PROJEKTI

 

   

   

PROJEKTS: “Today a dreamer, Tomorrow a leader”, (Nr. 2018-1-DE03-KA229-047207_2, Erasmus+), realizē Upesleju internātpamatskola-rehaniblitācijas centrs

PROJEKTS: Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestāde, Erasmus+ projekts “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr.2017-1UK01-KA219-036696_2)

PROJEKTS: Neformālas metodes un ICT inklūzija formālajā izglītībā ka motīvu  kopums motivācijas paaugstināšanai  bērniem ar speciālam vajadzībām’’ (projekta  Nr.2017-1-LV01-KA101-035350), realizē Upesleju pamatskola

PROJEKTS “DaugavAbasMalas”

* * * 

AKTUALITĀTES, PUBLIKĀCIJAS

Projekts  “Proti un dari”- tā ir unikāla iespēja jauniešiem pilnveidoties!

Sveiciens visiem Stopiņu novada jauniešiem. Mani sauc Amanda un es vēlos citiem jauniešiem pastāstīt par tām iespējām ko es izmantoju, kad man piedāvāja iesaistīties projektā “ Proti un dari”. 

Vairākkārt esmu izmantojusi šī projekta iespējas iziet dažādus kursus, lai pilnveidotu sevi un atrastu nodarbošanos nākotnei, kas varētu man sagādāt prieku, un kas man palīdzētu sevi materiāli nodrošināt. Projekta ietvaros izgāju manikīra kursus, matu pieaudzēšanas un āfrikāņu bizīšu pīšanas kursus, gliteru un hennas tetovēšanas kursus,  kā arī jūrniekiem nepieciešamos kursus, lai varētu strādāt uz kuģa vai prāmja. Bija interesanti kursu laikā lekt Daugavā, lai iemācītos glābt cilvēkus, kursi notika dažādās valodās: angļu, latviešu un krievu, kas  bija noderīgi un interesanti. Pagājis mazliet vairāk kā gads, bet es jau esmu saviem draugiem un tuviniekiem sakopusi roku nagus svētkiem un ikdienai, redzot manu darbu, cilvēki sāk interesēties par pakalpojumiem, parādās pieprasījums veikt manikīru arī no svešiniekiem. Arī glitteru tetovēšana un bizīšu pīšana izsauc daudziem interesi. Šovasar braucu jūrā ar prāmi Tallink un  interesi par darbu uz prāmja manī modināja caur šo projektu izietie kursi jūrniekiem, kurus darba devēji arī novērtēja. 


Fotogrāfijā: Amanda no labās kopā ar kursu pasniedzēju no RIS skolas.

Šis projekts man ir pavēris daudz un dažādu iespēju, kuras cenšos arī izmantot, kā galvenā no tām, es pēc projekta vasarā strādāju labi atalgotu darbu uz prāmja Tallink, un kur mani laipni gaidīs arī nākamvasar.  Un vēl šī projekta laikā esmu ieguvusi jaunus kontaktus un draugus. Tā tiešām ir vienreizīga iespēja, kas ir jāizmanto, jo man - jaunietei, līdzekļi ir ierobežoti un kursi izmaksā dārgi, bet projekta “Proti un dari” ietvaros man bija  iespēja tos iziet bez maksas. Aicinu arī citus jauniešus,  ja gadās tā, ka uz doto brīdi nav darba vai nemācās, tad izmantojiet iespēju sevi pilnveidot un droši dodaties pie projekta “Proti un dari”  projektu vadītājas Ilzes Kļaviņas vai programmas vadītājas Aijas Šibajevas, kuras jūs vienmēr atbalstīs, uzklausīs jūsu vēlmes un idejas. Pašreiz es iestājos mācīties Kultūras koledžā un pati  papildus kursos pilnveidoju nagu kopšanas prasmes. Projekta laikā es uzzināju par EBD  un paspēju pabūt arī 6 mēnešus Rumānijā Erasmus+ programmas ietvaros  – veicu brīvprātīgo darbu, kas deva man iespēju papildināt savas angļu valodas zināšanas un pilnveidot  sevi, kopā ar citiem brīvprātīgajiem rakstījām projektu un ieguvām daudz jaunu draugu un labu iespaidu. Palīdzību, padomu, kā doties uz ārzemēm kā brīvprātīgajai sniedza man biedrības “Nākotnes tilts”  vadītājs Aivis Šibajevs  un Jauniešu studija “Bambuss”  bija nosūtošā organizācija un atbalstu vienmēr sniedza vadītāja Līga Siliņa.

Iesaku visiem izmantojiet projektā “Proti un dari” dotās iespējas sevi pilnveidot, iepazīstieties arī ar EBD iespējām Latvijā un ārzemēs. Tas bija forši un neatkārtojami.

Amanda Anusāne, projekta dalībniece

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “
Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

(26.09.2019.)

 

No 17.jūnija līdz 17.jūlijam varēs iesniegt projektu pieteikumus LEADER programmas 5.kārtā

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 17. jūnija līdz 17. jūlijam. 5. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 267 277.25  EUR.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
Mērķis/Rīcības    Atbalsta apmērs, EUR
M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas    163 523.67  
1.1.    Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai    133 523.67  
1.3.    Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana    30 000.00
M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas    103 753.58
2.1.    Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai    73 753.58
2.2.    Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.    30 000.00

Projektu īstenošanas termiņš:
    1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas-divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Projektu iesniegšana:
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login  
Ar biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam un projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties  ŠEIT , kā arī biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" mājaslapā www.stopini-salaspils.lv  un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese:
Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Kontaktinformācija:
Agnese Bērziņa, tālruņa nr. 29361190, e-pasts: agnese.projekti@gmail.com

(14.05.2019.)

 

Īstenots projekts “Stāvairēšanas (SUP) pakalpojuma izveide”

2019.gada aprīlī ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" rīcības “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” ietvaros ir īstenots projekts nr. 18-04-AL25-A019.2101-000004 “Stāvairēšanas (SUP) pakalpojuma izveide”.
Projekta ietvaros ir  iegādāti 5 stāvairēšanas (SUP) dēļu komplekti, airi un dažāda izmēra drošības vestes.  Inventāru ir iespējams īrēt  viesu namā “Sidrabozoli”, Līčos  (Mazās Juglas krastā).

Svētdien 28.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 11.00 viesu namā “Sidrabozoli” (Poldera iela 8, Līči, Stopiņu nov.)  projekta atklāšanas pasākums – būs iespēja dalībniekiem izmēģināt braukšanu ar stāvairēšanas dēļiem.

Projekta īstenotājs SIA "Sidrabozoli"

(25.04.2019.)

 

Izveidota atpūtas vieta pie Mazās Juglas

2018. gada  oktobrī  ir ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"  rīcības “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros ir īstenots projekts “ nr. 2017/AL25/2/A019.22.01/4   “Atpūtas vietas izveide pie Mazās Juglas”.

Izveidotā atpūtas vieta atrodas Poldera ielā 10, Līčos. Atpūtas vieta paredzēta gan vietējai sabiedrībai, gan tūristiem  un pieejama kājāmgājējiem, velobraucējiem , laivu braucējiem, kā arī var tikt izmantota kā laivu brauciena  sākuma vai finiša vieta. Atpūtas vietā ir pieejamas divas nojumes, galds ar soliem, ugunskura vieta , velo statīvs, bruģēts laukums dažādām aktivitātēm, tualete.  Projekta īstenošana nodrošinās iespēju atpūtai pie dabas, veicinās veselīgu dzīvesveidu – braukšanu ar velosipēdiem, kājāmiešanu, Mazās Juglas izmantošanu atpūtai. .

Projekta īstenotāja Linda Čakše
(31.10.2018.)

 

 

Stopiņu novada delegācija viesojās Slovākijas pilsētā Levice

Šī gada maijā Stopiņu novada delegācija devās uz Slovākijas pilsētu Levice, lai piedalītos projektā “Kopā mēs esam Eiropas Savienība”. Brauciens notika Eiropas Savienības “Sadraudzības pilsētas” programmas ietvaros, ko ar ceļa naudu līdzfinansēja Stopiņu pašvaldība.

Deviņu cilvēku grupā bija projektu vadītāja Ilze Kļaviņa, novada politiski represēto biedrības vadītāja Māra Zebauere, novada pensionāru biedrības vadītāja Marga Tropa, Jauniešu padomes pārstāvji Katrīne Kokle, Aleksandrs Kapanskis, Kristians Mikus Sprikuts un novada dienas centru darbinieki Anda Višķere, Iveta Plūmīte, Māris Luste.

Stopiņu novads bija viens no septiņām pašvaldībām, kas satikās Levicē. Trīs dienu pasākumā piedalījās delegācijas no Polijas pilsētiņas Ļubovice, Ungārijas pilsētas Erd, Lietuvas pilsētas Kretinga, Čehiju pārstāvēja grupas no Boskovices un Namest na Hane pilsētām. 

Projektā iesaistītie kopumā gandrīz 300 cilvēki darbojās tematiskās grupās. Galvenās tēmas bija veltītas iedzīvotāju savstarpējai iepazīšanai. Pasākumi bija organizēti tā, lai radītu iespēju iepazīt citu valstu pieredzi un salīdzināt to, kas katrā pašvaldībā ir nozīmīgs un kas veiksmīgi noorganizēts.

Pirmās dienas atklāšanas uzrunas un koncertu papildināja prezentācijas par dalībvalstu pašvaldībām.

Nākošajās dienās tika risinātas tēmas par aktīvo senioru pasākumiem, par pašvaldību atbalstu biedrībām, par jauniešu iekļaušanos ikdienas darbos un attīstības projektos. Seminārā, kas bija veltīts jauniem aktīviem cilvēkiem no partnervalstīm, jaunieši uzzināja par citu valstu organizācijām un sadarbību ar pašvaldību lēmumu pieņēmējiem. Programmā bija iekļauts pasākums, kurā īpaša uzmanība bija veltīta Levices pilsētas Gada Goda pilsoņiem, novērtējot viņu nozīmīgo ieguldījumu, sniedzot balvas un muzikālus apsveikumus. 

Partnervalstu seniori tikās ar vietējiem iedzīvotājiem Senioru dienas centrā saviesīgā pasākumā. Skanēja stāsti, dziesmas, smiekli un čalas. Marga Tropa novērtē: “Patīkami pārsteidza, ka viņi ļoti domā par emocionāli atvērtu gaisotni, kur visiem justies labi.” Māra Zebauere: “Spilgtu iespaidu radīja pirmās dienas sagaidīšanas moments, kad tūlīt pie autobusa mūs sagaidīja pilsētas mērs, kurš sirsnīgi sasveicinājās un pateicās par ierašanos.”

Latvijas delegācija iepazinās ar Levices pilsētas ievērojamākajām vietām, vēsturi un apkārtni. Anda Višķere: “Redzams, ka slovāki lepojas ar savu 860 gadus seno pilsētu, savām atomelektrostacijām, savu kultūru.” Projekta dalībniekus priecēja trijās dienās notiekošie pilsētas svētki, kas kuplināja kopīgo programmu. Katrīne Kokle: “Veiksmīgi, ka vietējie svētki un projektu pasākumi bija sasaistīti.” 

Neraugoties uz lielo cilvēku skaitu un tulkojumu trijās valodās, programma noritēja bez sarežģījumiem. Anda Višķere: “Visu daudzveidīgo pasākumu organizācija bija augstā līmenī.” Māris Luste atzīst, ka projekta komandā valdīja pozitīva atmosfēra. 

Daudz kas no trijās dienās redzētā un dzirdētā bija salīdzināms, tas tuvināja dažādu tautību cilvēkus citu citam un stiprināja priekšstatu par draudzīgu un humānu vērtību nozīmi.

 

Stopini County delegation visits Levice, Slovakia

In May this year, the Stopini County delegation went to the Slovakian town Levice to participate in the project "Together we are the European Union". The trip took place as a project of the Program "Town Twinning" of the European Comission’s, which was co-financed by the Stopini municipality.
The nine-person group consisted of project manager Ilze Kļaviņa, Mara Zebauere, head of the politically repressed association, Marga Tropa, head of the county pensioners' association, representatives of the Youth Council Katrīne Kokle, Aleksandrs Kapankis, Kristians Mikus Sprikuts and representatives of Day centres Anda Višķere, Iveta Plūmīte, Māris Luste.

Stopinu County was one of the seven municipalities that met in Levice. The three days event was attended by delegations from Polish town Lubovice, Erd in Hungary, Kretinga in Lithuania, Boskovice and Namest na Hane from the Czech Republic.

The main goal of the project was to be acquainted with other participants. The events were organized in order to provide an opportunity to get to know the experience of other participants and compare what is achieved and well organized in each municipality.

The first day's opening speeches and concerts were supplemented by presentations on the all municipalities of participants. In the following days, issues related to seniors activities, to the municipal support for oldest inhabitants, to the inclusion of young people in development projects. The seminar, devoted to young active people from partner countries, learned about other countries' organizations and their cooperation with local government decision-makers. The program included a special event dedicated to the honourable citizens of Levice, assessing their significant contribution to the town.

The elderly of the partner countries together with the local people at the senior’s Day Centre in a festive event. There were stories, songs, laughter and chants. Marga Tropa appreciates: "It is pleasant surprise that they very much think of an emotionally open atmosphere where everyone feels good." Māra Zebauere: "At the first day it was gratifying that we were met by the Mayor of the Levice town who was warmly welcomed and thanked us for coming."

The Latvian delegation acquainted with most beautiful places of Levice town, history and surroundings. Anda Viškere: "It's obvious that the Slovaks are proud of their 860-year-old town, their nuclear facilities, and their culture." The project participants enjoyed the three-day city festivals that have complement the joint program. Katrine Kokle: "Successfully, local holidays and project events were tied up."

Despite the large number of people and the translation into three languages, the program was successful realised. Anda Višķere: "The level of the organizational process of all the various events was high. We were impressed by the precise and accountable organization and order." Māris Luste admits that the delegation team was worked in a positive atmosphere.

The information that was seen and heard during the three days was comparable, bringing people closer together and strengthening the concept of the significance of friendship and humane values.

We are grateful to Levice for inviting and warm-hearted reception.

 

Ilze Kļaviņa
Projektu vadītāja / Project Manager

(24.05.2018.)

 

ARHĪVS

Aktualitātes, publikācijas 2009.-2015. gads

 

 

 

 

 

Atpakaļ