• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu novadā

30/06/2021

Stopiņu novada dome 16.06.2021. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.113, 2.1.punkts “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņās, Stopiņu nov.”. 

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80960040436, zemes vienība Šalku iela 1, ar kadastra apzīmējumu 80960040436, 0.2105 ha platībā, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80960040435, zemes vienība Šalku iela 3, ar kadastra apzīmējumu 80960040435, 0.1976 ha platībā, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 80960040528, zemes vienība Mālkalnu iela 1, ar kadastra apzīmējumu 80960040567, 0.1499 ha platībā, Dzidriņās, Stopiņu novadā. Kopējā detālplānojuma teritorija ir 0.5580 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: detalizēt zemes vienību plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, paredzot nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārkārtošanas pasākumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: nekustamo īpašumu zemes vienību Šalku iela 1, Šalku iela 3 un Mālkalnu iela 1, Dzidriņas, Stopiņu novads īpašnieki.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes teritorijas plānotāja Andra Valaine (tālr.67910546, e-pasts: andra.valaine@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Ropažu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 30.07.2021. 

Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20848