2018. gadā

 

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2018.gadā iesniegti 16 projektu pieteikumi. Stopiņu novada domes sēdē 2018. gada 11. aprīlī (prot.nr.23), atbalstīti 10 projektu pieteikumi.

STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒTO PROJEKTU KONKURSS 2018. GADĀ

ATBALSTĪTIE PROJEKTU PIETEIKUMI

Tēmas prioritāte: vides labiekārtošana, dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana (8.5.)

Projekta nosaukums: Rombveida koka soliņu uzstādīšana ap kokiem, vāveru un putnu būrīšu uzstādīšana Sauriešos
Projekta iesniedzējs: Anita Sroikova
Īss apraksts:  Uzstādīt vismaz divus inovatīvus un modernus rombveida koka solus, kas tiks izvietoti apkārt koka stumbram (priedei) Sauriešu ciematā. Solu atrašanās vieta ir plānota meža zaļajā zonā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām Sauriešos, Stopiņu pašvaldībai piederošā meža teritorijā. Pašreiz Stopiņu pašvaldība sakopj šo teritoriju (vieta, kur atrodas vecie pagrabi) un mēs ar savu iniciatīvu vēlamies labiekārtot, lai būtu estētiski skaisti un arī lietderīgi varētu izmantot jebkurš ciemata iedzīvotājs. P/A Saimnieks piedāvāja savu pakalpojumu- sagatavot šķeldu no izzāģētajiem krūmiem, kuru mēs saviem spēkiem apbērsim apkārt soliņiem, izveidosim takas no šķeldas materiāla, iepriekš saskaņojot ar P/A Saimnieks pārstāvjiem. Vēlamies arī iegādāties kokmateriālus  vāveru mājiņu un putnu būru izveidošanā un uzstādīšanai šajā pašā teritorijā. Koka soli, vāveru mājiņas un putnu būri labi iekļausies priežu meža-parka vidē. Būrīši darba procesā var vizuāli mainīties, taču saglabās savu funkciju.
Projekta mērķis: Pilnveidot, uzlabot un uzturēt sakoptu Sauriešu ciemata apkārtējo vidi Strēlnieku ielas apkārtnē, radot patīkamu vietu, kur kopā ar ģimenēm, bērniem un draugiem pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, izvietojot modernus soliņus, kas būs veidoti no apstrādāta dabīgā koka un labi iekļausies meža-parka ainavā. Kā arī radīt jaunas mājas mežā mītošajiem putnu un vāveru ģimenēm, izgatavojot un uzstādot putnu būrus un vāveru mājiņas un barotavas.
Realizācijas laiks: Trīs mēnešu laikā (līdz 30.08.2018) no projekta apstiprināšanas
Budžets: EUR 450.00

Projekta nosaukums:  Koka terases izveidošana ap koka stumbru Sauriešos
Projekta iesniedzējs: Vija Tračuma
Īss apraksts:  Izveidot drošu un visiem publiski pieejamu koka terasi ap koka stumbru Sauriešos, meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām. Realizētais projekts labi iekļautos meža-parka ainavā un būtu izmantojami bērnu, pusaudžu un pieaugušo aktivitātēm brīvā dabā. Terase ap koku labi papildinātu sakoptā meža nostūri, kā arī nākotnē šo koka terasi varētu papildināt ar, piemēram, virvju šķēršļu trasēm un citām sportiskām aktivitātēm bērniem, pusaudžiem un viņu vecākiem. Projekta realizācija veicinātu apkārtējās vides sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.
Projekta mērķis: Pilnveidot, uzlabot un uzturēt sakoptu Sauriešu ciemata apkārtējo vidi Strēlnieku ielas apkārtnē, radot patīkamu vietu, kur kopā ar ģimenēm, bērniem un draugiem pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, izvietojot koka terasi, kas būtu veidota no apstrādāta dabīga koka un labu iekļausies meža-parka ainavā. Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu, pavadot laiku brīvā dabā kopā ar ģimeni.
Realizācijas laiks: Trīs mēnešu laikā (līdz 30.08.2018) no projekta apstiprināšanas
Budžets: EUR 450.00

Tēmas prioritāte: veselības izglītība un apmācība (8.1.)

Projekta nosaukums: Veselīgas attiecības, kā mūsu veselības uzturošs faktors
Projekta iesniedzējs: Nataļja Stepanova
Īss apraksts:  Tiek plānotas 8 nodarbības, katra nodarbība 1,5 stundu gara (kopā 12 stundas), reizi nedēļā divu mēnešu garumā. Dalībnieku skaits paredzēts līdz 15 cilvēkiem. Katrā nodarbībā iekļaus lekciju, diskusijas par tēmu, dalīšanos pieredzē un praktiskus uzdevumus. Tiks pielietota sociālās gleznošanas metode. Katram dalībniekam būs iespēja saņemt jaunas atziņas, trenēt un attīstīt savas prasmes un iemaņas veselīgu attiecību veidošanā un atjaunošanā. Tiks aplūkotas tēmas: 1. Kas ir attiecības? Attiecību nozīme mūsu dzīvē. 2. Raksturu veidi. Attiecību veidi. 3. Noturīgā mīlestība. 4. Cieņa. 5. Uzticēšanās. Sapratne. 6. Kas sabojā attiecības? 7. Izlīgums.  8. Problēmu risināšana attiecībās.  
Projekta mērķis: Veicināt ģimeņu stiprināšanu un sabiedrisko attiecību uzlabošanu valstī caur ikviena sabiedrības locekļa izaugsmi. Uzlabot veselību, vairojot dzīvesprieku un pozitīvismu, skatoties uz nākotni. Augt prasmēs veidot nozīmīgas un ilgstošas attiecības.                                                           
Realizācijas laiks: 2018.g. oktobris – novembris
Budžets: EUR 450.00

Projekta nosaukums: Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana
Projekta iesniedzējs: Evita Anča
Īss apraksts: Projekta ietvaros tiek piedāvāts novadīt  trīs grupām (katrā grupā dalībnieku skaits- līdz 20 cilvēkiem) divu nodarbību ciklu par tēmu „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”. Katras nodarbības ilgums 3 akadēmiskās stundas (1h- 40 min.).  Nodarbības paredzētas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu vecākiem, vecvecākiem, auklītēm, audžuvecākiem, aizbildņiem un visiem  interesentiem no Stopiņu novada, kuriem interesē bērnu tikumiskās un sociālās audzināšanas jautājumi.  Pirmā nodarbību cikla nodarbība paredzēta tikumiskās audzināšanas jautājumiem, otrā nodarbību cikla nodarbība paredzēta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu sociālo kompetenču attīstības sekmēšanas jautājumiem.
Projekta mērķis: 1) Sniegt ieskatu par normatīvajos aktos iekļautajām audzināšanas vadlīnijām, vērtībām, tikumiem. Akcentēt vecāku lomu bērnu tikumiskajā audzināšanā, attieksmju pret sevi, citiem un apkārtni veidošanā, bērnu piederības izjūtas ģimenei stiprināšanā, nacionālās pašapziņas veidošanā. 2) Veicināt pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu sociālo kompetenču attīstību vecāku un bērnu sociālās mijiedarbības procesā, praktisku paņēmienu apgūšana  bērnu sociālo kompetenču (empātijas, līdzjūtības, gādīguma, sadarbības prasmju) pilnveidošanai.
Realizācijas laiks:
1. grupa
1) 11.06.2018 17.00- 19.00  Bērnu tikumiskā audzināšana;
2) 14.06.2018 17.00- 19.00  Bērnu sociālā audzināšana.
2.grupa
1) 21.08.2018 17.00- 19.00 Bērnu tikumiskā audzināšana;
2) 23.08.2018 17.00- 19.00 Bērnu sociālā audzināšana.
3. grupa
1) 17.09.2018 17.00- 19.00 Bērnu tikumiskā audzināšana;
2) 20.09.2018 17.00- 19.00 Bērnu sociālā audzināšana.
Budžets: EUR 450.00 

Tēmas prioritāte: tūrisma veicināšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un jaunu kultūras tradīciju radīšana (8.3.)

Projekta nosaukums Muzeja nakts 2018 - “Kolhoza laiki “Krīvu” sētā” (lauku sētas brīvdabas muzejs – privātkolekcija)
Projekta iesniedzējs: Džuljeta Āboliņa
Īss apraksts:  Muzeju nakts 2018 - š.g. 19.maijā  - “Kolhoza laiki “Krīvu” sētā”. Ierašanās uz - Kolhoza laikiem "Krīvu" sētā no plkst. 18.30... Programmā: 1) 19.30 Koncertuzvedums... “Es tev ,kaimiņ, teikšu tā – stājies mūsu kolhozā.” (DECORO LU kamerkoris, māksl. vad.-   Pēteris Vaickovskis. 2) Latviešu mākslinieki Latvijas laukos 50.gados...neticami patiesais stāsts par Leo Kokli un Hariju Veldri 1952.g. vasarā.  3) Vakara sarunas pie dzīvas uguns un saulrieta un tā laika mūzikas ... ieeja bez maksas ...  Neatņemamā pasākuma sastāvdaļa – “Cirvja kāta” zupa.
Projekta mērķis: Popularizēt vietējās tradīcijas, tradicionālos svētkus, kā arī citus Stopiņu novada apkārtnes tūrisma objektus. Vietējā sabiedrība tiek iesaistīta kultūras tūrisma produktu attīstībā , tiek izmantotas vietējo iedzīvotāju atmiņas, prasmes un zināšanas. Šādi tiek  veicināta materiālās kultūras saglabāšana un vietējo iedzīvotāju izpratne par vietējām materiālajām kultūras vērtībām.  Radošā, nepiespiestā  atmosfērā  apmeklētājiem ir  iespēja iepazīt mūsu pašu vēsturi laika griežos pēc 2.pasaules kara līdz Latvijas 2.neatkarībai. Līdzpārdzīvot  kopā, izprast, atcerēties un bagātināt savus iespaidus “Krīvu” lauku sētas apmeklējuma laikā.
Realizācijas laiks: 2018.g.19.maijs no plkst.18.30
Budžets: EUR 400.00

Projekta nosaukums:  Radošās darbnīcas “Latvju spēka zīmju tinglošana”
Projekta iesniedzējs: Dace Siliņa
Īss apraksts:  Projekta ietvaros radošajās tinglošanas nodarbībās Stopiņu novada iedzīvotājiem tiks piedāvāts iepazīt latvju spēka zīmes caur radošo procesu. Tinglošana ir Latvijā mazpazīstama rokdarbu metode – dzijas glezniņu veidošana uz koka dēlīša ar nagliņām. Praktiskā darbošanās ir efektīgs veids, kā rosināt gan bērniem, gan pieaugušajiem iepazīt Latvijas kultūras vērtības – projekta ietvaros latvju spēka zīmes. Radošo darbnīcu dalībnieki varēs apgūt jaunu radošu veidu, kā papildināt apkārtējo vidi ar pašdarinātiem mākslas darbiem, kas godā latviešu senās tradīcijas, apkārtējā vidē iekļaujot latvju spēka zīmju simbolus.  Projektā paredzētas 3 tinglošanas nodarbības, katra 90 minūtes.
Latvju spēka zīmju tinglošana  sniedz sekojošus ieguvumus:

  • latvju spēka zīmju veidošana radošā darbā veicina šo zīmju iepazīšanu un atpazīšanu, 
  • latvju spēka zīmju veidošana radošā procesā veicina jaunu radošu veidu, kā iedzīvināt senās latviešu tradīcijas jaunā mūsdienīgā veidolā,
  • tinglošana sekmē radīšanas prieku un radošo pašizpausmi. Darba procesā katrs dalībnieks veido savu unikālu glezniņu ar dažādu krāsu dzijām,
  • tinglošna kā rokdarbu veids veicina roku sīkās muskulatūras un sīkās motorikas attīstību un prāta veiklību,
  • tinglota spēka zīme ir lieliska pašu rokām darināta dāvana, ko pasniegt sev mīļiem cilvēkiem vai izdekorēt savu apkārtējo vidi.

Darba materiāli – koka dēlīši, naglas, dzija un āmuri – iekļauti radošo darbnīcu apmaksas cenā.
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir piedāvāt līdz 45 Stopiņu novada iedzīvotājiem iepazīt latvju spēka zīmes caur radošu  tinglošanas procesu. Tādā veidā Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums caur aizraujošu praktisku radošo darbu turpina būt aktuāls arī mūsdienās.
Realizācijas laiks: 2018. gada septembris – novembris
Budžets: EUR 450.00

Projekta nosaukums Foto izstāde “Mans, Tavs, Mūsu Stopiņu novads”
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada dienas centrs “Līči”
Īss apraksts:  Visos novada dienas centros norisināsies kopīga foto izstādes veidošana par Stopiņu novada ciemiem senāk un mūsdienās. Tiks apkopotas iedzīvotāju fotogrāfijas, kurās redzams Stopiņu novads senāk. Tiks apzinātas vietas novadā, kuras redzamas šajās senajās fotogrāfijas un tiks uzņemtas fotogrāfijas, kas parāda, kā šī vieta izskatās mūsdienās. Tiks veidots foto apkopojums un fotogrāfiju albums katrā novada dienas centrā, apzinot tuvāk esošās teritorijas, un foto izstāde, kas būs veltījums mūsu novadam, kā arī mūsu valstij simtgadē. Foto izstāde plānota novembrī, valsts svētku laikā, Kultūras nama izstāžu zālē, bet vēlāk kā ceļojošā izstāde visos dienas centros.
Projekta mērķis: Apzināt Stopiņu novada kultūras mantojumu, dabas mantojumu, novada attīstību gadu gaitā, veicinot kultūras un dabas mantojuma aizsargāšanu, saglabāšanu, nodošanu nākamajām paaudzēm.
Realizācijas laiks: 07.05.2018.-18.11.2018.
Budžets: EUR 450.00

Projekta nosaukums “KATRAM SAVU TAUTAS TĒRPU ARĪ STOPIŅOS!” 3.DAĻA
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada dienas centrs "Ulbroka"
Īss apraksts:  Projekts būs turpinājums atbalstītajiem 2016. un 2017. gada Stopiņu novada atbalstītajiem projektiem “Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!”, kā ietvaros projekta dalībnieki paši gatavoja baltos lina kreklus, aubes ar izšuvumiem un adīja maučus ar pērlītēm. Nobeidzot šos projektus dalībnieces izteica vēlēšanos turpināt iesākto un apgūt jostu aušanu, lai tautastērps būtu pilnīgs. Šogad vēlamies iesākto turpināt un papildināt tautastērpu ar rakstainām jostām, izšūtiem linu priekšautiem un uzšūt apakšbrunčus. Lai austu jostas nav nepieciešamas lielas stelles, jo jostu var uzaust pat uz pašgatavotām stellēm. Apzināsim iepriekšējo projektu dalībnieces, meklēsim caur plašsaziņas līdzekļiem nelielas galda stellītes, iesaistīsim projektā to īpašniekus, lai atjaunotu aušanas prasmes un uzaustu tautastērpam piemērotu jostu. 
Projekta mērķis: Uzaust rakstainu jostu, kas ir daļa no tautastērpa galvenajām sastāvdaļām. Uzšūt linu priekšautu, kas bija neatņemama sastāvdaļa katras saimnieces ikdienas tērpam. Priekšautus izšūt balto darbu tehnikā. Pašūt apakšbrunčus  tautastērpa brunčiem. Pētīt grāmatās un interneta vietnēs tautastērpa komplektācijas, rakstus, apgūt šo dažādo aksesuāru gatavošanu.
Realizācijas laiks: 2018. gada maijs – 2018. gada 18. novembris
Budžets: EUR 450.00

Projekta nosaukums:  Ziedoņa svētki: radošo personību tikšanās “Brasliņās”
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēka
Īss apraksts:  Stopiņu novada “Brasliņas” ir viena no senākajām 20. gadsimta ēkām, kas celta Funkcionālisma jeb MoMo stilā. Funkcionālisma celtnēm raksturīgs izvērsts kubisku būvmasu kārtojums, plakani jumti, plaši iestiklojumi un kompozīcijas horizontalitāte. Latvijā funkcionālisms parādījās 20. gadu [192-] nogalē un bija valdošais stils līdz pat 1940. gadam. Atjaunotā ēkas fasāde, mijiedarbībā ar vēsturi, ir nozīmīgs būvniecības elements, kas iesniedzas jūgendstila periodā pirms I pasaules kara.  Mājas vēsturei pieder saimnieces Almas Brasliņas (1907 – 1976) izcili veidotais dārzs un viesmīlība, kur pulcējās tā laika kultūras un mākslas personības. Dabas un cilvēka mijiedarbības radītā kultūrvide un kolhoza „Ļeņina ceļš” bibliotēkas (1951-1962) darbība ir viensētas lielākā vērtība. “Brasliņas” apmeklējuši gleznotāji: Jānis Pauļuks, Leo Kokle, Jānis Ivanovs, Dancovs, Melnārs, Siliņš, Andersons, Klēbachs un vēl daudzi citi mākslinieki. Iespējams, daudziem nezināma mākslinieku „kopienas” radošā darbnīca ārpus Rīgas, kas nostāstos, liecībās – tērpos, gleznās būs skatāma pasākuma laikā. Pirmie Ziedoņa svētki organizēti 1967. gada 22. maijā.  Šobrīd domāts par svētku tradīcijas atjaunošanu, kur ierodas dāmas ar cepurēm, svinīgi ģērbti kungi un radošas personības, kas reiz “Brasliņu” mājās dzīvojuši. Ziedoņa svētki ir iecerēti kā kultūras mantojuma apvienojums – mākslā, mūzikā un atmiņu stāstos. Vēsturiskie artefakti un kultūrtelpas vērtību savdabība informē vietējo sabiedrību un rada interesi par tradīcijām, kam piemīt gan kultūrvēsturiska, gan mākslinieciska vērtība. Ulbrokas bibliotēka visu kopumu atzīst par nemateriālo kultūras mantojumu un ir apņēmusies tā satura saglabāšanu un daudzināšanu. 
Projekta mērķis: Saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm nemateriālo kultūras mantojumu kā Stopiņu novada kultūras savdabību un daudzveidību apliecinošu notikumu kopu. Veidot radošo personību tikšanos vēsturiski apzinātos apstākļos, kas rosina dialogu ar vietējo sabiedrību un turpina iestādes pētniecisko darbību.
Realizācijas laiks: 2018. gada 12. maijs
Budžets: EUR 450.00

Projekta nosaukums Iedraudzējies ar kokli!
Projekta iesniedzējs: Liene Brauķe
Īss apraksts: Vai vēlies pamēģināt, kā tas ir? Kā ir pieskarties koklei, sajust to un radīt skaņu. Atrast tajā prieku, pazaudēt bēdas, un vienkārši skanēt kopā. Tev nav jābūt mūziķim. Nav pat jāzina notis. Tev vienkārši ir jāgrib pamēģināt. Ļauties tai iekšējai sajūtai, kas saka “kā būtu, ja es...”. Un Tu būsi pārsteigts - pats par savu varēšanu, par savu skaistumu! 3 nodarbību ciklā iesācējiem "Iedraudzējies ar kokli!" apgūsim kokles spēles pamatus un latviešu tautasdziesmas. Šajās trīs nodarbībās uzzināsim, kas ir etnogrāfiskā (tautas) kokle, apgūsim pamata akordus, iemācīsimies nospēlēt 7-10 tautasdziesmas. Katram dalībniekam tiks nodrošināta kokle spēlēšanai un izdales materiāli. Vietu skaits grupā - līdz 5. Projekta ietvaros paredzēts organizēt 2 iesācēju grupas, katrā līdz 5 dalībnieki. Katrai grupai paredzētas 3 nodarbības, katra 1.5h gara.
Projekta mērķis: Iedrošināt un palīdzēt apgūt kokles spēli un latviešu tautasdziesmas ikvienam interesentam viegli uztveramā veidā.
Realizācijas laiks: Orientējoši ar sākuma datumu aprīlī/maijā/jūnijā divi nodarbību cikli pēc kārtas: 1.grupa – 3 nedēļas pēc kārtas, konkrēts darba dienas vakars 1.5h garumā; 2.grupa – 3 nedēļas pēc kārtas, konkrēts darba dienas vakars 1.5h garumā;. Konkrēti laiki tiks noteikti pēc projekta apstiprinājuma saņemšanas.
Budžets: EUR 450.00

NEATBALSTĪTIE PROJEKTU PIETEIKUMI

Tēmas prioritāte: vides labiekārtošana, dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana (8.5.)

Projekta nosaukums: Trošu nobrauciena izveidošana starp kokiem Sauriešos
Īss apraksts: Izveidot drošu un visiem publiski pieejamu populāru un ļoti iecienītu bērnu un jauniešu atrakciju – trošu nobraucienu starp kokiem Sauriešos, meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām. Trošu nobraucieni vienmēr ir bijuši ļoti iemīļoti un populāri bērnu un pusaudžu vidū. Šī vieta kļūtu par interesantu bērnu atrakciju un brīvā laika pavadīšanas vietu draugiem. Ģimenēm ar bērniem brīvā dabā. Realizētais projekts uzlabotu Sauriešu ciema vizuālo tēlu vispirms jau pašu iedzīvotāju vidū un veicinātu apkārtējās vides sakopšanu un uzturēšanu kārtībā, jo līdz šim šajā vietā bija aizaudzis mežs un sagruvuši, dzīvībai bīstami pagrabi un šķūnīši. Trošu nobrauciens starp kokiem ir plānots: • ievērojot reljefa dabīgo kritumu un papildinot ar papildus zemes uzbērumu, ja tas būs nepieciešams (veco pagrabu paaugstinājumu vietās) no Līdumnieku ielas puses virzienā uz Strēlnieku ielas pusi. Augsnes virsējā kārta jāizlīdzina un jāuzber šķeldas trases nobrauciena garumā; • trošu nobraucienam pamati nav vajadzīgi, kā arī nav nepieciešami speciāli būvdarbi; • drošs un pieejams ikvienam interesentam vecāku pavadībā; • apmeklētāju drošībai trasē tiek paredzēts uzstādīt brīdināšanas zīmes – informatīvo plāksni. Par trasē notiekošajām aktivitātēm un personisko drošību atbildību uzņemas apmeklētāji personīgi; • objektam jābūt publiski pieejama ikvienam, tāpēc žogs apkārt nav plānots.
Projekta mērķis: Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vietējas nozīmes aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas ikvienam, izveidojot trošu nobraucienu starp kokiem Sauriešos meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām, Stopiņu novadā, 2018. gada vasarā, kā arī pilnveidot, uzlabot un uzturēt sakoptu Sauriešu ciema apkārtējo vidi Strēlnieku ielas apkārtnē, radot patīkamu vietu, kur kopā ar ģimenēm, bērniem un draugiem aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
Budžets: EUR 450,00
Pamatojums: 
1. Projektā norādītās idejas realizācija var tikt atbalstīta, gadījumā, ja tiek slēgts līgums par teritorijas iznomāšanu noteiktam mērķim, nodrošinot drošības pasākumus un atbildīgās personas par trases izmantošanu.
2. Projektā norādītās tiešās izmaksas, nenosedz projekta realizācijas faktiskās izmaksas, tā kā paredz PA “Saimnieks” tehniskā resursa, kas arī paredz finanšu izlietojumu, papildu finanšu līdzekļus – informatīvo plākšņu izgatavošanai un uzstādīšanai. Projekta iesniedzējs nav norādījis informāciju par papildu finanšu līdzekļu piesaisti, materiālo vērtību iegādi, izmantojot citus finanšu līdzekļus.

Tēmas prioritāte: veselības izglītība un apmācība (8.1.)

Projekta nosaukums:  Izglītojoši informatīvas īsfilmas jauniešiem par veselību
Projekta iesniedzējs Biedrība “Mediju platforma”
Īss apraksts:  Biedrība „Mediju platforma” gatavo divas īsfilmas jauniešiem par veselību. Sadarbībā ar pārstāvjiem no biedrības AGIHAS, biedrības DIA+LOGS, Latvijas infektoloģijas centra u.c. gatavo īsfilmu jauniešiem par reproduktīvu veselību, seksuāli transmisīvu slimību riskiem, ar mērķi rosināt izpratni par saslimšanu, informēt par atbalsta grupām kritiskā situācijā, novērtēt riskus. Otra tēma, jauniešu īsfilma par veselīgu dzīvesveidu un uztura pamatprincipiem, no kā veidojas liekais svars, kā tas var ietekmēt turpmāku veselības un sociālo stāvokli, ietverot sadaļu par pirmā un otrā tipa cukura diabēta attīstību. Projekta realizēšana sākas ar scenārija izstrādi, speciālistu piesaisti, tehnisko iespēju nodrošināšanu. Saskaņā ar scenārija plānu tiek saskaņotas filmēšanas, ierakstītas intervijas, piefilmēts un apkopots vizuālais materiāls, pēc tam notiek materiāla noskatīšanās, videomateriāla montāža un saskaņošana. Informācijas koordinēšanu un nodošanu mērķim paredzētajām grupām. Lai nofilmētu video materiālu un izstrādātu projektu ir nepieciešams finansējums, kas nosedz montāžas izdevumus, operatora un kameras izdevumus, pārējo speciālistu darba izmaksas. Lai veiksmīgi realizētu projektu, papildus plānojam piesaistīt finansējumu no uzņēmumiem, kas saistīti ar medicīnisku darbību, testēšanu u.c., lai segtu iztrūkstošos projekta izdevumus. Īsfilmu ir paredzēts rādīt Rīgas vidusskolās, Stopiņu novada skolās, citu pašvaldību izglītības iestādēs, gatavo materiālu you-tube formātā, nosūtot uz skolas e-pastu, kopā ar pavadvēstuli par tēmas aktualitāti, lai kopā ar attiecīgās iestādes mācībspēku varētu filmu noskatīties un pārrunāt. Filmas prognozējamais garums ~ 10 minūtes.
Projekta mērķis: Informēt un izglītot jauniešus, vidusskolas sektorā. Lai sasniegtu mērķa auditoriju, uz pašvaldībām kopā ar pavadvēstuli tiks nosūtīts links, kas tālāk, kā plānots, tiks nodots izglītības iestādēm, Rīgas vidusskolas, saņems linku tieši savā centrālajā e pastā. Turpmākais ir mācībspēku ziņā, vai veselības nedēļas ietvaros paredzēts izrādīt filmu un izrunāt aktualitāti, vai tas plānots, mācību gadam uzsākoties, vai citā laikā.
Budžets: EUR 450.00
Pamatojums: Projekta realizācija nav vērsta tikai uz Stopiņu novada pašvaldības iedzīvotājiem, bet aptver visas Latvijas informatīvo telpu. Nolikuma p.17.2.

Projekta nosaukums:  Semināri “Emocionālā inteliģence”
Projekta iesniedzējs: Biedrība “Andaraplus”
Īss apraksts: Projekta ietvaros Stopiņu novada vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar emocionālās inteliģences jēdzienu, kā arī praktiski iepazīt metodes un paņēmienus, kā atpazīt savas emocijas, kā tās vadīt un efektīgi izreaģēt. Emocionālā inteliģence ir spēja atpazīt savas un citu cilvēku emocijas, spēja atšķirt emocijas vieno no otras un apzināties savu emociju cēloņus. Emocionālā inteliģence ir arī spēja vadīt un regulēt savas emocijas, atpazīt un respektēt citu cilvēku emocijas, kā arī spēja vadīt attiecības. Projekta ietvaros plānoti trīs semināri, katrs 90 minūšu garumā. Semināri tiks piedāvāti Ulbrokas vidusskolas skolēniem vidusskolas vecumā. Katrā seminārā var piedalīties līdz 20 dalībniekiem. Semināra ietvaros paredzēta interaktīva darbība, darbs pāros un grupās, paredzētas diskusijas.  Semināra saturs veidots, izmantojot Jēlas Emocionālās Inteliģences centra ( Yale Center for Emotional Intelligence; ASV) izveidotās mācību programmas par emocionālo inteliģenci skolēniem galvenās atziņas un metodes.
Projekta mērķis: sniegt Stopiņu novada skolēniem iespēju padziļināti iepazīt emocionālās inteliģences jēdzienu, iepazīt tās kompetences, • apgūt prasmes, kas palīdz apzināties savu emociju rašanās cēloņus, • apgūt prasmes, kas palīdz veselīgā veidā vadīt emocijas, respektējot savu un citu emocionālo stāvokli,• apzināties dažādu emocionālo stāvokļu izaicinājumus un iespējas,• apzināties savu emociju pārvaldīšanu kā veselam cilvēkam raksturīgu spēju, veicināt jauniešu līdzdalību un atbildību savu emocionālo problēmu risināšanā.
Budžets: EUR 450.00
Pamatojums: 1. Piedāvāt projekta realizāciju Ulbrokas vidusskolā, īstenojot kursu karjeras izglītība mācību priekšmeta apguves ietvaros.

Tēmas prioritāte: uzņēmējdarbības zināšanas un iemaņas saimnieciskajā darbībā; (8.2.)

 

Projekta nosaukums:  IEDVESMAS STUNDA
Projekta iesniedzējs: Biedrība “Stopiņu novada jaunieši”
Īss apraksts: Projekta pamatā ir iedvesmojoša pasākuma “Iedvesmas stunda” organizēšana Stopiņu novada jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, lai palīdzētu tiem labāk izprast sevi, iedvesmotu jauniešus un palīdzētu tiem vieglāk pieņemt lēmumus svarīgos dzīves posmos. Pasākuma metodoloģija balstās uz emocionālās inteliģences un psiholoģijas metodēm. Pasākumu veido 2 daļas: • interaktīvā daļa – ievads, ledus laušanas aktivitātes, saruna ar pasākuma viesi (kādu jauniešu pašu izvēlētu sabiedrībā pazīstamu cilvēku, kura pieredze jauniešiem varētu būt interesanta un saistoša), interaktīva darbošanās ar auditoriju; • radošā darbnīca – praktiski uzdevumi, kuros jaunieši paši veido savus “iedvesmas rīkus”, kurus var turpmāk izmantot ikdienā arī pēc pasākuma.
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir iedvesmot jauniešus būt apzinātiem un efektīvāk pieņemt svarīgus lēmumus dzīvē, mācībās un nākotnes karjeras izvēlē, kā arī šis pasākums varētu kalpot kā “atspēriena punkts”, lai aizsāktu tradīciju arī citu “Iedvesmas stundu” organizēšanā, kuru ietvaros tiktu veidota sadarbība starp biedrību, jauniešiem un jaunatnes lietu speciālisti, lai regulāri rīkotu līdzīga formāta pasākumus (iedvesmojošas personas, radošas darbnīcas) arī par citām jauniešiem svarīgām tēmām.
Budžets: EUR 450.00
Pamatojums: Neatbilst tēmas izvirzītā prioritāte. Ieteikt projekta realizāciju nodrošināt no Stopiņu novada domes Administrācijas budžeta līdzekļiem, kas ir paredzēti darbam ar jaunatni.

Tēmas prioritāte: tūrisma veicināšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un jaunu kultūras tradīciju radīšana (8.3.)

Projekta nosaukums:  Valsts svētku piespraudes
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada dienas centrs “Līči”
Īss apraksts: Projekts tiks īstenots Dienas centrā Līči kā radošās darbnīcas astoņu nedēļu garumā pulciņu vadītājas vadībā vienu reizi nedēļā.  Radošo darbnīcu laikā tiks šūtas valsts svētku piespraudes ar personalizētu pogu vai nozīmīti, kas simbolizēs piederību Stopiņu novadam. Lai izgatavotu piespraudes, tiks izmantotas tautisko rakstu lentītes, karoga krāsu lentītes, kā arī īpaši veidotas pogas vai nozīmītes. Nodarbību laikā tiks pārrunāti valsts un novada simboli, pārrunātas tautisko rakstu nozīmes, mūsu tautas vērtības un to nodošana no paaudzes paaudzē. Projekta noslēgumā, kad norisināsies Latvijas simtgades pasākumi, piespraudes tiks dāvinātas Stopiņu novada iedzīvotājiem kā piederības zīme savam novadam un kā valsts svētku rotājums.
Projekta mērķis: Veicināt Stopiņu novada iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu novada dzīves norisēs un valsts simtgades pasākumos novadā, veicināt patriotismu pret savu zemi, tautu, novadu.
Budžets: EUR 450.00
Pamatojums: Informēt iesniedzēju, ka atbilstoši projektu konkursa nolikumam, gadījumos, kad iesniedzējs iesniedz vairākus projektu pieteikumus, finansējums tiek piešķirts vienam projektam. Nolikuma p.3.

Projekta nosaukums:  Es grāmatas lasu šodien, rīt grāmatas lasīsim mēs!
Projekta iesniedzējs: Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka
Īss apraksts:  Bibliotēku lasītāji vairāku mēnešu garumā sava vecuma grupā lasa kolekcijā iekļautas grāmatas un tās vērtē. Aktivitāte paredzēta kā lasīt veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” noslēguma pasākums, kurā tiek sniegts apkopojums par rezultātiem Stopiņu novada lasītāju-ekspertu (programmas dalībnieki) vērtējumā, salīdzinot tos ar kopējo vērtējumu valstī. Pasākuma ietvaros tikšanās ar dzejnieci I.Toru un mūziķi I.Neretu. Stopiņu novada lasītājiem-ekspertiem tā ir iespēja, tiekoties pārrunāt un dalīties iespaidos par kolekcijas grāmatām.
Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas tradīciju pilnveidošanu ģimenēs, lasīšanu bērnu un jauniešu vidū un sekmēt Stopiņu novada kultūras un izglītības iestāžu sadarbību. Lasīt veicināšanas programmas “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija” dalībnieku tikšanās ar radošām personībām.
Budžets: EUR 323,00
Pamatojums: Projekta mērķis atbilst bibliotēkas darbības mērķim. Projekta realizāciju ieteikt veikt no Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

 

Atpakaļ