Pašvaldības atbalsts ārkārtējās situācijas laikā

 

ATTĀLINĀTA DOKUMENTU IESNIEGŠANA, KONSULTĀCIJAS, ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Stopiņu novada domē, domes iestādēs un struktūrvienībās ir nodrošināta dokumentu un atskaišu iesniegšana elektroniski:

1) izmantojot e-pakalpojumus: https://www.latvija.lv/

2) pašvaldības pakalpojumus elektroniski,

3) vai ar drošu elektronisko parakstu, sūtot e-pastu: novada.dome@stopini.lv.  

Tālruņi saziņai un konsultācijām ar Stopiņu novada pašvaldību67910518, 66954851.

Liela daļa pašvaldības speciālistu strādā attālinātos apstākļos un konsultē iedzīvotājus telefoniski un ar e-pasta starpniecību, pašvaldības speciālistu kontaktinformācija pieejama šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/kontakti

DOKUMENTU IESNIEGŠANA KLĀTIENĒ 

Ja nav iespēju iesniegt iesniegumus elektroniski, iedzīvotāji iesniegumus klātienē var iesniegt domes darba laikā, atstājot tos kastītē 1.stāvā pie ieejas durvīm ar uzrakstu “IESNIEGUMIEM”.

Šeit pieejamas arī veidlapas, un nodrošināta iespēja uzrakstīt iesniegumus uz vietas.

Kurjeru pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī situācijās, kad klientam nav iespēju sazināties telefoniski, 1.stāvā ieejas gaitenī ir izvietota zvana poga darbinieka izsaukšanai.

 

 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA maksāšanas termiņš ir pārcelts no 15.marta uz 15.augustu. 

 

PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA BĒRNU ĒDINĀŠANAI ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Stopiņu novada domes sēdē 9.aprīlī tika pieņemts lēmums paplašināt pašvaldības palīdzības saņēmēju loku bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā, pieņemot saistošo noteikumu grozījumus.

Pašvaldības palīdzību bērnu ēdināšanai varēs saņemt bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ja BĒRNS saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju NEAPMEKLĒ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI vai VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvei.

No 14.aprīļa siltu pusdienu piegādi dzīvesvietā vecāki var pieteikt arī pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) audzēkņiem, kuri neapmeklē PII un kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, no noteiktām sociālajām grupām: 1) trūcīgo ģimeņu bērniem; 2) maznodrošinātu ģimeņu bērniem; 3) audžuģimenēs ievietotiem bērniem; 4) aizbildnībā esošajiem bērniem; 5) bērniem ar invaliditāti; 6) ar celiakiju slimiem bērniem; 7) daudzbērnu ģimeņu bērniem. Šo sociālo grupu bērni var saņemt siltas brīvpusdienas un pašvaldības palīdzību 15 EUR mēnesī.  

Pašvaldības palīdzība bērnu ēdināšanai tiek piešķirta šādā apmērā:

1) EUR 30 mēnesī, ja bērns ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, daudzbērnu ģimenes, persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slims bērns, kuram nav noteikta invaliditāte, aizbildnībā esošs bērns, audžuģimenē ievietots bērns vai bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ja bērni nav pieteikušies brīvpusdienu piegādei dzīvesvietā;

2) EUR 15 mēnesī, ja bērns atbilst kādai no iepriekšējā punktā minētajām mērķa grupām un bērns saņem Stopiņu novada domes nodrošināto pusdienu piegādi. Tas nozīmē, ka bērni, kuri šobrīd ir pieteikušies brīvpusdienu piegādei, saņems arī pašvaldības palīdzību - 15 EUR mēnesī;

3) EUR 20 mēnesī, ja bērns neatbilst nevienai no iepriekš minētajām mērķa grupām, kas nozīmē, ka pabalstam var pieteikties visi pārējie pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības palīdzība tiek piešķirta sākot no 2020.gada 15.aprīļa līdz attālinātā izglītības procesa atcelšanai vai mācību gada beigām.

Ja ir nepieciešama pašvaldības palīdzība, vienam no bērna vecākiem vai pārstāvjiem jāiesniedz Sociālajam dienestam adresēts iesniegums norādot bērna vārdu, uzvārdu, izglītības iestādes nosaukumu un  klasi vai grupu, kurā bērns mācās, vecāka vai likumīgā pārstāvja tālruņa numuru un bankas konta numuru, uz kuru pārskaitāms pabalsts.

Iesnieguma veidlapa pašvaldības palīdzības saņemšanai bērnu ēdināšanai pieejama ŠEIT.

Iesnieguma veidlapa brīvpusdienu piegādei PII audzēkņiem pieejama ŠEIT.

Iesniegumu var iesniegt:

 • izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums iestādei portālā www.latvija.lv, pielikumā pievienojot aizpildītu veidlapu,
 • vai aizpildot veidlapu un nosūtot uz e-pastu: socialais.dienests@stopini.lv , 
 • vai aizpildītu veidlapu iesniedzot klātienē Stopiņu novada domē darba laikā, ievietojot kastītē IESNIEGUMIEM 1.stāvā.

Jautājumu gadījumā jāsazinās ar Sociālo dienestu pa tālruņiem 67910792; 26644134, e-pasts: socialais.dienests@stopini.lv .

 

No 14.aprīļa tiek nodrošinātas siltas brīvpusdienas noteikto sociālo grupu ģimenēs esošajiem skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no izglītības iestādes, kurā skolēni mācās: 1) trūcīgo ģimeņu skolēniem; 2) maznodrošinātu ģimeņu skolēniem; 3) audžuģimenēs ievietotiem skolēniem; 4) aizbildnībā esošajiem skolēniem; 5) personām ar invaliditāti līdz 18 gadiem-skolēniem; 6) ar celiakiju slimiem bērniem – skolēniem; 7) personām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – skolēniem; 8) daudzbērnu ģimeņu skolēniem. Pusdienu piegāde tiek nodrošināta Stopiņu novada administratīvās teritorijas robežās.

Par laika periodu no 12.marta līdz 14.aprīlim piešķirta vienreizēja finansiāla pašvaldības palīdzība skolēnu ēdināšanai noteiktu sociālo grupu skolēniem: 1) trūcīgo ģimeņu skolēniem – EUR 30; 2) maznodrošinātu ģimeņu skolēniem – EUR 30; 3) audžuģimenēs ievietotiem skolēniem – EUR 30; 4) aizbildnībā esošajiem skolēniem – EUR 30; 5) personām ar invaliditāti līdz 18 gadiem-skolēniem – EUR 30; 6) ar celiakiju slimiem bērniem – skolēniem – EUR 30; 7) personām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – skolēniem – EUR 30; 8) daudzbērnu ģimeņu skolēniem- EUR 20.

ATBALSTS ĒDINĀŠANAI SPECIĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SKOLĒNIEM

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 no 2020. gada 12. marta (prot. Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.4 punktu, Stopiņu novada dome, 29.aprīļa ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu par speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu un savstarpējo norēķinu kārtību ar citām pašvaldībām, kas nosaka, ka  Stopiņu novada pašvaldības speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, izglītojamo ēdināšanas (pārtikas paku piegādes) izdevumus segs no pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas speciālo izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. 

Izlgītojamo ēdināšanas izmaksas ir noteiktas 4.24 euro dienā uz vienu izglītojamo par katru mācību  dienu laika periodā no 16.04.2020., līdz 29.05.2020., kopējās izmaksas minētajā laika periodā ir 127.20 euro uz vienu izglītojamo. 

Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo vecākiem vai  likumiskajam pārstāvim, līdz 2020.gada 6. maijamjāiesniedz Sociālajam dienestam adresēts iesniegums - norādot bērna vārdu, uzvārdu, izglītības iestādes nosaukumu un  klasi, kurā bērns mācās, deklarētās dzīvesvietas adresi uz kuru piegādāt pārtikas paku (Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā), norādot vecāka vai likumiskā pārstāvja tālruņa numuru. 

Iesnieguma veidlapa.

Iesniegumu var iesniegt:

 • izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums iestādei portālā www.latvija.lv, pielikumā pievienojot aizpildītu veidlapu,
 • vai aizpildot iesnieguma veidlapu un nosūtot uz e-pastu: socialais.dienests@stopini.lv , 
 • vai aizpildītu veidlapu iesniedzot klātienē Stopiņu novada domē darba laikā, ievietojot kastītē IESNIEGUMIEM 1.stāvā.

Jautājumu gadījumā jāsazinās ar Sociālo dienestu pa tālruņiem 67910792; 26644134, e-pasts: socialais.dienests@stopini.lv .

 

SOCIĀLAIS ATBALSTS UN PALĪDZĪBA

Stopiņu novada domes Sociālais dienests nodrošina pārtikas un medikamentu piegādi personām, kurām nav tuvinieku vai tuvinieki uz laiku atrodas karantīnā. Nodrošina ģimenes ar krīzes pārtikas pakām, kurām tās nepieciešamas (noteiktas sociālās grupas).

Sniedz arī citu palīdzību, kas ir nepieciešama iedzīvotājiem, piemēram, organizē pašizolēšanās iespējas iedzīvotājiem, kuriem tas nepieciešams.

Klientiem, kuriem beidzies trūcīgās un maznodrošinātās personas statuss marta mēnesī, izziņas tiks pagarinātas līdz 31.05.2020, pamatojoties uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata, neizniedzot jaunas izziņas;

Tiks nodrošināta garantētā minimālā ienākuma (GMI) un dzīvokļa pabalsta izmaksa uz iepriekšējo dokumentu pamata;

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) tiks saglabāti visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi.

Iesniegumus par pabalstiem var iesniegt elektroniski, e-pasta adrese: socialais.dienests@stopini.lv vai nogādāt pašvaldībā, 1.stāvā izveidotā kastē iesniegumiem.

Pārtikas un higiēnas pakas tiks izsniegtas pirmdienās, iepriekš vienojoties par izsniegšanas laiku.

Lai operatīvi risinātu sociālos jautājumus, lūgums sazināties ar Sociālo dienestu pa tālruni 67910792 vai mob.t. 26644134

ATBALSTS IEDZĪVOTĀJIEM ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJĀ SAISTĪBĀ AR KOMUNĀLAJIEM MAKSĀJUMIEM 
Laika periodā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim, vai ilgākam laika periodam, ja valsts ir izdevusi attiecīgu rīkojumu par ārkārtējās situācijas valstī termiņa pagarinājumu, ir apturēta kavējuma naudas aprēķināšana iedzīvotājiem par komunālajiem maksājumiem. Komunālo pakalpojumu apmaksa tiek atlikta līdz 6 mēnešiem, ja sākot no 13.03.2020., ja personai sakarā ar darba zaudēšanu vai bezalgas atvaļinājumu, kas saistīts ar darba devēja, kurā klients ir nodarbināts, ieņēmumu īslaicīgu samazināšanos, ir radušās finansiālas grūtības. 

 

PAŠVALDĪBAS KRĪZES PABALSTS IEDZĪVOTĀJIEM

Stopiņu novada dome 2020.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu par grozījumiem Stopiņu novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 15/13 „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā”, kas nosaka krīzes pabalsta apmērus un izmaksas kārtību.

Pabalsts krīzes situācijā tiks izmaksāts Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām šādos gadījumos: 

1) ģimenei (personai), kura valstī noteiktās vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības 80 EUR mēnesī katrai mājsaimniecībā dzīvojošai darbspējīgai personai un 80 EUR katrai uz pabalsta izmaksāšanas brīdi tās apgādībā esošai personai par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, kā arī 50 EUR par katru personas aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, par kuru netiek piemērots iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojums, bet trīs mēnešu periodā no lēmuma pieņemšanas brīža vienai mājsaimniecībai nepārsniedzot 1 000 EUR, ja izpildās vismaz kāds no šādiem nosacījumiem:

 • ja darbspējīgai personai nav ienākumu. Par ienākumiem tiek uzskatīti jebkādi fiziskas personas gūtie ienākumi, kas apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, sociālie pabalsti, bezdarbnieka pabalsts, invaliditātes pabalsts vai pensija, pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dīkstāves pabalsts un piešķirtā piemaksa par apgādībā esošu bērnu, kā arī citi finanšu atbalsti, kuru mērķis ir nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu;
 • ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm;
 • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, jāiesniedz iesniegums Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā. Iesniegumā persona, kura vēlas saņemt krīzes pabalstu, norāda šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, apgādībā esošās personas par kurām tiek piemērots iedzīvotāju nodokļa atvieglojums  un aprūpē esoši bērni līdz 18 gadu vecumam (vārds, uzvārds, personas kods), apliecinājumu, ka persona ir darbspējīga un atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, īsu sociālās (krīzes) situācijas aprakstu un tās saistību ar vīrusa Covid-19 izplatību, pievienojot dokumentus, kas to apliecina.

Iesniegumu var iesniegt:

 1. izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums iestādei portālā www.latvija.lv,
 2. vai aizpildot Sociālā dienesta iesnieguma veidlapu un nosūtot uz e-pastu: socialais.dienests@stopini.lv ,
 3. vai iesniedzot klātienē Stopiņu novada domē darba laikā, ievietojot kastītē IESNIEGUMIEM 1.stāvā.

Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts  ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Pabalsts tiek piešķirts ne ātrāk kā no dienas, kad stājas spēkā grozījumi šajos noteikumos par attiecīgā pabalsta ieviešanu - 2020.gada 25.aprīlis. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no tiesību rašanās dienas (vienas dienas izmaksas tiek noteiktas kopējo mēneša  pabalsta summu dalot ar tekošā mēneša dienu skaitu).

Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi, bet ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 15.datumam. Pirms pabalsta izmaksas, Sociālais dienests pārliecinās vai persona, kura saņem pabalstu, izmaksājamā pabalsta periodā atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem. Ja persona neatbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, Sociālais dienests pieņem lēmumu par krīzes situācijas pabalsta izmaksas pārtraukšanu, no brīža, kad persona vairs neatbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem;

Jautājumu gadījumā jāsazinās ar Sociālo dienestu pa tālruņiem 67910792; 26644134, e-pasts: socialais.dienests@stopini.lv .

 

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

Uzņēmēji, kas telpas savai saimnieciskajai darbībai nomā no pašvaldības vai tās kapitālsabiedrības, var saņemt atlaides vai atbrīvojumu no nomas maksas. lai saņemtu atbrīvojumu, jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu.

 

 

 

 

Atpakaļ