Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera kolekcijas un daiļrades pētniecība

 

Atbalstīta projekta “Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera kolekcijas un daiļrades pētniecība” īstenošana, projektu līdzfinansējot no iestādes 2021. gada budžeta līdzekļiem. Projekta iesniedzējs Ulbrokas bibliotēka.

Tēmas prioritāte: Atbilstoši kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un jaunu kultūras tradīciju radīšanas nosacījumiem, tika pieteikta pētniecības projekta nepieciešamība, kas ir plānota kā nozīmīga literārā mantojuma apzināšanas un publicitātes iespēja. Uzmanību pievēršot sava novada vārda meistaram dzejniekam un atdzejotājam Pēteram Brūverim (1957–2011). 

Īss projekta apraksts: Novadnieka dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera piemiņa un literārais mantojums tiek kopts Ulbrokas bibliotēkas organizētajās ikgadējās Dzejas dienās un Bibliotekārajās talkās. Ulbrokas bibliotēka metodiski apkopo informāciju par Pēteru Brūveri un uzsākusi veidot jaunu kultūrtelpu - lasītavu, kur satiekas autora daiļrade, foto liecības, atmiņu stāstu fragmenti, personiski priekšmeti un iedvesmas avoti. Dzejnieka ģimenes dāvinātā Pētera Brūvera kolekcija ietver 346 iespieddarbus, kā arī rokrakstus un darbu uzmetumus.

Iegūtā kolekcija ir unikāls, rosinošs materiāls, lai uz dzejnieka personību un literāro darbību paraudzītos pa jaunam. 2021. gadā tiks īstenota pirmā – pētnieciskā – projekta kārta, veicinot jauna, dzejniekam veltīta satura radīšanu. Projekta ietvaros tiks izpētīta Ulbrokas bibliotēkas jauniegūtā kolekcija. Pieaicinātie pētnieki veidos savu skatījumu uz atsevišķiem dzejnieka daiļrades aspektiem, pievēršoties mītiskajam Pētera Brūvera dzejā, kā arī baltu kopībai – prūšu un lietuviešu tēmai Brūvera daiļradē.  Bibliotēkas uzrunāti, pētniecisko darbu ir piekrituši uzņemties literatūrzinātnieki Janīna Kursīte, Ieva Kalniņa un Ingus Barovskis. Katrs savas nozares speciālists kontekstualizēs Brūvera pienesumu latviskajā kultūrtelpā.

Nepieciešamības pamatojums: Joprojām nav pietiekami apzināta talantīgā, daudzšķautņainā vārsmu un valodas novatora Pētera Brūvera literārā daiļrade. Par dzejnieka personību pieejamā informācija ir fragmentāra un izkaisīta. Uzsākot gatavošanos, autora 65. jubilejai 2022. gada 24. aprīlī, Ulbrokas bibliotēka veicina jauna, dzejniekam veltīta satura radīšanu. Kultūrvēsturiskā mantojuma un publicitātes nolūkā Ulbrokas bibliotēkas lasītavas telpās nepieciešams izpētīt jauniegūto kolekciju un pētnieku darbības rezultātā radīt jaunu zinātnisku saturu, kas kalpotu plašākai zināšanu tālāknodošanai un sabiedrības informēšanai. 

Mērķi: 

  • atklāt vietējā literārā mantojuma rakstniecības vērtības un rosināt sabiedrību sarunām par literatūras emocionālo nozīmību, atbildību un piederību kultūrtelpai;
  • pētīt Pētera Brūvera publicēto un nepublicēto literāro mantojumu, pievēršoties dažādiem autora daiļrades aspektiem;
  • ar iegūtiem materiāliem papildināt multimediālu tematisku izstādi par dzejnieka līdzsvara meklējumiem starp daudzveidīgām radošām aktivitātēm un ikdienas sajūtām kopumā.

Norises laiks: 2021. gada maijs - decembris

Norises vieta: Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka; pētnieku dzīvesvieta.

Paredzamais rezultāts: Autoratlīdzības līgumi par rokrakstu izpēti un autordarbu publikācijas sagatavošanu (~30 000 zīmes).

Ulbrokas bibliotēkas rakstniecības projektu pētnieciskais noskaņojums

Ulbrokas bibliotēkas projektu darbība 2021. gadā tiek veltīta Pētera Brūvera literārā mantojuma rakstniecības vērtībām. Pētīt un sagatavot rakstus par Pētera Brūvera publicēto un nepublicēto literāro mantojumu, pievēršoties dažādiem autora daiļrades aspektiem, tika uzaicināti literatūrzinātnieki Janīna Kursīte, Ingus Barovskis un Ieva Kalniņa. Sadarbībai ir ļoti interesanta un atšķirīga pieeja, lai uz dzejnieka personību un literāro darbību paraudzītos pa jaunam gan no literatūrpētnieka skatu punkta, gan ar jauna cilvēka acīm. Dzejnieka jubilejas 2022.  gadā  iecerēts veidot nebijušu rakstu krājumu, kurā apkopoti literatūrzinātnieku raksti un jauniešu domraksti “Dzejnieka līdzsvara meklējumi radošajā dzīvē”, kas izstrādāti, izpētot Pētera Brūvera kolekciju, daudzveidīgos daiļrades aspektus un iepazīstot personības radošo dzīvi - dzejnieks, atdzejotājs, valodnieks, fotogrāfs, gleznotājs, literārais konsultants un redaktors. Dalību pētniecībā un savu domu rakstveida izklāstu – domrakstu konkursā piedalās Ulbrokas vidusskolas 10.–12. klases izglītojamie un literatūras skolotājas. 

Literatūrzinātnieku vidū ir LU literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki, LU Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieki, Rakstniecības un mūzikas muzeja Mākslas eksperts. Pētera Brūvera publicētās un nepublicētās literārā mantojuma daļas izpēti veic Ieva Kalniņa. Tēmas izklāstu par mītisko tēlu un mītiskā slāņa konstatēšanu Pētera Brūvera dzejas korpusā apskata Ingus Barovskis, Pētera Brūvera bērnu dzejas grāmatas un poētiskās valodas savdabībai pievērsusies Janīna Kursīte. 

Tā kā izvēlētais un finansiāli atbalstāmais darbības virziens ir specifisks un netradicionāls resursu apzināšanas, apkopošanas un radīšanas ziņā, tika iesniegts un pašvaldības finansētā konkursā atbalstīts projekts “Ulbrokas bibliotēkas Pētera Brūvera kolekcijas un daiļrades pētniecība”, projektu līdzfinansējot no iestādes 2021. gada budžeta līdzekļiem 450,00 EUR apmērā. 

Otrs projekta pieteikums par finansējuma nepieciešamību tika pieteikts VKKF Literatūras nozares projektu konkursam, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, izvērtēts un atbalstīts projekts "Raksti un domraksti par Pētera Brūvera literatūras nozīmību", piešķirot finansējumu EUR 1000,00 apmērā. 

Satiekoties jaunās un pieredzējušās paaudzes pētniekiem, bibliotekāriem un pedagogiem, iesaistot skolu jaunatni, veidojas daudzbalsīgs skatījums, kas aktualizē Pētera Brūvera daiļrades nozīmību, kā arī veicina kopēju vērtību izpratni un izglītošanās iespēju, sekmē radošumu un inovatīvu zināšanu sabiedrības attīstību. Minētās vidusskolas iesaiste ir vistiešākā piederība dzejnieka dzīves lielumam un literārajai darbībai Stopiņu pagastā.  Radītais kopums ir nozīmīgs papildinājums Pētera Brūvera lasītavas esošajiem resursiem, kas rosina sabiedrību sarunām par literatūras emocionālo nozīmību, atbildību un piederību kultūrtelpai.

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2021. gada 25. novembris

Atpakaļ