Navigācija

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2015.gadā

 

Valsts svētku priekšvakarā sveicam Stopiņu novada Goda Pilsoņus

2015.gdad 17.novembrī Latvijas 97.proklamēšanas gadadienai veltītajā koncertā Ulbrokas kultūras namā godinājām Stopiņu novada Goda Pilsoņus.

Šogad Atzinībai pieteiktie kandidāti ir izcilnieki dažādās jomās – sadarbībā, mūzikā, izglītībā un uzņēmējdarbībā. Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs un priekšsēdētāja vietniece Vita Paulāne sveica Atzinības saņēmējus un īsi ielūkojās katra Goda Pilsoņa dzīves gājumā.

No kreisās: Imants Stirāns, Anita Rieksta, Vita Paulāne, Jānis Pumpurs, Vija Brūvere, Guna Mūriņa.

Atzinību saņēma Vija Brūvere, dzejnieka Pētera Brūvera (1954-2011) māte un “Kalēju” mājas saimniece. Vijas Brūveres vienīgā darba vieta bijusi Filču fabrika Stopiņu novadā, pie gublāna plucināmām mašīnām, kur atbildīgi nostrādāti vairāk kā 40 gadi. Gandrīz katru gadu tikusi godināta kā darba pirmrindniece. Darba kolēģu vidū bija Iecienīta kā dažādu pasākumu organizatore. Dēls Pēters Brūveris audzināts atbildīgi un ar izteiktu kārtības izjūtu pret darāmajām lietām. Skolas laikā (Biķeru pamatskolā) Pēteram patikusi publiska uzstāšanās un nopietna attieksme pret darbu. Tieši atbildība un publiskās uzstāšanās prasme dēlam mantota no mātes. Dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera un viņa mātes Vijas Brūveres vārds cieši saistīts ar kultūrvides liecībām Stopiņu novadā. Šogad, pēc 19 gadiem, atkal bija iespēja organizēt Dzejas dienas dzejnieka dzimtajās mājās “Kalēji”. 11.septembrī “Kalējos”  viesojās lietuviešu jaunie literāti, kas pulcēja daudzus novada iedzīvotājus un Pētera Brūvera dzejas cienītājus. Jau divus gadus “Kalēju” mājās notiek Bibliotekāru dienas, kuras organizē Ulbrokas bibliotēka. Šie pasākumi var notikt pateicoties dzejnieka mātes – Vijas Brūveres, un dzejnieka dzīvesbiedres un meitu atsaucībai un sadarbībai ar Stopiņu novada domi.

Anitu Riekstu Atzinībai izvirzīja kolēģi. Anita Rieksta strādā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā no skolas dibināšanas - 1998. gadā. Tieši Anita Rieksta ir izveidojusi akordeona klasi, kuru absolvējuši jau 16 audzēkņi. Skolotāja katru semestri rīko akordeona klases audzēkņu koncertus, tā dodot iespēju visiem audzēkņiem uzstāties lielākas publikas priekšā. Akordeona klases absolventi neatstāj savu instrumentu novārtā, bet turpina aktīvi muzicēt. Jau piecus gadus pie Ulbrokas kultūras nama darbojas pašdarbības kolektīvs - akordeonistu ansamblis "Akcents", kurā muzicē Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas akordeona klases absolventi un vadītāja ir Anita Rieksta. "Akcents" regulāri koncertē, popularizēdams Stopiņu novada vārdu tālu aiz Latvijas robežām. "Akcenta" mūziķi spēlē Baltijas valstu akordeonistu orķestra "Baltic Tremolo” sastāvā. Anita Rieksta ir cienīta skolotāja Latvijas akordeona spēles skolotāju vidū. Ar savu iniciatīvu izveidojusi sadarbību ar Lietuvas akordeonistu asociāciju, regulāri piedalās Lietuvas akordeonistu asociācijas rīkotajos vasaras akordeona spēles kursos. Šobrīd Anita Rieksta brīvajā laikā apgūst lietuviešu valodu, lai varētu vieglāk sazināties ar kolēģiem Lietuvā. Akordeona spēlē nav vienīgā Anitas Riekstas nodarbe, viņa dzied Stopiņu novada jauktajā korī "Ulbroka", kur iesaistījusi arī savus ģimenes locekļus. Skolotājas Anitas Riekstas darbs ir vainagots ar viņas audzēkņu un ansambļu izciliem panākumiem Latvijas un Starptautiskos konkursos. Anita Rieksta ir izcila akordeona spēles skolotāja, savā darbā iegulda visu sirdi un māca mīlēt akordeonu arī savus audzēkņus.

Skolotāju Gunu Mūriņu Atzinībai izvirzīja skolēnu vecāki. Skolotājas darbu Guna Mūriņa sākusi 1975.gadā Rīgas 41. vidusskolā - bijusi sākumskolas skolotāja. Kad 1991. gadā Ulbrokā dibinājās vidusskola, Guna Mūriņa bija pirmā skolotāja, pie tam sākumposmā mācības notika bērnudārza telpās. No 1992.gada skolotāja sāk strādāt jau atvērtajā Ulbrokas vidusskolā un par pamatpienākumu ir uzņēmusies sākumskolas bērnu skološanu dzīves gudrībās. Skolas vadība pamanīja skolotājas degsmi, lielo enerģiju un jau 1992. /1993. mācību gadā skolotāja sāka pildīt direktora vietnieces pienākumus audzināšanas darbā. Visus šos gadus skolotāja ir  sevi veltījusi savam darbam, īpaši savas audzināmās klases bērniem un vecākiem, arī skolai tiek liela daļa skolotājas mīlestības un ikdienas darba. Pasākumos akcents tiek likts uz patriotisko audzināšanu, kultūrvides veidošanu un piederības sajūtas veicināšanu savai ģimenei, skolai, novadam un valstij. Skolēnu vecāki pieteikuma anketā rakstīja: “Uzskatām, ka skolotāja Guna Mūriņa ar savu dedzību, veicot visu skolai un novadam, ir paraugs ikkatram valsts skolotājam un noteikti mūsu novada ļaudīm”.

Novadnieku pieteikts, Atzinību saņēma Imants Stirāns, SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs kopš 2003.gada. Savā darbības laikā uzņēmumu ir izveidojis kā augsti tehnoloģisku attīstītu un videi draudzīgu uzņēmumu. “Getliņi EKO” rāda priekšzīmi ekoloģiskas atjaunojamās enerģijas ražošanā, vides apsaimniekošanā un kvalitātes uzlabošanā Latvijā un Baltijā. Uzņēmums ir attīstījies, kā viens no lielākajiem un modernākajiem zaļās enerģijas ražotājiem Latvijā. Ir uzceltas ūdens attīrīšanas iekārtas, vecais atkritumu kalns pārklāts ar māla slāni un iesēta zāle, ko “nopļauj” aitu ganāmpulks. Turpmākā atkritumu noglabāšana notiek šūnās, tiek veikta gāzes savākšana un ražota elektrība. “Getliņi EKO” ir uzbūvējis Baltijā modernākās siltumnīcas, un šī gada 26.oktobrī tika atklāta atkritumu šķirošanas rūpnīca. Daudz tiek strādāts pie vides izglītības jautājumiem, izveidota infrastruktūra apmācībām un ekskursijām par videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanu. No 1998.-2002.gadam Imants Stirāns ir bijis Saeimas deputāts. No 2009.-2013.gadam – Stopiņu novada domes deputāts.  Imants Stirāns aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē, atbalstot nevalstisko organizāciju aktivitātes, ekskursijas novada iedzīvotājiem, piedalās pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā un uzturēšanā Rumbulas ciemā. Neatteiks padomu vai palīdzību sabiedrības labā. Imants Stirāns ir ģimenes vērtību stiprinātājs, un ar dzīvesbiedri audzina divas meitas.

Goda Pilsoņu sveikšanas fotogalerija: http://www.stopini.lv/public/38211.html?t=foto

Ir patiess prieks, ka katru gadu mēs spējam saskatīt, novērtēt un pateikt paldies cilvēkiem, kas ir mums līdzās, un ar savu darbu, dzīvi un attieksmi dod pienesumu mūsu novadam un Latvijai.

Pateicamies visiem iedzīvotājiem, kas aktīvi iesaistās novada dzīvē un attīstībā, un visiem tiem, kas spēj novērtēt līdzcilvēku nesavtīgi paveiktos darbus! Sveicam mūsu novada Goda Pilsoņus!

Stopiņu novada pašvaldība

(30.11.2015.)

Atpakaļ