Kafija ar politiķi Ulbrokas vidusskolā

18/12/2019

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Valsts programmas ietvaros organizētā atklātā projekta konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” ietvaros, tika apstiprināts Stopiņu novada pašvaldības projekts “Plānošanas dokumenta “Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam” izstrāde”. Kā projekta prioritāte Stopiņu novadā ir izvēlēta jaunatnes politikas plānošana un pilnveide, kas ietver aktivitāšu un pasākumu plāna izvedi efektīvai starpinstitucionālajai sadarbībai darba ar jaunatni īstenošanai. 

Un, lai apzinātu ne vien iesaistīto institūciju redzējumu par darba ar jaunatni situāciju novadā, bet arī jauniešu pašu skata punktu, 4.decembrī Ulbrokas vidusskolā notika pasākums "Kafija ar politiķi", kurā skolēni un novada jauniešu aktīva pārstāvji tikās ar Stopiņu novada domes priekšsēdētājas vietnieku Aināru Vaičulenu, SIA "Ulbroka" valdes priekšsēdētāju Aivaru Koktu, Stopiņu novada deputāti un pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" vadītāju Leldi Sturmi , kā arī Stopiņu novada domes deputātu un Getliņi EKO administratīvo direktoru Gunti Kampi. 

"Kafija ar politiķiem" ir līdzdalības metode, kuras mērķis ir pārdomātā un patīkamā vidē visām iesaistītajām pusēm – jauniešiem un politiķiem – dot iespēju satikties, iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus. Jauniešiem tā nereti ir pirmā iespēja tieši un nepastarpināti uzrunāt lēmumu pieņēmējus (deputātus, pašvaldības darbiniekus, iestāžu vadītājus), izstāstīt par sev svarīgo un uzdot jautājumus, savukārt, politiķiem tā ir iespēja dzirdēt par jauniešiem aktuālo no „pirmavota” – paša jaunieša.

Mums lieliski izdevās īstenot šo pasākumu kā platformu neformālām sarunām brīvā gaisotnē, kurā visi runā viens ar otru kā līdzīgs ar līdzīgu. Sarunas vadīja biedrības MOVE UP pārstāvis Einārs Ervīns Deribo un mēs pārrunājām dalībniekiem aktuālos jautājumus, "sāpes" un gaidas. Starp apspriežamajiem jautājumiem bija jauniešu nodarbinātība, līdzdalība lēmumu pieņemšanā, brīvā laika pavadīšanas iespējas un infrastruktūra, un brīvprātīgā darba sistēmas izstrādes nepieciešamība novadā.

Šeit, ka mums izdevās panākt, ka gan jaunieši, gan politiķi pārvar stereotipus un izdevās lauzt stereotipus vienam par otru, caur pozitīvu saskarsmes un kopā darbošanās pieredzi. Pēc diskusijas jaunieši secināja, ka iepriekš nebija apjautuši savas patiesās iespējas ietekmēt norises novadā, savukārt, lēmumu pieņēmēji atzinīgi novērtēja, ka mūsu novadā ir tik aktīvi un darboties griboši jaunieši.

Rakstu sagatavoja Stopiņu novada Jauniešu domes vadītāja Luīze Utāne