2014-2020 plānošanas perioda projekti

 

Projekta nosaukums

Finansējuma avots

Projekta īstenošanas periods

Vadošais partneris

Projekta uzraudzības institūcija

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās, nr. 9.2.1.1/15/I/001 ESF 02.09.2019.-04.2020. Labklājības ministrija Labklājības ministrija
"Vienots atbalstam", Brīvprātīgo darbs Nr. 2018-1-LV02-ESC12-002383  ES ESK/pašvaldības līdzfinansējums  2019.-2020. Biedrība "Nākotnes tilts" JSPA
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, "PuMPuRS", Nr.8.3.4.0/16/I/001 ESF 22.01.2019.-
31.12.2022.
Izglītības kvalitātes valsts dienests CFLA

Vienotā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra darbība

Valsts budžeta finansējums

2015-pastāvīgi

 

VRAA

Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0./15/I/001.

ESF

30.09.2016- 11.2022.

 

JSPA

Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Nr 9.2.4.2/16/I/014

ESF

30.03.2017- 12.05.2020. Pagarināts līdz 30.12.2022.

 

CFLA

Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21- Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve, Nr.17-04-A00702-000082

ELFLA/pašvaldības finansējums

05.2017- 31.12.2020

 

LAD

Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos Nr.3.3.1.0/17/I/017

ERAF/pašvaldības finansējums

01.09.2017- 31.12.2022

 

CFLA

Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem, Nr.9.2.2.1/15/I/002

ESF

2015-2023

Rīgas plānošanas reģions

CFLA

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr.8.3.5.0/16/I/001

ESF

03.2017.-12.2020.

VIAA

CFLA

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr.8.3.2.2/16/I/001

ESF

01.09.2017.-  31.12.2020.

VISC

CFLA

Kompetenču pieeja izglītībā Nr.8.3.1.1/16/I/002

ESF

17.10.2016. – 16.10.2021.

VISC

CFLA

Programma "Latvijas skolas soma""

Valsts budžeta finansējums

no 01.09.2018-

 

KM

 

ĪSTENOTIE PROJEKTI

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Finansējošā Programma/Fonds

Projekta īstenošanas periods

Projekta uzraudzības institūcija

1

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu

KPFI/pašvaldības finansējums

03.09.2013-30.06.2014

LVIF

2

Kokapstrādes pieejamība

ELFLA/pašvaldības finansējums

25.08.2014 - 29.10.2014

LAD

3

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs

Latvijas Šveices sadarbības programma

29.01.2014 - 31.12. 2014

VRAA

4

Kultūrvēsturisko vietu un apskates objektu informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā

ELFLA/pašvaldības finansējums

20.09.2014 -31.12.2014

LAD

5

Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos

ELFLA/pašvaldības finansējums

09.04.2014- 01.04.2015

LAD

6

Meža kapu koka kapličas restaurācijas tehniskā projekta izstrāde

VKKF/pašvaldības finansējums

01.09.2014 - 31.05.2015

VKKF

8

Takas izveide pie Ulbrokas ezera

ELFLA/pašvaldības finansējums

03.04.2014 - 08.02.2015

LAD

9

Aprīkojuma iegāde Stopiņu pamatskolas volejbola un futbola laukumam

ELFLA/pašvaldības finansējums

04.04.2014 - 28.12.2014

LAD

10

Cekules ciema sporta aktivitāšu pieejamības uzlabošana

ELFLA/pašvaldības finansējums

12.07 2014 - 31.07.2015

LAD

11

Aprīkojuma iegāde Sauriešu ciemata iedzīvotāju brīvā laika dažādošanai

ELFLA/pašvaldības finansējums

04.06. 2014- 28.12.2014

LAD

12

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

KPFI/pašvaldības finansējums

30.06.2014-31.01.2015

LVIF

13

Radošā šūšanas darbnīca

ELFLA/pašvaldības finansējums

20.02.2015- 15.05 2015

LAD

14

Eiropas Brīvprātīgā darbs Stopiņu novadā

Erasmus

04.09.2015- 04.04.2017

JSPA

15

Vienotā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra darbība

Valsts budžeta finansējums

01.01.2016-31.12.2017

VRAA

17

Sitaminstrumenti mums visapkārt  

VKKF/pašvaldības finansējums

20.03.2016-20.04.2016

VKKF

18

Keramikas virpu iegāde Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai

VKKF/pašvaldības finansējums

30.03.2016-30.06.2016

VKKF

19

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Stopiņu novadā

ERAF/pašvaldības finansējums

2014-2015

ERAF

20

KARLA Orfa ritma instrumentārija iegāde

ELFLA/pašvaldības finansējums

2015

LAD

21

Pozitīvās mijiedarbības ar dzīvnieku programma

Norvēģijas finanšu instruments

2015

Norvēģijas finanšu instruments

22 Eiropas Brīvprātīgā darbs Stopiņu novadā ERASMUS+ 04.09.2015 - 04.04.2017 JSPA
23 Palēciens pie Ulbrokas ezera Nr.16-04-AL25-A019.2202-000001 ELFLA/pašvaldības finansējums 23.10.2016- 30.10.2017 LAD
24 Lejasdaugavas novadu  iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā Nr.1-08/299/2017 LVAFA/pašvaldības finansējums 01.11.2017-30.06.2018 LVAFA
25 Rotaļu taka, Nr.19-04-AL25-A019.2201-000002 LEADER/pašvaldības finansējums 2019.-2020. LAD
26 Ulbrokas Meža kapu digitalizēšana, Nr.2020/AL25/6/A019.22.01/2 ELFLA/pašvaldības līdzfinansējums 06.2020.-01.04.2021. LAD
27 Publisku tirdzniecības laukumu labiekārtošana Sauriešu un Upesleju ciemos, Nr.19-04-AL25-A019.2201-000001 LEADER/pašvaldības finansējums 02.10.2019 -11.2020. LAD
28 Ģimenes ārstu prakšu uzlabošana Stopiņu novadā, Nr.9.3.2.0/19/A/118 ESF 19.11.2019.-01.05.2021. CFLA
29 Plānošanas dokumenta “Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam” izstrāde Nr.VP2019/1.3.-2 Valsts budžeta finansējums 2019-2020 JSPA
30 SITAMINSTRUMENTU SPĒLES KLASES tehniskās bāzes uzlabošana Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā Nr.2019-1-MDM-M02026 Valsts budžeta finansējums 2019 VKKF
31 VIZUĀLĀS MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS tehniskās bāzes uzlabošana Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā Nr. 2019-1-VIZ-M04001 Valsts budžeta finansējums 2019 VKKF

 

Atpakaļ