piesaistīt finanšu, materiālos, intelektuālos un citus resursus Partnerības mērķu sasniegšanai. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV 2130
Reģ. Nr.: 40008146537
Banka: AS DnB NORD Banka
SWIFT kods RIKO LV 2X
Konts: LV76RIKO0002013154779, LVL

ELFLA administratīvā vadītāja Agnese Bērziņa
tālr. 29361190
e-pasts: agnese.projekti@gmail.com

Biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” mājaslapa: http://www.stopini-salaspils.lv/lv/jaunumi

 

Biedrība "Jaunsiši"

Stopiņu novada Dzidriņās dibināta ciemata iedzīvotāju biedrība „Jaunsiši”.

Biedrības darbības primārais mērķis – aizstāvēt tās biedru tiesības un pārstāvēt viņu intereses valsts un pašvaldību institūcijās, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs, kā arī:

· sadarboties ar ciemata attīstītājiem,

· uzlabot ciemata iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tajā skaitā ceļu satiksmes un iedzīvotāju drošību ciematā,

· rūpēties par ciemata un tā tuvākās apkārtnes vides saglabāšanu un sakopšanu u.tml.

Tāpat biedrība iecerējusi veicināt ciematā pozitīvu, draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot tā iedzīvotājus dažādās sportiskās aktivitātēs un organizējot Jaunsišu, Mazsišu, Lielsišu un Sišu ielu iedzīvotāju saliedēšanās pasākumus – lokālus brīvdabas koncertus, sporta spēles un cita veida atpūtas pasākumus, jo ciemats izveidots salīdzinoši nesen (2009./2010.gadā) un nav vēl pilnībā apdzīvots, tādējādi daudzi kaimiņi savstarpēji nav pazīstami. Pirmais šāda veida pasākums norisinājās šā gada 30.aprīlī, kad biedrība „Jaunsiši” sadarbībā ar Jaunsišu ciemata attīstītājiem un Lielo Talku organizēja ciematā pirmo pavasara talku, kuras ietvaros tika sakopta tā tuvākā apkārtne – pļavas, grāvji, piebraucamie ceļi un mežmala.

Sīkāka informācija par biedrības aktualitātēm pieejama biedrības mājas lapā http://sisi.forumlv.com/login , vai rakstot e-pastu uz jaunsisi@inbox.lv.

 

Biedrība ”Koordināta”

Darbības mērķi: Popularizēt veselīgu, aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu, veicināt starpnacionālo un starpkultūru mijiedarbību Latvijā un ārpus tās robežām, sekmēt dažādu sporta, kultūras un tūrisma veidu organizāciju un indivīdu sadarbību, vienotību un attīstību, veidot biedrības un tās biedru atpazīstamību Latvijā un ārpus tās.

Kontaktinformācija:

Reģistrācijas numurs: 40008192061 
Adrese: Rīga, Maskavas iela 429-40, Latvija

Pauls Jurjāns, e-pasts: pauls.jurjans@koordinata.lv , mob.tālr.+371 29238800

Jānis Ķimenieks, e-pasts: janis.kimenieks@koordinata.lv , mob.tālr.+371 26497476

Plašāk par biedrību un tās aktivitātēm: www.koordinata.lv

 

Biedrība "Ulbrokas vidusskolas atbalstam"

Biedrība „Ulbrokas vidusskolas atbalstam” tika nodibināta 2011.gada aprīlī ar mērķi, ko esam definējuši paši sev un ietvēruši biedrības statūtos:
1. Finansiāli, materiāli, u.c. atbalstīt Ulbrokas vidusskolas darbību;
2. Finansiāli, materiāli, u.c atbalstīt Ulbrokas vidusskolas skolēnus un skolotājus izglītošanas procesā;
3. Finansiāli, materiāli u.c. atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu;
4. Veicināt un finansiāli, materiāli, u.c. atbalstīt Ulbrokas vidusskolas skolēnu ārpusstundu aktivitātes;
5. Veicināt Ulbrokas skolēnu un skolotāju veselības, drošības un tiesību aizsardzību;
6. Finansiāli, materiāli u.c. atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas skolotāju un skolēnu sadarbību ar citām izglītojošām iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
7. Finansiāli, materiāli, u.c. atbalstīt un veicināt Ulbrokas vidusskolas ēkas, telpu, telpu un apkārtnes uzlabošanu, rekonstrukciju un labiekārtošanu;
8. Sabiedriskā labuma darbība.

Gaidām savās rindās aktīvus dalībniekus, kuri vēlas būt lepni par to, ka ir pielikuši savas pūles, laiku, enerģiju, lai novada bērni varētu mācīties labākajā Latvijas vidusskolā!

Biedru iestāšanās anketa. 

Dace Pudāne, valdes loceklis, tālr. 26480464. 

 

Biedrība "BUMMS"

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība "BUMMS” dibināta 2010. gada 18. februārī, apvienojoties aktīviem audzēkņu vecākiem un skolotājiem un absolventiem. Biedrības "BUMMS" darbības tiešā mērķauditorija ir Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas un novada bērni un jaunieši, un viņu ģimenes, bet plašākā skatījumā – sabiedrība kopumā.

Biedrība BUMMS darbojas uz statūtu pamata, tās mērķi ir:

  • atbalstīt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu un tās sniegto profesionālās ievirzes izglītību un pakalpojumus;
  • atbalstīt mūžizglītību, interešu izglītību un citas neformālo izglītības jomas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • aiesaistīt finansiālu atbalstu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un dažādu ar BIEDRĪBAS mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai;
  • veicināt BIEDRĪBAS biedru kompetenci, institucionālo un organizatorisko kapacitātes attīstību;
  • veicināt un finansiāli atbalstīt Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu radošo darbību;

Biedrības valdes locekle 
Santa Podgaiska
Tālrunis 26330025
e-pasts: santa.podgaiska@gmail.com

Mājaslapa:  http://www.umms.lv/bumms

Atpakaļ