Būvniecības ieceres

 

Par būvniecības ieceri Stopiņu novadā

Pārskats par būvniecības ieceres, “Daudzdzīvokļu mājas būvniecība”, Peldu iela 2A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130 (kad. Nr. 8096 003 0637), publisko apspriešanu. (02.10.2019.)

(zemesgabals atrodas Ulbrokas ciema teritorijā starp Institūta ielu  un  Vidus ielu)

Stopiņu novada būvvaldes 2019.gada 30.jūlija sēdē (reģ. 31.07.2019. Nr.BIS-BV-5.2-2019-22) nolēma: 
1. Uzsākt plānotās būvniecības “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jauna būvniecība Peldu iela 2a, Ulbroka, Stopiņu novads” publisko apspriešanu, (LĒMUMS).
2. Plānotās būvniecības publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2019.gada 5. augusta līdz 2019.gada 1. septembrim.

Ar būvprojekta materiāliem var iepazīties sākot ar 05.08.2019., ŠEIT, izdrukas veidā – Stopiņu novada būvvaldes telpās, Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu nov.

Informatīvie materiāli izvietoti Stopiņu novada Domes un būvvaldes ēku vestibilos. Priekšlikumus un iebildumus iesniegt rakstiskā veidā līdz 01.09.2019. Stopiņu novada būvvaldē Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu nov. LV-2130. Informācijai tālrunis 67911328, buvvalde@stopini.lv .

APTAUJAS LAPA pieejama ŠEIT.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 22.08.2019. pl.17:00 Ulbrokas kultūras namā Institūta ielā1C, Ulbrokā, Stopiņu nov. 

(05.08.2019.)

 

Paziņojums par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Smaidu iela 18, Dreiliņi, un tirdzniecības centra būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Stopiņu novada dome 30.01.2019. sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr.43) „Par detālplānojuma projekta nekustamajam  īpašumam Smaidu iela 18,  Dreiliņi, Stopiņu nov.  un tirdzniecības centra  būvniecības ieceres   nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta un tirdzniecības centra  būvniecības ieceres  publiskā apspriešana  notiks  no 2019.gada 7.februāra   līdz 2019.gada 10.martam. Ar detālplānojuma projekta materiāliem un būvniecības ieceri var iepazīties sākot ar 07.02.2019 tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv un www.stopini.lv  (sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība), izdrukas veidā  Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā 5.kab., informatīvie materiāli izvietoti domes ēkas vestibilā un Stopiņu novada būvvaldes vestibilā  (Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov.) 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2019.gada 26. februārī  plkst.17.30.

Priekšlikumus rakstiskā veidā iesniegt līdz 10.03.2019 . Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv;

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “UPB projekti”, Lāsma Lediņa , e-pasts: lasma.ledina@upb.lv

Detālplānojuma materiāli:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Esošās situācijas un apgrūtinājumu plāns
Teritorijas plānotā izmantošana
Savietoto inženiertīklu plāns
Transporta infrastruktūras shēma
Ielu šķērsprofili
Zemes ierīcības projekts
Paskaidrojuma raksts

Būvniecības ieceres  izstrādātājs: SIA Arhitektu kompānija “Ivara Šļivkas birojs” 

Būvniecības ieceres mjateriāli:

Vispārējie rādītāji
Ģenerālplāns ar ēku piesaistēm, vertikālā plānojuma, apzaļumošanas un labiekārtojuma shēmu
Ģenerālplāns ar ēku inženierapgādes shēmu
Skaidrojošs apraksts
Ēka nr.1 1.stāva plāns
Ēka nr.1 2.stāva plāns
Ēka nr.1 3.stāva plāns
Ēka nr.1 4.stāva plāns
Ēka nr.1 jumta plāns
Ēka nr.1 griezumi
Ēka nr.1 fasādes
Ēka nr.2 1.stāva plāns
Ēka nr.2 jumta plāns
Ēka nr.2 griezumi
Ēka nr.2 fasādes
Vizualizācijas

(06.02.2019.)

 

Lēmums par būvniecības ieceri “Sociālās aprūpes māja un lapene”, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novadā (10.04.2019.)

Pārskats par būvniecības ieceres “Sociālās aprūpes māja un lapene”, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novadā publisko apspriešanu (08.04.2019.)

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai "Sociālās aprūpes māja un lapene” Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads (21.12.2018.)

 

Par plānotās būvniecības ieceres “Sociālās aprūpes mājas un lapenes jaunbūve, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads" publisko apspriešanu

Stopiņu novada būvvalde 28.11.2018. sēdē (protokols Nr. 50) izskatīja būvniecības iesniegumu "Sociālās aprūpes mājas un lapenes jaunbūve, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads."  Izskatot iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā, būvvalde konstatē sekojošo:

Paredzētais Sociālās aprūpes ēkas apbūves laukums ir 213,80 kvm platībā. Projektētā teritorija projekta robežās ir paredzēta 1275 kvm platībā. Transporta autostāvvietām paredzēta teritorija zemes gabala robežās 3 automašīnām. Sociālās aprūpes ēka paredzēta esošā vienas ģimenes dzīvojamā mājā (CC kods 1110. Būves grupa - II.) Saskaņā ar projektā pievienoto skaidrojošo aprakstu ēkā izmitinās 10-11 klientus un 3 personas apkalpojošā personāla.

Ar Stopiņu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošiem noteikumiem  Nr.14/16 „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ir apstiprināts Stopiņu novada teritorijas plānojums, kurš nosaka, ka zemes gabala Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novadā atļautā izmantošana ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Minētās teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir Savrupmāju apbūve un Vasarnīcu apbūve Saskaņā ar apbūves noteikumu 188. punktu " Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta atsevišķā zemes vienībā, pirms realizācijas veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu". Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. pantu: "(5) Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. " Ņemot vērā jaunbūvējamās būves un jaunizbūvējamās transporta infrastruktūras iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi būvvaldei ir pamats pieņemt lēmumu par  plānotās būvniecības sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto būvvalde nolēma:
1. Uzsākt plānotās būvniecības “Sociālās aprūpes mājas un lapenes jaunbūve, Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu novads." publisko apspriešanu.
2. Plānotās būvniecības publiskās  apspriešanas termiņš ir noteikts no 2018.gada 20. decembra līdz 2019.gada 16. janvārim. Līdz 20.12.2018. Būvniecības ierosinātājam jāiesniedz būvvaldē MK noteikumu Nr. 671 "Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība" 10. un 11. punktā noteiktos dokumentus:
10.1. paziņojumu par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. Paziņojumā ietver šādas ziņas:
10.1.1. būvniecības ieceres veidu, adresi;
10.1.2. vietu un laiku, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību;
10.1.3. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku;
10.1.4. atsauksmju iesniegšanas termiņu un adresi;
10.1.5. informāciju par būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
10.1.6. informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis);
10.2. aptaujas lapu sabiedrības viedokļa paušanai. Aptaujas lapā ietver sadaļas šādas informācijas sniegšanai:
10.2.1. vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);
10.2.2. kā un cik lielā mērā iecerētā būvniecība aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses;
10.2.3. priekšlikumi, ierosinājumi vai nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses;
10.2.4. cita ar būvniecības ieceri saistīta informācija;
10.3. būvtāfeles maketu un šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētās planšetes maketu.
11. Būvniecības ierosinātājs papildus šo noteikumu 10. punktā minētajai informācijai būvvaldē iesniedz:
11.1. ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā – elektroniski sagatavotu grafisko materiālu, kurā vizuāli parāda plānotās būves iespējamo izvietojumu un ārējo veidolu, kā arī norāda informāciju par attiecīgā apbūvējamā zemesgabala izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;
11.2. izvietošanai pašvaldības telpās – planšeti, kurā norāda šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minēto informāciju.

(03.12.2018.)

 

Būvniecības ieceres veids: “Veikala ēkas jaunbūve”

Lēmums par būvniecības ieceri, “Veikala ēkas jaunbūve”, “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novadā (kad. Nr. 8096 002 0131). 

Pārskats par būvniecības ieceres, “Veikala ēkas jaunbūve”, “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novadā (kad. Nr. 8096  002 0131), publisko apspriešanu.

(09.03.2017.)

Būvniecības adrese: “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novads” (pašreiz tai skaitā “Vārpas”, kad. Nr. 8096 002 0423, “Biķeru baznīca”, kad. Nr. 8096 002 0434, “Kreipe-Krišjāņi”, kad. Nr. 8096 002 0130, “Meirāni”, kad. Nr. 8096 002 0473 un “Līdumi”, kad. Nr. 8096 002 0132)

Pamatojoties uz Stopiņu novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.01.2017. sēdē pieņemto lēmumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību (20.01.2017. lēmums Nr. BIS-BV-5.2-2017-4), būvniecības ierosinātājs SIA “Verus Praedium” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri “Veikala ēkas jaunbūve “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novads”, kad. Nr. 8096 002 0131,

Būvniecības ierosinātājs:
SIA “Verus Praedium”, reģistrācijas Nr. 40103954211, Kalpaka bulvāris 10-32, Rīga, LV-1010, tālr. 25772151

Projektētājs:
SIA “Arplan”, reģistrācijas Nr. 40003528365, Meistaru iela 10/12, Rīga, LV-1050, tālr. 67227102

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 16.02.2017. plkst. 17:00 Ulbrokas kultūras nama telpās, Institūta ielā 1A, Ulbrokā

Informatīvie materiāli pieejami no 27.01.2017. līdz 24.02.2017.

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli:

Planšete nr.1

Planšete nr.2

Planšete nr.3

Planšete nr.4

Planšete nr.5

Atsauksmes var iesniegt līdz 24.02.2017.:
1.    Būvvaldē Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, vai elektroniski parakstītus buvvalde@stopini.lv.
2.    Stopiņu novada domē Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

(27.01.2017.)

 

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai  (30,08,2016,)

Paziņojums par publisko apspriešanu plānotajai būvniecības iecerei   (05.10.2015.)

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai  (27.03.2014.)

 

Atpakaļ