Navigācija

Lokālplānojumu sagatavošana

 

 

PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU, GROZĪJUMU VEIKŠANU   

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, īpašumā Ozolaines ielā 8, Līčos, Stopiņu novadā (10.05.2021.)

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Dzidriņās, īpašumos Lielsišu ielā un Jaunsišu ielā, Stopiņu novadā (30.07.2020.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Ulbrokas Kļavas" teritorijā Stopiņu novadā  (19.09.2019.)

Paziņojums par lokālplānojuma  izstrādi  Dreiliņu ciema daļai transporta infrastruktūras risinājumu noteikšanai.  (29.08.2019.)

Paziņojums par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu “Kaudzīšu iela 11”, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Rumbula, Stopiņu nov. teritorijā (23.07.2019.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Silvas'', Ulbrokā, teritorijā (24.04.2019.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula, teritorijā (24.04.2019.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumā ''Lieldimdas'', Rumbulā, Stopiņu novada teritorijā (15.04.2019.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumu Kaudzīšu iela 11, ''Vecpastari'' un ''Rijnieki'', Rumbulā, Stopiņu novadā (17.12.2018.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'' teritorijā, Ulbroka  (12.10.2018.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai ''Mazgravas'' teritorijā, Līčos (10.07.2018.) 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem, ciema robežu precizēšanai Stopiņu novada teritorijas daļā  (04.01.2018.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumam ''Smaidas'', Dreiliņos  (04.01.2018.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Zīles'' teritorijā, Dreiliņi, Stopiņu novads (30.10.2017.)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem īpašuma ''Ciņi'' teritorijā, Rumbula, Stopiņu novads (30.10.2017.)

 

PAZIŅOJUMI PAR NODOŠANU PUBLISKAJAI APSRPRIEŠANAI

Paziņojums par lokālplānojuma “Lieldimdas” 2.0 redakcijas publisko apspriešanu (12.05.2021.)

Par izmaiņām lokālplānojumu publisko apspriešanu termiņos un sabiedrības līdzdalības pasākumos,  ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus

“Lokālplānojuma izstrāde teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Lieldimdas'', Rumbula, Stopiņu nov., (lokālplānojuma materiāli pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14409 ). Videoprezentācija par lokālplānojumu pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=EmsEw_AwOv8 Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešana notiks no 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 30.jūnijam. Līdz 09.06.2020 apspriešana notiek attālināti.  Apmeklētāju pieņemšana no 01.06.2020 pirmdienās 11.00-13.00  14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00  Stopiņu novada domes 5.kab, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851. Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Gaismas pamatskolas telpās (adrese Kaudzīšu iela 31, Rumbula,  Stopiņu novads) 2020. gada 15.jūnijā plkst.17.30. Paziņojums

“Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Ievas”, Ulbroka, Stopiņu nov., teritorijā” un vides pārskata  publiskās apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 30.jūnijam. (lokālplānojuma materiāli pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12906 ). Videoprezentācija par lokālplānojumu pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=pfzkpyEb4WY Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 11.00-13.00 14.00-19.00, ceturtdienās 9.00-13.00 14.00-18.00  Stopiņu novada domes 5.kabinetā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 66954851. Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130,  elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. Paziņojums.

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'', Ulbroka, teritorijā un vides pārskata publisko apspriešanu (03.06.2020.)

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Lieldimdas'', Rumbula, Stopiņu nov., teritorijā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (06.03.2020., 03.06.2020.)

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Ievas'', Ulbroka, teritorijā un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (02.03.2020.)

4.februārī notiks publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumā  “Smaidas”, Dreiliņos. (29.01.2019.)

Paziņojums par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumā  “Smaidas”, Dreiliņos, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (03.12.2019.)   

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumā  "Smaidas", Dreiliņos, PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 17.12.2019.

Paziņojums par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu “Kaudzīšu iela 11”, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Rumbula, Stopiņu nov. teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (26.11.2019.)

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Palienas iela 5, Līči, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  (08.11.2018.)

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula, Stopiņu nov.  teritorijās nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (15.10.2019.)

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (04.01.2019.)

Paziņojums par Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (03.02.2016.)

Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi (03.02.2016.) 

Paziņojums par „Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem (18.12.2015.)

Paziņojums par „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem  (18.12.2015.)

 

LĒMUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMU APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU 

Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu ''Kaudzīšu iela 11'', ''Vecpastari'' un ''Rijnieki'', Rumbulā, Stopiņu novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu (30.01.2020.)

Paziņojums par lokālplānojuma ''Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā'' apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Lēmums par lokālplānojuma "Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas sarkano līniju grozījumi" apstiprināšanu. Materiāli pieejami: http://stopini.lv/lv/attistiba/attistibas-planosanas-dokumenti-un-normativie-akti/lokalplanojumi

Lēmums par lokālplānojuma "Stopiņu novada ciemu sarkano līniju grozījumi - Dreiliņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upeslejas un Vālodzes ciemu daļām" apstiprināšanu. Materiāli pieejami: http://stopini.lv/lv/attistiba/attistibas-planosanas-dokumenti-un-normativie-akti/lokalplanojumi

Atpakaļ