• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

18/12/2015

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā varēs iepazīties sākot ar 2015.gada 21.decembri Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1a, Ulbrokā, Sauriešu dienas centrā Burtnieku iela 7-1A, Sauriešos.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2016.gada 11.janvārī   pulksten 17.00  Sauriešu dienas centrā, Burtnieku iela 7-1A, Sauriešos, Stopiņu nov.

Iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pieņemšanas laikos Attīstības un plānošanas speciālistei Lindai Čakšei, tālr.67911328

Priekšlikumus rakstiskā veidā var adresēt Stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu nov., LV - 2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu. Iesnieguma veidlapa pieejama novada pašvaldības vietnē tīmeklī www.stopini.lv /Attīstība/Sabiedrības līdzdalība/ Lokālplānojumu sagatavošana/ Paziņojums par Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas līdzdalības pasākumiem.

Linda Čakše, Attīstības un plānošanas speciāliste

Sarkanās līnijas

Aizsargjoslu karte

Ielu šķērsprofili

Ielu šķērsprofili

Teritorijas šķērsgriezums