PAŠVALDĪBAS KRĪZES PABALSTS IEDZĪVOTĀJIEM Covid-19 LAIKĀ

 

Stopiņu novada dome 2020.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu par grozījumiem Stopiņu novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/13 „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā”, kas nosaka krīzes pabalsta apmērus un izmaksas kārtību.

Pabalsts krīzes situācijā tiks izmaksāts Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām šādos gadījumos: 

1) ģimenei (personai), kura valstī noteiktās vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības 80 EUR mēnesī katrai mājsaimniecībā dzīvojošai darbspējīgai personai un 80 EUR katrai uz pabalsta izmaksāšanas brīdi tās apgādībā esošai personai par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, kā arī 50 EUR par katru personas aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, par kuru netiek piemērots iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojums, bet trīs mēnešu periodā no lēmuma pieņemšanas brīža vienai mājsaimniecībai nepārsniedzot 1 000 EUR, ja izpildās vismaz kāds no šādiem nosacījumiem:

  • ja darbspējīgai personai nav ienākumu. Par ienākumiem tiek uzskatīti jebkādi fiziskas personas gūtie ienākumi, kas apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, sociālie pabalsti, bezdarbnieka pabalsts, invaliditātes pabalsts vai pensija, pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dīkstāves pabalsts un piešķirtā piemaksa par apgādībā esošu bērnu, kā arī citi finanšu atbalsti, kuru mērķis ir nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu;
  • ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm;
  • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, jāiesniedz iesniegums Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā. Iesniegumā persona, kura vēlas saņemt krīzes pabalstu, norāda šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, apgādībā esošās personas par kurām tiek piemērots iedzīvotāju nodokļa atvieglojums  un aprūpē esoši bērni līdz 18 gadu vecumam (vārds, uzvārds, personas kods), apliecinājumu, ka persona ir darbspējīga un atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, īsu sociālās (krīzes) situācijas aprakstu un tās saistību ar vīrusa Covid-19 izplatību, pievienojot dokumentus, kas to apliecina.

Iesniegumu var iesniegt:

  1. izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums iestādei portālā www.latvija.lv,
  2. vai aizpildot Sociālā dienesta iesnieguma veidlapu un nosūtot uz e-pastu: socialais.dienests@stopini.lv ,
  3. vai iesniedzot klātienē Stopiņu novada domē darba laikā, ievietojot kastītē IESNIEGUMIEM 1.stāvā.

Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts  ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Pabalsts tiek piešķirts ne ātrāk kā no dienas, kad stājas spēkā grozījumi šajos noteikumos par attiecīgā pabalsta ieviešanu - 2020.gada 25.aprīlis. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no tiesību rašanās dienas (vienas dienas izmaksas tiek noteiktas kopējo mēneša  pabalsta summu dalot ar tekošā mēneša dienu skaitu).

Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi, bet ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 15.datumam. Pirms pabalsta izmaksas, Sociālais dienests pārliecinās vai persona, kura saņem pabalstu, izmaksājamā pabalsta periodā atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem. Ja persona neatbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, Sociālais dienests pieņem lēmumu par krīzes situācijas pabalsta izmaksas pārtraukšanu, no brīža, kad persona vairs neatbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem;

Jautājumu gadījumā jāsazinās ar Sociālo dienestu pa tālruņiem 67910792; 26644134, e-pasts: socialais.dienests@stopini.lv .

Atpakaļ