• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Burtnieku ielā 19, Sauriešos, Stopiņu novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Burtnieku ielā 19, Sauriešos, Stopiņu novadā

30/06/2021

Stopiņu novada dome 16.06.2021. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.113, 6.1.punkts “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Burtnieku iela 19, Saurieši, Stopiņu novads”. 

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma “Lielkazāri”, ar kadastra numuru 80960080026, zemes vienība Burtnieku iela 19, Saurieši, Stopiņu novads ar kadastra apzīmējumu 80960080474, platība 0.4043 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamos inženiertehniskās apgādes tīklus t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: nekustamā īpašuma “Lielkazāri”, ar kadastra numuru 80960080026, sastāvā esošās zemes vienības Burtnieku iela 19, ar kadastra apzīmējumu 80960080474, Saurieši, Stopiņu novads īpašnieks.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes teritorijas plānotāja Andra Valaine (tālr.67910546, e-pasts: andra.valaine@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Ropažu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 30.07.2021. 

Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20850.