Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

17/11/2020

Atgādinām, ka 2018.gada 3.oktobrī Stopiņu novada dome izdeva grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”, kur papildus tika noteiktas jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kurām būs tiesības saņemt atvieglojumus par nekustamo īpašuma nodokli (NĪN), tai skaitā  ģimenēm, ja ģimenē ir viens vai divi bērni 25% apmērā par mājokli un tiem piekritīgo zemi, ja tajā uz 1.janvāri ir deklarēti īpašnieks (vai laulātais) un to bērni.

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, personai ir jāiesniedz iesniegums par NĪN atvieglojumu piešķiršanu. Lai saņemtu atvieglojumu par visu gadu, to var iesniegt arī  elektroniski - Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”

NĪN atvieglojumus nepiešķir, ja maksātājam ir nodokļu vai nomas maksas parādi. Atvieglojumus par mājokli un tiem piekritīgo zemi nepiešķir, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašumam nav reģistrēts objekts mājoklis (dzīvojamā māja, dzīvoklis).

 

Informāciju sagatavoja:
Rolands Linejs
Nekustamā īpašuma nodokļa administrators
Stopiņu novada dome