Informācija pedagogiem

 

2020.gada 3.septembrī Stopiņu novada skolu pedagogi pulcējās kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”, lai mācību gada sākumā vienotos par kopējo skatījumu uz jaunumiem mācību procesā skolās -ar 1.septembri stājās spēkā jaunie standarti pamatizglītībai un vidējai izglītībai,  un visas Latvijas skolas sāk  īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju, kas izstrādāts ESF VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Tikšanās laikā tika akcentēti galvenie jaunās pieejas stūrakmeņi: jaunais mācību saturs un mācīšanas pieejas maiņa, vērtēšanas kārtība un skolēnam saprotams sasniedzamais rezultāts.

Stopiņu novada pedagoģes-mācīšanās konsultantes Daiga Mežzīle un Inga Linde, Ulbrokas vidusskolas direktora vietniece mācību jomā Iveta Siliņa savā prezentācijā ”Mācīšanās lietpratībā – izaicinājumi un risinājumi” vēlreiz runāja par to, kas un kāpēc mainās līdz ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju, par gatavību jaunajam un uz izaugsmi vērstu domāšanu – vēlmi darīt un nebaidīties kļūdīties. 

Jau otro gadu Stopiņu novadā darbojas metodiskā atbalsta sistēma skolotājiem - darbojas divas mācīšanās konsultantes un trīs mācību jomu koordinatori. Ar 2020./2021. mācību gadu Stopiņu novadā darbu sāks atbalsta personāla sadarbības grupa. Aktīvi strādā arī mācīšanās konsultants pirmsskolas jomā. MK un MJ koordinatoru uzdevums ir aicināt pedagogus regulāri satikties ar kolēģiem, izveidot sadarbības vai mācīšanās grupas mācību priekšmeta vai jomas ietvaros, saprast galvenās kopīgi darāmās lietas un jautājumus, ko apgūt, lai skolotājiem izveidotos atbalsts un resurss pieredzes apmaiņā. Kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

Metodiskās sadarbības plāns Stopiņu novadā 2020./ 2021.gada 1.pusgadā (ar precizējumiem no 17.10.2020.)

RESURSI SKOLOTĀJAM DARBAM AR PILNVEIDOTO SATURU 

E-kurss skolotājiem 

Pamatizglītības standarts, MK noteikumi Nr.747  

Vidējās izglītības standarts, MK noteikumi Nr.416 

Mācību resursu krātuve

 • Sasniedzamie rezultāti katrā jomā 
 • Visu mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā un kursu programmu paraugi vidējā izglītībā (meklēt pēc mācību priekšmetiem vai pēc klases meklēšanas katalogā)
 • Mācību un metodiskie līdzekļi
 • Mācību līdzekļi skolēniem
 • Vieta skolotāju pieredzes, zināšanu un praktisku piemēru apmaiņai (forums/diskusija). Šeit atrodami arī skolotāju iesūtītie piemēri un mācību materiāli, kas sagatavoti attālinātas mācīšanās laikā
 • Sadaļā Ko un kā šeit darīt atradīsi Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem – par reģistrāciju, mācību līdzekļu publicēšanu un meklēšanu, lietošanu u. c.

Skola2030 Youtube video un vebināri

 • Par mācību priekšmetu programmu paraugiem un pamatkursu programmu paraugiem (vidējā izglītībā).
 • Par aktuālo mācību jomās.
 • Par biežāk uzdotajiem jautājumiem mācību priekšmetos.
 • Konferenču ieraksti.

Skola2030 mājaslapa

 • Sadaļa “Skolotājiem”: par izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidusskola) un mācību jomām (valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme, dabaszinātnes, matemātika, tehnoloģijas, veselība un fiziskās aktivitātes)
 • Biežāk uzdotie jautājumi 
 • Ziņu izdevums skolotājiem pilnveidotā satura un pieejas īstenošanai “Domāt.Darīt.Zināt.”: intervijas ar speciālistiem, labās prakses piemēri, aktualitātes u. c. – var lasīt tiešsaistē vai izdrukāt, lai lasītu katram ērtā laikā. Raksti atsevišķi atrodami bloga sadaļā
 • Vebināri (vebināri par mācību priekšmetu programmu paraugiem ir atrodami arī mācību resursu krātuvē pie attiecīgā parauga) Ieteikumi “Kompetenci attīstoša mācīšanās” 
 • Piemēri no satura aprobācijas skolām jeb pilotskolām.

Monogrāfija “Mācīšanās lietpratībai"  

SIIC materiāli 

Atpakaļ