Aptaujas

 

 

Aicinām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par gājēju/veloceliņa Ulbroka-Dreiliņu aplis būvprojektu

Lai realizētu būvprojektu “Gājēju/veloceliņš gar autoceļu P4 posmā no Rīgas pilsētas robežas līdz regulējamai gājēju pārejai Stopiņu novadā” un izbūvētu gājēju/veloceliņu no Ulbrokas līdz Dreiliņu aplim, pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, par koku ciršanu gar autoceļu P4.

Būvprojektā paredzēts, ka, lai realizētu būvniecību paredzētajā apjomā, nepieciešams kopumā cirst 181 koku, no tiem ar celma diametru >20cm – 49 kokus. Būvprojektā iecerētās apbūves teritorija ar kadastra apzīmējuma Nr 80960020407 gar reģionālo autoceļu Rīga–Ērgļi (P4)  ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” īpašums. Būvprojektā paredzētais gājēju/veloceliņš ir plānots valsts reģionālā autoceļa autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) aizsargjoslā,  Dreiliņu ciema teritorijā, tādejādi ietilpstošas sarkano līniju robežās.

Aizsargjoslu likuma 13. pants nosaka, ka Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu pārbūvei.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pašvaldība pieņems lēmumu par koku ciršanu plānotajā gājēju/veloceliņa būvniecības teritorijā.

Aptaujas anketu elektroniski var aizpildīt ŠEITanketa lejuplādei pieejama ŠEIT.

Sabiedriskā apspriešana-aptauja notiks no 2020.gada 6.-19.oktobrimPubliskās apspriešanas materiāli pieejami Stopiņu novada domē, elektroniski pieejami ŠEIT.

Papildus informācijai, saziņai: Stopiņu novada būvvaldes Vides aizsardzības speciālists Jānis Šlūke , tel. : 66102148, e-pasts:  janis.sluke@stopini.lv

(06.10.2020.)

 

Upesleju ciema iedzīvotāju aptauja par apmierinātību ar Upesleju ciema galvenās ielas nosaukumu

Lai noskaidrotu Upesleju ciema iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar Upesleju ciema galvenās ielas nosaukumu, 2020.gada 2.septembrī Stopiņu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu rīkot Upesleju ciema iedzīvotāju aptauju. Aptaujas norise noteikta no 15.09.2020. līdz 15.10.2020.

Lēmums par ielu nosaukumiem Skolas iela (bijušais nosaukums “V34-Meža skola”) un Zahārija Stopija iela (bijušais nosaukums “Ceļš Upesleju ciematā”) pieņemts ar Stopiņu novada domes 17.06.2020. lēmumu, protokols Nr.83. Kas bija Zahārijs Stopijs un kāpēc Upesleju ciema galvenā iela tika nosaukta viņa vārdā var uzzināt šeit: https://stopini.lv/lv/jaunumi/pasvaldiba/stopinu-novada-upeslejas-kur-16gadsimta-dzivojis-arsts-un-astrologs-zaharijs-stopijs-vina-varda-nosaukta-iela-4796

27.08.2020. Stopiņu novada domes lietvedībā ir saņemts kolektīvais iesniegums Upesleju ciema iedzīvotāju vārdā, ar pievienotiem 142 iedzīvotāju parakstiem, kurā lūgts Stopiņu novada domei vēlreiz pārskatīt jautājumu Domes sēdē par Zahārija Stopija ielas nosaukuma priekšlikumu Upesleju ciema galvenajai ielai. 

Aptaujā piedalās Upesleju ciemā deklarētie iedzīvotāji. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas laikā saņemtie personas dati tiks apstrādāti tikai aptaujas rezultātu apkopošanai, personas datu apstrādātājs – Stopiņu novada dome, saskaņā ar “Stopiņu novada domes Privātuma politiku”.

Aptaujas anketas var aizpildīt RAC “Upeslejas” un elektroniski: https://stopini.lv/lv/forma/upeslejas

(15.09.2020.)

 

Stopiņu novada iedzīvotāju 2019.gada aptaujas rezultāti

Stopiņu novada iedzīvotāju aptauja 2019. gadā notika no 3.oktobra līdz 1. novembrim. 

Bija radīta iespēja, lai dažāda vecuma un iespēju iedzīvotāji varētu aizpildīt aptaujas anketas ērtāk pieejamā veidā – drukātā veidā aptaujas anketa bija publicēta Stopiņu novada informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, drukātas anketas tika izvietotas pašvaldības iestādēs: domē, dienas centros, bibliotēkās, elektroniski aptauju varēja aizpildīt tiešsaistē pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un pašvaldības Facebook kontā https://www.facebook.com/stopinunovadapasvaldiba/ .

Kopā tika saņemtas 292 anketas no tām 270 bija derīgas (korekti aizpildītas), elektroniski saņemtas 239 anketas, 47 anketas papīra formātā, tai skaitā 6 anketas no izdevuma “Tēvzemīte”. Aptauja bija anonīma un aptaujas rezultāti tiek izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātu apkopojumu varat iepazīties ŠEIT.

 (28.11.2019.)

 

Noslēgusies pieteikumu iesniegšana "STOPIŅU NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVAI" 2019. gadā

Paldies visiem, kuri piedalījās un aizpildīja aptaujas anketu. Uzņēmēju apbalvošana notiks 14.decembrī Ulbrokas kultūras namā, Ziemassvētku koncerta laikā.

(19.11.2019.)

 

Aptauja jauniešiem

2019. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Valsts programmas ietvaros organizētā atklātā projekta konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” ietvaros, tika apstiprināts Stopiņu novada pašvaldības projekts “Plānošanas dokumenta “Attīstības plāns darbā ar jaunatni Stopiņu novada pašvaldībā 2020.-2022.gadam” izstrāde”. 

Esam izskatījuši esošo Stopiņu novada Jaunatnes jomas plānošanas dokumentu un vēlamies noskaidrot novada jauniešu viedokli par svarīgiem notikumiem un viņiem aktuālajiem jautājumiem, lai ņemtu to vērā, turpmāk plānojot darbu ar bērniem un jauniešiem mūsu novadā.

Anketa pieejama šeit: https://ej.uz/Stopinujauniesi

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu iesaisti. 
 

Informāciju sagatavoja:
Gita Getaute-Šveicare
Stopiņu novada Jaunatnes lietu speciāliste

(14.11.2019.)

 

Aptaujas anketu iesniegšana aptaujai par pašvaldības darbu ir noslēgusies. Paldies visiem par sniegto viedokli. Drīzumā tiks publicēti apkopotie rezultāti.

(01.11.2019.)

 

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par pašvaldības darbu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Stopiņu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt aptaujas anketu līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Anketas var aizpildīt elektroniski. Aizpildītās anketas papīra formātā var atstāt „Aptauju” kastītēs dienas centros, bibliotēkās, izglītības iestādēs un citās pašvaldības iestādēs.

Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Stopiņu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Jau iepriekš pateicamies par Jūsu atsaucību un atvēlēto laiku!

Stopiņu novada dome
(03.10.2019.)

 

No 2019.gada 1.oktobra līdz 15.novembrim Stopiņu novada iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldības iestādes tiek aicinātas pieteikt uzņēmumus, kas 2019.gadā savā jomā bijuši labākie un veiksmīgākie, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un veicinājuši uzņēmumu izaugsmi. 

Iedzīvotāju balsojums norisināsies līdz 15.novembrimAptauja elektroniski aizpildāma šeit: https://stopini.lv/lv/forma/uznemeju-gada-balva

Iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti izvirzīt kandidātus šādām nominācijām:

7.GADA LABĀKAIS DARBA DEVĒJS

8.GADA POPULARITĀTE

9.GADA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

10.GADA TŪRISMA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

11.GADA VIESMĪBLĪBA 

12.GADA UZ SOCIĀLĀM VĒRTĪBĀM BALSTĪTS UZŅĒMĒJS

13.GADA MEISTARS

UZŅĒMĒJU GADA BALVAI var pieteikt komercsabiedrības, to filiāles un struktūrvienības, kas saimniecisko darbību veic Stopiņu novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares, kā arī uzņēmējus, lauksaimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicējus – fiziskas personas, kas ir reģistrējušas un saimniecisko darbību veic Stopiņu novadā. Katrā nominācijā var ierakstīt 2 uzņēmumu nosaukumus. UZŅĒMĒJU GADA BALVAS laureāti no 7.-13.nominācijai tiks noteikti, apkopojot aptaujas rezultātus.

(01.10.2019.)

 

Aptaujas rezultāti par bērnu rotaļlaukuma ieceri Upeslejās 

Kā nākotnē izmantot vecā skeitparka teritoriju Ulbrokā?

Stopiņu novada uzņēmēju 2018. gada aptaujas rezultāti

Stopiņu novada iedzīvotāju 2018. gada aptaujas rezultāti

Aptaujas rezultāti par autobusu pieturas rekonstrukciju Upeslejās

Aptaujas rezultāti par Ulbrokas apļa labiekārtojumu

Aptauja par krāsu salikumu Stopiņu novada tautastērpam

Stopiņu novada iedzīvotāju 2016.gada aptaujas rezultātu apkopojums​

Stopiņu novada iedzīvotāju 2014.gada aptaujas rezultāti

Aptaujas apkopojums situācijas veselības aprūpes pakalpojumu un ģimenes ārstu pieejamībā Stopiņu novadā, 2012.gads

Stopiņu novada iedzīvotāju 2012.gada aptaujas rezultāti

Atpakaļ