• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Adatiņas'', Dreiliņi, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Adatiņas'', Dreiliņi, Stopiņu novads

10/09/2020

Stopiņu novada dome 02.09.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.90 2.2.punkts “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Adatiņas”, Dreiliņi, Stopiņu nov”.

Detālplānojuma teritorija: nekustamā īpašuma “Adatiņas”, Dreiliņi, Stopiņu novads (kadastra numurs 80960020436) sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80960020436, platība – 0.93ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidotajām zemes vienībām. 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji: nekustamā īpašuma “Adatiņas” īpašnieks.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2020.gada 2.novembrim.