Izsoles

 

15. oktobrī notiks rakstiska nomas tiesību izsole ar apbūves tiesībām Stopiņu novada pašvaldības zemes gabalam Ulbrokā

NOMAS TIESĪBU IZSOLES AR APBŪVES TIESĪBĀM

1. Rakstiska zemes nomas tiesību izsole ar apbūves tiesībām, zemes gabalam Acones ielā 7, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra apzīmējums 8096 003 1358, platība 0,1305 ha

2. Zemes nomas tiesību  mērķis – Auto stāvvietas izbūve.

3. Izsoles veids – rakstiska izsole ar iespējami augstāku nomas maksu par vienu kvadrātmetru.

4. Izsoles sākumcena ir 2.25 EUR (divi euro 25 centi) par kv.m (neieskaitot PVN un NĪN) solis 0.05 EUR ( 5 centi) (neieskaitot PVN un NĪN).

5. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 20 (divdesmit) gadiem.

6. Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz 14.10.2019. plkst. 17:00, kabinetā Nr.6.

7. Izsole (Nomas pieteikuma atvēršana) notiek 15.10.2019. plkst. 11:00.

Pielikumā:

1. Nomas izsoles noteikumi.

(24.09.2019.)

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ūdens tornis pie Radiostacijas”

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Ūdens tornis pie Radiostacijas”, Ulbrokā, Stopiņu  novads, adrese: Acones iela 6A, Ulbroka, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0650 ar kopējo platību 0,1322 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publiskās apbūves teritorija (P).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 30000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 1.novembrī plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā

IZSOLES NOTEIKUMI

(24.09.2019.)

 

15. oktobrī notiks Stopiņu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstiska izsole

Nedzīvojamo telpu “Upeslejas 9”, Upeslejās, Stopiņu novadā, nomas tiesību rakstiska izsole

1. Nomas tiesību rakstiska izsole saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

2. Rakstiskā izsolē tiek izsolītas nedzīvojamās telpas Nr. 71; Nr. 72; Nr. 74; Nr. 75; Nr. 76; Nr. 77; Nr. 77; Nr. 78; Nr. 79, ar kopējo platību 59,7 m2 nekustamajā īpašumā “Upeslejas 9”, Upeslejās, Stopiņu novadā (kadastra Nr. 8096 005 0457; sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8096 005 4457, ar platību 0,167 ha, un administratīvā ēka, kadastra apzīmējums 8096 001 0602 001, ar platību 1220,8 m2). Īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz Stopiņu novada pašvaldības vārda.

3. Nomas līgumā paredzētais Telpu izmantošanas mērķis – solārija un/vai skaistumkopšanas salona pakalpojumu organizēšana.

4. Izsoles veids – rakstiska izsole ar iespējami augstāku nomas maksu par vienu kalendāro mēnesi.

5. Izsoles sākumcena ir EUR 155.00 (viens simts piecdesmit pieci euro 00 centi) mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nekustamā īpašuma nodokli un citus maksājumus.

6. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem.

7. Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz 14.10.2019. plkst. 11:30, kabinetā Nr.6.

8. Izsole (Nomas pieteikuma atvēršana) notiek 15.10.2019. plkst. 11:30.

Pielikumā:

1. NOMAS IZSOLES NOLIKUMS.

2. PIETEIKUMS NOMAS IZSOLĒ.

3. NOMAS IZSOLES LĪGUMA PROJEKTS.

(24.09.2019.)

 

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai vairākus nekustamos īpašumus

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

1. Nekustamo īpašumu Parka iela 30, Ulbrokā, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 1148 ar kopējo platību 0,3474 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 45000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR.
Izsole notiks 2019.gada 4. oktobrī plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
IZSOLES NOTEIKUMI

2. Nekustamo īpašumu Granīta iela 13E, Rumbula, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0242 ar kopējo platību 1,96  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- ražošanas teritorijā.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 80000.00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR.
Izsole notiks 2019.gada 4. oktobrī plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
IZSOLES NOTEIKUMI

3. Nekustamo īpašumu “Jaunozoli”, Dzidriņās, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 004 0059 ar kopējo platību 2,02  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- Publiskās apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 100000.00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR.
Izsole notiks 2019.gada 4. oktobrī plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.
IZSOLES NOTEIKUMI

4. Nekustamo īpašumu Dārza iela 17, Dzidriņās, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 004 0744 ar kopējo platību 1,31  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- Savrupmāju apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 65000.00 EUR, izsoles solis 500,00 EUR.
Izsole notiks 2019.gada 4. oktobrī plkst.12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā
IZSOLES NOTEIKUMI.

Ar izsoles noteikumiem klātienē iepazīties var katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/izsoles).

(27.08.2019.)

 

Stopiņu novada pašvaldība pārdod atklātās izsolēs vairākus nekustamos īpašumus

1.  Nekustamo īpašumu “Kalnapsītes”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0509 ar kopējo platību 5,99 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija (95%) un dabas un apstādījumu teritorija (5%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 240000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMS. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

2. Nekustamo īpašumu ”Lejasapsītes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0092 ar kopējo platību 8,33  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija un dabas un apstādījumu teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 350000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMS. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

3. Nekustamo īpašumu ”Lielskultes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 0520 ar kopējo platību 1,8  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 100000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMS. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

4. Nekustamo īpašumu Granīta iela 13D, Rumbula, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0091 ar kopējo platību 2,42  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi- ražošanas teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 70000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMS. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

5. Nekustamo īpašumu Priedkalnu iela 17A, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 1351 ar kopējo platību 0,5  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-–savrupmāju apbūves teritorijā (DzS ~92%) un ūdeņu teritorija (Ū~8%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
IZSOLES NOLIKUMS. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

6. Nekustamo īpašumu starpgabalu Dzirnavas Nr.8, Līčos, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 001 0235 ar kopējo platību 388  m2 ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi—lauksaimniecības teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 3182.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 13. septembrī, plkst. 12:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam un ir nostiprinātas zemesgrāmatā.  
IZSOLES NOLIKUMS. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU.

(02.08.2019.)

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam Kaudzīšu ielā 22, Rumbulā, Stopiņu novadā

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Kaudzīšu iela 22, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0366 ar kopējo platību 0,4 ha un  angāra ar platību 327,6 m2.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 52000,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2019.gada19. jūlijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada domē Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā.

IZSOLES NOTEIKUMIINFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMUATRAŠANĀS VIETAFOTO


Lai redzētu lielāku, uzklikšķiniet uz attēla.

(11.06.2019.)

 

Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam "Krustceles", Vālodzes, Stopiņu novads

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Krustceles”, Vālodzes, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0408 ar kopējo platību 1,01 ha.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 49500,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2019. gada 19. jūlijā, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem klātienē iepazīties var katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada domē Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā.

IZSOLES NOTEIKUMI, INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU UN ATRAŠANĀS VIETA


Lai redzētu lielāku, uzklikšķiniet uz attēla.

(11.06.2019.)

 

Paziņojums par izsolēm vairākiem nekustamiem īpašumiem Stopiņu novadā

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai:  

1.  Nekustamo īpašumu ”Lejasapsītes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0092 ar kopējo platību 8,33  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija un dabas un apstādījumu teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 350000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI, ATRAŠANĀS VIETA, FOTO


Lai redzētu lielāku, uzklikšķiniet uz attēla.

2. Nekustamo īpašumu “Kalnapsītes”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0509 ar kopējo platību 5,99 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija(95%) un dabas un apstādījumu teritorija (5%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 240000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI, ATRAŠANĀS VIETA, FOTO


Lai redzētu lielāku, uzklikšķiniet uz attēla.

3. Nekustamo īpašumu Parka iela 30, Ulbrokā, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 1148 ar kopējo platību 0,3474  ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI, ATRAŠANĀS VIETA, FOTO

4. Nekustamo īpašumu “Pašvaldības mežs Rumbulā”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 009 0057  ar kopējo platību 2,95  ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Rūpnieciskās apbūves teritorijā. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 20000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst. 12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMILĒMUMA IZRAKSTS,  ATRAŠANĀS VIETA, FOTO


Lai redzētu lielāku, uzklikšķiniet uz attēla.
 

5. Nekustamo īpašumu ”Lielskultes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 0520 ar kopējo platību 1,8  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorijā.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 100000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI, ATRAŠANĀS VIETA, FOTO


Lai redzētu lielāku, uzklikšķiniet uz attēla.

Pieteikties izsolēm un ar izsoles noteikumiem iepazīties klātienē var katru darba dienu no plkst. 10:00-13.00/14:00-17.00, piektdienās līdz plkst.15:00 Stopiņu novada domē, Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

(27.05.2019.)

 

Paziņojums par automašīnas izsoli

Stopiņu novada pašvaldības policija paziņo, ka tiek rīkota kustamās mantas transportlīdzekļa VW CADDY atkārtota rakstiska izsole.

Nosacītā izsoles sākuma cena 1950,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro un 0 centi). Cenā neietilpst LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, nodevas un citi maksājumi..

Pieteikumi izsolei ar cenas piedāvājumu iesniedzami līdz 2019. gada 28. jūnijam plkst. 12:00 Stopiņu novada pašvaldības policijā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, kā arī Stopiņu novada pašvaldības policijā, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, iepriekš saskaņojot to pa tālruni – 67910052.

Izsolei iesniegto nomas maksas piedāvājumu atvēršana notiks 2019. gada 28. jūnijā, plkst. 14:00 Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, pašvaldības policijas telpās.

IZSOLES NOTEIKUMI

(27.05.2019.)

 

Paziņojums par automašīnas izsoli

Tiek organizēta 2010.gada VOLKSWAGEN CADDY, valsts reģ. Nr. HK6241 izsole. Izsoles rīkotājs – Stopiņu novada pašvaldības policija.  

Ar izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novada pašvaldības policijā, otrdienās 10:00-16:00 un trešdienās no 10:00-12:00. 

Izsolē var piedalīties izpildot izsoles priekšnoteikumus un iesniedzot pieteikumu līdz 30.04.2019. plkst.12:00 Stopiņu novada pašvaldības policijā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

(01.04.2019.)

 

Paziņojums par nekustamā ipašuma izsoli - "Krustceles", Vālodzes

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Krustceles”, Vālodzes, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0408 ar kopējo platību 1,01 ha.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 60242.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019. gada 10. maijā, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties klātienē var katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

PIELIKUMS NR.1

(01.04.2019.)

 

Paziņojums par nekustamā ipašuma izsoli - Kaudzīšu iela 22, Rumbula

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Kaudzīšu iela 22, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0366 ar kopējo platību 0,4 ha un angāra ar platību 327,6 m2.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 65000,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2019.gada 10. maijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties klātienē var katru darba dienu no plkst. 10:00-13.00; 14:00-17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā

IZSOLES NOTEIKUMI

PIELIKUMS NR.1

PIELIKUMS NR.2

PIELIKUMS NR.3

(01.04.2019.)

 

Paziņojums par nomas tiesību izsoli

Stopiņu  novada pašvaldība 2019.gada 27. februārī plkst. 11:00 rīko nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu  novadā, kadastra apzīmējums 8096 003 0585 nomas tiesību otro izsoli trīs nosacīto daļu nomnieka noteikšanai. 

Telpu nomas termiņš: 12 (divpadsmit) gadi no nomas līguma parakstīšanas dienas. 

Ar izsoles noteikumiem elektroniski iepazīties ŠEIT vai katru darba dienu no plkst. 9.30 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā 4. kabinets. 

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ

NOVIETOJUMS

ATZINUMS

LĪGUMA PROJEKTS

(06.02.2019.)

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

Nekustamo īpašumu “Silaputniņi” dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Vālodzes, Stopiņu novads, un pie dzīvokļiem piederošo kopīpašuma 527/1018 domājamo daļu no zemes, kadastra apzīmējumu 8096 003 0455 001 001 un , 8096 003 0455 001 002. Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 6500,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2018.gada 23. janvārī, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

(17.12.2018.)

 

NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Stopiņu  novada pašvaldība 2019.gada 23. janvārī plkst. 12:00 rīko nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu  novadā, kadastra apzīmējums 8096 003 0585 nomas tiesību izsoli trīs nosacīto daļu nomnieka noteikšanai. 
Telpu nomas termiņš: 12 (divpadsmit) gadi no nomas līguma parakstīšanas dienas. 

Ar izsoles noteikumiem iepazīties Stopiņu  novada domes mājas lapā www.stopini.lv vai katru darba dienu no plkst. 9.30 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā 4. kabinets. 

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ

NOVIETOJUMS

ATZINUMS

LĪGUMA PROJEKTS

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

Nekustamo īpašumu “Ievas”, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0536, ar kopējo platību 4,086 ha.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 45000,00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR.
Zemes gabals nodots nomas lietošanā trešajai personai, līguma termiņš 2022.gada 22. janvārim.
Izsole notiks 2019.gada 23. janvārī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

PAPILDINFORMĀCIJA

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

1. Nekustamo īpašumu – Kaudzīšu iela 22, Rumbula, Stopiņu  novads, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8096 007 0366 ar kopējo platību 0,4 ha un angāra ar kopējo platību 327,6 m2, (kadastra apzīmējums 8096 007 0099 010).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 79500.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 4. decembrī, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

2. Stopiņu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Stopiņu kolektors” 291 kapitāla daļas.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 29000.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 4.decembrī, plkst.11:00, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

3. Nekustamo īpašumu –“Dārzi Mežrozīte”, Dreiliņos, Stopiņu  novads, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8096 002 0186 ar kopējo platību 2,7123 ha. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 55000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 4. decembrī, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

PAPILDINFORMĀCIJA (1)

PAPILDINFORMĀCIJA (2)

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem klātienē un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada domē Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 10.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:00, Juridiskajā daļā.

Izsolāmās mantas apskates vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

(02.11.2018.)

 

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Stopiņu  novada dome paziņo, ka 2018. gada 10. augustā  plkst. 11.00 Stopiņu  novada domes telpās Institūta iela 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā notiks Stopiņu  novada pašvaldības rīkota atklāta rakstiska zemes nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par nomas objektu:
Nomas objekts – Stopiņu novada pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8096 008 0365, Sauriešos, 0,06 ha platībā (turpmāk-Zemesgabals) bez apbūves tiesībām.
Adrese –Saurieši, Stopiņu  novads;
Lietošanas mērķis –Vides reklāmas stenda izvietošana;
Iznomāšanas termiņš – 2019.gada 31. decembris
Izsoles nosacītā (sākuma) cena gadā – 100.00 EUR (Viens simts euro 00 centi)
Izsoles pieteikums jāiesniedz darba dienās no plkst. 8:30 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 17:00, piektdienās līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 9.augusta plkst. 17:00 Stopiņu  novada pašvaldības telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 6 kabinetā.
Pieteikumu atvēršana notiks 2018. gada 10. augustā plkst. 11:00 Stopiņu  novada pašvaldības telpās Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, 4 kabinetā.
Ar nomas objektu pretendents var iepazīties, kā arī saņemt papildu informāciju katru darba dienu, iepriekš sazinoties pa tālruni: 67910546 . 

IZSOLES NOLIKUMS.

 

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

Nekustamo īpašumu –Kaudzīšu iela 22, Rumbula, Stopiņu  novads, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8096 007 0366 ar kopējo platību 0,4 ha un angāra ar kopējo platību 327,6 m2, (kadastra apzīmējums 8096 007 0099 010).

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 99000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR.

Izsole notiks 2018.gada 5. septembrī, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Noteikumi

Info

 

SIA „STOPIŅU KOLEKTORS” 291 KAPITĀLA DAĻU PĀRDOŠANA
 

Stopiņu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (sia) „Stopiņu kolektors” 291 kapitāla daļas.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 40000.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR.

Izsole notiks 2018.gada 5. septembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Informācija

Noteikumi

 

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu  novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu –dzīvokli Institūta iela 36-4, Ulbroka, Stopiņu  novads, kas sastāv no četrām istabām ar kopējo platību 89,8 m2 un atrodas 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā.  

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 250.00 EUR. 

Izsole notiks 2018.gada 17. jūlijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (www.stopini.lv.

Izsolāmās mantas vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

Izsoles noteikumi.

Atrašanās vieta.

Fotoattēli.

(08.06.2018.)

 

Paziņojumi par izsolēm 2 nekustamajiem īpašumiem

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu – dzīvokli Institūta iela 36-4, Ulbroka, Stopiņu  novads, kas sastāv no četrām istabām ar kopējo platību 89,8 m2 un atrodas 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā.  
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 55500.00 EUR, izsoles solis 250.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 27. aprīlī, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā www.stopini.lv.
Izsolāmās mantas apskates vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

IZSOLES NOTEIKUMI

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Nomales”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 007 0129  , ar kopējo platību 4,76 ha. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 200000,00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 27. aprīlī, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (www.stopini.lv.
Izsolāmās mantas apskates vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

IZSOLES NOTEIKUMI
SHĒMA

(23.03.2018.)

 

Paziņojums par izsoli ''Stopiņu kolektors'' kapitāla daļām

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai 
Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atklātā izsolē ar augšupējošu soli Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Stopiņu kolektors”', reģistrācijas numurs 40003756303, 291 kapitāla daļas par sākotnējo vērtību 530000.00 EUR, Izsoles solis 100,00 EUR. 
Izsole notiks 2018. gada 27. aprīlī plkst. 11.00 Stopiņu novada domē, pēc adreses Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (www.stopini.lv.
Izsolāmās mantas apskates vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

IZSOLES NOTEIKUMI

(23.03.2018.)

 

Paziņojums par izsolēm

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

1.  Nekustamo īpašumu “Jaunrumbuļi”, Rumbulā, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 009 0084, ar kopējo platību 5,17 ha. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 500000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Zemes gabala daļa 3,5 ha platībā nodota nomas lietošanā trešajai personai, līguma termiņš 2021.gada 31. decembrim.
Izsole notiks 2018.gada 10. aprīlī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI.

2. Nekustamo īpašumu Stūraiņu iela 1a, Rumbula, Stopiņu  novads, kas sastāv no – viena zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0311, ar kopējo platību 0,3558 ha.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 25000.00 EUR, izsoles solis 250.00 EUR. 
Zemes gabals nodots nomas lietošanā trešajai personai ēkas uzturēšanai, līguma termiņš 2027.gada 26. septembris.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības. 
Izsole notiks 2018.gada 10. aprīlī, plkst.12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

3. 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 071 0076, kas stāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 5400.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 10. aprīlī, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem klātienē un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā.

Izsolāmās mantas vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

(23.02.2018.)

 

Paziņojums par izsoli nekustamam īpašumam ‘’Smaidas’’

Stopiņu  novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Smaidas”, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kadastra numurs Nr. 80960020133, kas stāv no neapbūvēta zemes gabala 14,44 ha.

Nosacītā cena 725000,00 EUR, izsoles solis 5000,00 EUR, reģistrācijas maksa 700,00 EUR. 

Izsole notiks 2017.gada 24. novembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Dokumentu iesniegšana dalībai izsolē līdz 2017.gada 22. novembrim plkst. 16:00.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties šeit:

Izsoles noteikumi.

Juridiskas personas pieteikums izsolei.

Vispārējā informācija.

Situācijas plāns.

Funkcionālais zonējums.

Klātienē ar dokumentiem var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 
Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

Stopiņu novada domes Juridiskā daļa

(19.10.2017.)

 

Paziņojums par izsoli domājamām daļām no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā

Stopiņu  novada pašvaldība trešajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai: 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 071 0076, kas stāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 

Izsole notiks 2017. gada 14. novembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, domes ēkas 1.kabinetā.

Izsoles sākumcena 6750.00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, dalības maksa 30,00 EUR.

Ar Izsoles noteikumiem elektroniski var iepazīties ŠEIT  vai klātienē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

(13.10.2017.)

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Stopiņu  novada pašvaldība otrajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai: 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 071 0076, kas stāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 

Izsole notiks 2017. gada 6. septembrī, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Izsoles sākumcena 7200,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, reģistrācijas maksa 10,00 EUR.

Ar Izsoles noteikumiem elektroniski var iepazīties ŠEIT  vai klātienē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

(03.08.2017.)

 

Paziņojums par izsoli nekustamam īpašumam Sauriešos, Stirnu ielā 9

Stopiņu  novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Stirnu ielā 9, Sauriešos, Stopiņu novadā, īpašuma kadastra numurs Nr. 8096 008 0374, platība 0,436 ha, zemes izmantošanas mērķis - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods 0101.

Izsole notiks 2017. gada 25. jūlijā, plkst. 11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Izsoles sākumcena 27 500,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, dalības maksa 15,00 EUR.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar Izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Stopiņu novda domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

(30.06.2017.)

Paziņojums par automašīnas FORD TRANSIT CONNECT atklātu izsoli

Stopiņu  novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo matu – automašīnu FORD TRANSIT CONNECT, valsts reģistrācijas Nr. HD7159. Nosacītā cena ir 700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 70,00 EUR, kas jāieskaita Stopiņu novada domes kontā.

Izsole notiks 2017.gada 11.jūlijā plkst.11.30 pēc adreses: Stopiņu novada  domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

Kustamās mantas raksturojums: 1.reģistrācijas gads – 2008.g., bez tehniskās apskates noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) –195129 km; motora tips – dīzeļdzinējs, atrašanās vieta – Institūta iela 1a,Ulbrokā, Stopiņu  novads.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar Izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no 11:00-13:00; 14:00-19:00 un ceturtdienās no 09:00-13:00; 14:00-18:00. 

Informāciju par pārdodamo kustamo mantu var saņemt pie Aināra Bērča tālr. 67910157

Stopiņu novada domes Juridiskā daļa

(30.05.2017.)

 

Paziņojums par SIA GETLIŅI-2 kapitāldaļu un kustamās mantas trešo izsoli

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai trešajā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Getliņi-2”', reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas, par piederošās kustamās mantas vērtību 24500,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Izsoles solis 500,00 EUR reģistrācijas maksa 30,00 EUR. 

Izsole notiks 2017 .gada 11. jūlijā, plkst.11:00, Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes bankas kontā (reģistrācijas Nr.90000067986, AS “SEB banka”, konta nr. LV79UNLA0033300130908).

IZSOLES NOTEIKUMI

KAPITĀLDAĻU VĒRTĒJUMS

KUSTAMĀS MANTAS VĒRTĒJUMS

Ar Izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00-16:00, piektdienās no plkst. 9:00-15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00-14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

Juridiskas personas pieteikums dalībai izsolē

Fiziskas personas pieteikums dalībai izsolē

Stopiņu novada domes Juridiskā daļa

(30.05.2017.)

 

Paziņojums par izsoli domājamām daļām nekustamam īpašumam A.Deglava 27, Rīgā

Stopiņu  novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai 177/3541 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 27, Rīgā, īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 071 0076, kas sastāv no zemes gabala domājamām daļām un ēkas domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis Nr.4. 

Izsole notiks 2017.gada 11. jūlijā, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pirmpirkuma tiesības izmantojamas Izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles sākumcena 9000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, reģistrācijas maksa 10,00 EUR.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes kontā (reģistrācijas Nr.90000067986, AS “SEB banka”, konta nr. LV79UNLA0033300130908).

IZSOLES NOTEIKUMI.

ATZINUMS.

Ar Izsoles noteikumiem klātienē var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00-18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00-16:00, piektdienās no plkst. 9:00-15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00-14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562.

Stopiņu novada domes Juridiskā daļa

(30.05.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atkārtotā atklātā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Getliņi-2”', reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas, par piederošās kustamās mantas vērtību ‘47776,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Reģistrācijas maksa 30,00 EUR, nodrošinājuma maksa 10 % no nosacītās cenas.

Izsole notiks 2017.gada 21. aprīlī plkst. 11:00 Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski - IZSOLES NOTEIKUMI, vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095, 29128420.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes (reģistrācijas Nr.90000067986, AS “Seb banka” kontā LV79UNLA0033300130908).

(27.03.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktām cenām - 32 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) = 312,00 EUR, kas atrodas Institūta ielā, Ulbrokā, pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro.

Izsole notiks 2017. gada 21. martā plkst. 11:00 Stopiņu novada  domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

Pirkšanas piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē saskaņā ar Izsoles noteikumiem. 

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095 vai 29128420.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4. kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 

Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562

(03.03.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, par brīvu cenu pārdod sekojošu kokmateriālu apjomu par atbilstoši pastāvošajai tirgus situācijai noteiktām cenām - 32 m3 zāģbaļķi (garums 3 m) x 15,00 EUR= 480,00 EUR, kas atrodas Institūta ielā, Ulbrokā.

Pirkšanas piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē saskaņā ar Izsoles noteikumiem. 

Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru 67910095 pa tālruni 29128420.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties šeit: IZSOLES NOTEIKUMI vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 
Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562

Izsole notiks 2017.gada 22. februārī plkst. 11:00 Stopiņu novada  domes telpās Ulbrokā, Institūta ielā 1A.

(02.02.2017.)

 

Paziņojums par izsoli

Stopiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli SIA "Getliņi-2”', reģistrācijas numurs 40003237295, 100 kapitāldaļas, par piederošās kustamās mantas vērtību 59720,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles dalībnieki pirms izsoles iemaksā Stopiņu novada domei nodrošinājumu 10 % no nosacītās cenas.
Izsole notiks 2017.gada 1. martā plkst. 11.00 Stopiņu novada domē, pēc adreses Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru pa tālruni 67910095 vai 29128420.
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.stopini.lv vai Institūta ielā 1a, Ulbrokā, 4.kabinetā – pirmdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00. 
Informāciju var saņemt pa tālr. 67910562
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000067986, AS “Seb banka” konta nr. LV79UNLA0033300130908.

Izsoles noteikumi.

Vērtējums.

(31.01.2017.)

 

Stopiņu novada dome rīko daļas no zemesgabala - JAUNAIS KARJERS, Sauriešos, nomas tiesību izsoli

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Stopiņu novada Domes Izsoles komisija.

Nomas tiesību izsoles veids

Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli.

Nomas objekts

“Jaunais karjers” , Saurieši, Stopiņu  novads, LV- 2118, kadastra Nr. 8096 008 0282 .

Zemesgabala daļa ar platību 453600 m2, (kadastra apzīmējums 8096 008 0282) un zemes gabals ar platību 76400 m2 (kadastra apzīmējums 8096 008 0436) izmantošanas mērķis- teritorijas sakārtošana un multifunkcionālas atpūtas zonas ierīkošana, kas atbilst Stopiņu  novada teritorijas plānojumā noteiktajā atļautajai izmantošanai, kas atbilst Stopiņu  novada teritorijas plānojumā noteiktajā atļautajai izmantošanai.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

12 (divpadsmit) gadi.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

2350,00 euro gadā.

Izsoles solis 50,00 euro

Zemes nomas maksa

Papildus objekta nomas maksai, maksājams pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un nekustamā īpašuma nodoklis.

Īpašie nosacījumi

Nomniekam līdz 2018. gada 1. martam ir jāsaskaņo un jāapstiprina piebraucamā ceļa tehniskais projekts

saskaņā ar izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā.

Nomniekam līdz 2019.gada 1. decembrim ir jāuzbūvē piebraucamais ceļš saskaņā ar tehnisko projektu.

Izsoles norises vieta un laiks

2017. gada 2. februārī plkst.11.00,  Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu  novadā.

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Pēc informācijas publicēšanas dienas Stopiņu  novada pašvaldības mājas lapā www. stopini.lv līdz 01. 02.2017., saskaņojot to ar Vitu Paulāni pa tālruni 67910771.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Stopiņu novada domes Juridiskajā daļā, Institūta iela 1a, Ulbrokā, Stopiņu  novadā, līdz 01.02.2017. plkst.16.00.

Dalības maksa

Dalības maksa par piedalīšanos izsolē 15,00   euro un PVN 21% .

Izsoles noteikumi

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

Pieteikums izsolei.

(29.12.2016.)

**************************************************

2017. gada 2. februārī plkst. 11:30 Stopiņu novada dome, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus, starpgabalus:

- Zemes starpgabals 301 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8096 002 1430, “Starpgabals pie Jasmīnu ielas 11”, Dreiliņos, izsoles sākumcena - EUR 1400,00. Ja mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka, kura īpašumā esošais nekustamais īpašums pieguļ zemes starpgabalam ”Starpgabals pie Jasmīnu ielas 11”, izsole netiks rīkota, un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai par nosacīto cenu, vairāku pretendentu gadījumā tiks rīkota izsole starp šīm personām. Izsoles noteikumi.

- Zemes starpgabals 5599 m2 platībā, kadastra apzīmējums 8096 007 035, “Starpgabals pie Granīta ielas 19A”, Rumbulā, izsoles sākumcena - EUR 32800,00. Ja mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas tiks saņemts viens pieteikums no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma īpašnieka, kura īpašumā esošais nekustamais īpašums pieguļ zemes starpgabalam ”Starpgabals pie Granīta ielas 19a”, izsole netiks rīkota, un zemes starpgabals tiks pārdots šai personai par nosacīto cenu, vairāku pretendentu gadījumā tiks rīkota izsole starp šīm personām. Izsoles noteikumi.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties izsolei Stopiņu novada domes 4.kabinetā darba laikā no paziņojuma publicēšanas līdz 2017. gada 1. februārim plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Stopiņu  novada domes (reģistrācijas Nr.90000067986, AS “SEB banka” kontā LV79UNLA0033300130908).

Tālr. uzziņām par objekta apskati - 67910546; par dokumentāciju - 67910562.

(09.12.2016.)

 

Atpakaļ