Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

23/09/2020

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu Dambja iela 3, Līčos, Stopiņu novadā,  kas sastāv no  viena zemesgabala, 1,5 ha platībā ar kadastra numuru 8096 001 0384.

Elektroniskās izsoles sākumcena 120 000.00 EUR, solis 1000,00 EUR (euro 00 centi). Nodrošinājums 12 000.00 EUR.

Izsoles sākums – 01.10.2020., izsoles noslēgums – 02.11.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu novada pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā atbilstoši Stopiņu novada pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi.

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

LĪGUMA PROJEKTS