23.septembrī aicinām uz tikšanos - Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

22/09/2014

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī Tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

Pašlaik Latvijā ir 582 audžuģimenes, kurās ievietoti 1229 bērni. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.

Lai kļūtu par audžuģimeni:

1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā, par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta, un psihiatra - narkologa izziņas par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.

Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. 

6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību.

Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:

- atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;

- pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra pašvaldība) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (par katru bērnu);

 - pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt Stopiņu novada bāriņtiesā, tālr. 67911192.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

Atbalsts audžuģimenēm Stopiņu novadā tiek sniegts saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ("Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā”; "Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem neizvērtējot ienākumus”; "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā", "Par personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība"): 

- ikmēneša pašvaldības palīdzība par katru audžuģimenē ievietoto bērnu EUR 285.00 apmērā bērna uztura izdevumiem;

- vienreizēja pašvaldības palīdzība EUR 214.00 apmērā apģērba un mīkstā inventārā iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē;

- vienreizējs pabalstu svētkos, (t.sk. uzsākot mācību gadu) (svētku pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību un summu nosaka Stopiņu novada dome, ievērojot kārtējā gada budžetu, nepārsniedzot EUR 72.00 vienam bērnam);

- vasaras nometnes EUR 100.00 apmērā apmaksā aizbildnībā esošiem bērniem, audžuģimenē ievietotajiem bērniem;

- nodokļa maksātājam, kuram ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā;

- daudzbērnu ģimenēm, kurās ir pieci un vairāk nepilngadīgi bērni par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir pieci vai vairāk nepilngadīgi bērni, arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni (ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz pieciem no minētajiem bērniem tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70% apmērā. Atlaidi piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem.