Izsoles rezultāti

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Pašvaldības mežs Rumbulā" izsoles rezultātiem

2019.gada 28.jūnijā plkst. 12.00 Stopiņu novada pašvaldības ēkā  notika Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, ar nosaukumu “Pašvaldības mežs Rumbulā”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kadastra numurs: 8096 009 0057, 2,95 ha platībā izsole.
Dalību izsolē bija pieteikuši 2 (divi) pretendenti.

Īpašuma tiesības uz Stopiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Pašvaldības mežs Rumbulā”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kadastra numurs: 8096 009 0057, 2,95 ha platībā par summu 21000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro) iegūst SIA “RSGA”, Nr .40003811272, Mārupes iela 4, Rīga.

(28.06.2019.)

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, Institūta ielā 36 un 898/37973 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes izsoles rezultātiem

25.07.2018. Stopiņu novada dome apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Institūta ielā 36 un 898/37973 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, zemesgabala kadastra numurs 8096 900 2449 izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona J.M, kurš nosolījis augstāko cenu EUR EUR 55250,00 (piecdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit euro)

(31.07.2018.)

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunrumbuļi”, Stopiņu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2018.gada 11. aprīļa domes sēdē apstiprināja 2018. gada 10. aprīļa izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma „Jaunrumbuļi”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību 5,17 ha, kadastra Nr. 8096 009 0084 pirkuma līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “Riga Industrial park”, reģistrācijas numurs 40203117017 par augstāko nosolīto summu EUR 501’000,00 EUR. (Pieci simti viens tūkstotis euro un 00 centi). 

Stopiņu novada domes Izsoles komisija
(26.04.2018.)

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Stūraiņu iela 1a”, Stopiņu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2018.gada 11. aprīļa domes sēdē apstiprināja 2018. gada 10. aprīļa izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma „Stūraiņu iela 1a”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību 0,3558 ha., kadastra Nr. 8096 007 0311 pirkuma līguma slēgšanas tiesības, uz pirmpirkumtiesību pamata, ieguva SIA “Vetline Medical”, reģistrācijas numurs 40103804582 par summu 25000.00 EUR (Divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi).

Stopiņu novada domes Izsoles komisija
(26.04.2018.)

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2018.gada 11. aprīļa domes sēdē apstiprināja 2018. gada 10. aprīļa izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, sastāvoša no 177/3541 domājamām daļām no īpašuma Augusta Deglava iela 27, lietošanas tiesības uz dzīvokli Nr.4, kadastra apzīmējums 0100 071 2515 001, palīgēkas kadastra apzīmējums 0100 071 2515 002;004 un zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 071 0076 pirkuma līguma slēgšanas tiesības, par augstāk nosolīto summu EUR 5900,00 (pieci tūkstoši deviņi simti euro), ieguva fiziska persona.

Stopiņu novada domes Izsoles komisija
(26.04.2018.)

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Stopiņu novada dome 2017.gada 6. decembra domes sēdē apstiprināja 2017. gada 24. novembra izsoles rezultātus un nekustamā īpašuma „Smaidas”, Stopiņu novadā, sastāvoša no zemes gabala ar platību 14,44 ha, kadastra Nr. 8096 002 0133.  Pirkuma līguma slēgšanas tiesības ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūlija būmaņi”, reģistrācijas nr. 40203072304, adrese : Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads par augstāko nosolīto summu EUR 2 205 000,00 (divi miljoni divi simti pieci tūkstoši euro un 00 centi). 

Stopiņu novada domes Izsoles komisija

(07.12.2017.)

 

Zemesgabala daļu “Jaunais karjers” , Saurieši, Stopiņu  novads, nomas tiesību izsoles rezultāti

Atklātas mutiskas pirmreizējas izsoles rezultātā zemesgabala daļas ar platību 453600 m2, (kadastra apzīmējums 8096 008 0282) un zemes gabala ar platību 76400 m2 (kadastra apzīmējums 8096 008 0436) JAUNAIS KARJERS, Sauriešos, zemes nomas tiesības ieguva biedrība “MX Stopiņu”, reģistrācijas numurs 40008229472, par summu 2400,00 EUR gadā.

Stopiņu novada domes Izsoles komisija

(09.02.2017.)

Atpakaļ