Teritorijas plānojuma sagatavošana

 

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Stopiņu novada dome 2016. gada 30. novembra  sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.87)  apstiprināt Stopiņu novada teritorijas plānojumu un izdot saistošos noteikumus Nr.14/16 “Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.
Ar Stopiņu  novada teritorijas plānojuma  materiāliem var iepazīties Stopiņu  novada domē Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā,  pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste

(13.12.2016.)

 

Notikusi Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija " publiskā apspriešana notika no 2016.gada 19.septembra līdz 2016.gada 9.oktobrim.  2016.gada 14. oktobrī Stopiņu novada dome organizēja sanāksmi, kurā izskatīja publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

Stopiņu novada domē tiks izskatīts iesniegtais sanāksmes protokols, teritorijas plānojuma redakcija un priekšlikumi par izmaiņām tajā. Stopiņu novada dome pieņems lēmumu par plānojuma apstiprināšanu vai tā pilnveidošanu.

Linda Čakše, attīstības plānošanas speciāliste 

(17.10.2016.)

 

14.oktobrī notiks sanāksme par Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem

Stopiņu novada dome 2016.gada 14. oktobrī plkst. 15:00  organizē sanāksmi, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija " publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Sanāksmes norises vieta: Ulbrokas kultūras nams, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste

(30.09.2016.)

 

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma  pilnveidotās redakcijas publisko  apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Stopiņu novada dome 2016.gada 31.augusta  sēdē (protokols nr.81) pieņēma lēmumu „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 19.septembra līdz 2016.gada 9.oktobrim.

Ar plānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem varēs iepazīties sākot ar 2016.gada 19.septembri  tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un www.stopini.lv 

Ar plānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem izdrukas veidā varēs iepazīties sākot ar 2016.gada 19.septembri  Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā un Stopiņu novada būvvaldes telpās Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) – 28.09.2016 plkst.19:00.

Iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pieņemšanas laikos Attīstības un plānošanas speciālistei Linda Čakšei , tālr. 27757382.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.
Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu par kuru tiek izteikts priekšlikums.

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste

(12.09.2016.)

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanu

Ar Stopiņu novada domes 2014.gada 15.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 3.2.16.p.) “Par Stopiņu novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, uzsākta Stopiņu novada teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.
Ar Stopiņu novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.73) „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai paspriešanai un atzinumu saņemšanai tika nodota Stopiņu novada teritorijas plānojuma pirmā redakcija un Vides pārskats.
Publiskā apspriešana ilga no 2016.gada 16.maija līdz 2016.gada 30.jūnijam. Ar plānojuma redakcijas materiāliem un vides pārskatu bija iespējams iepazīties tīmekļa vietnēs  www.geolatvija.lv un  www.stopini.lv,  un izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta ielā 1A, Ulbrokā. Publiskās apspriešanas laikā no 8.jūnija līdz 16.jūnijam tika organizētas sešas sabiedriskās apspriešanas sapulces – Rumbulā, Cekulē, Līčos, Sauriešos, Upeslejās un Ulbrokā.
Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 17 institūciju atzinumi ar norādījumiem par nepieciešamajiem labojumiem un precizējumiem un 42 iesniegumi ar priekšlikumiem.
2016.gada 7.jūlijā Ulbrokas kultūras namā tika organizēta sanāksme, kurā tika izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87.punktam, Stopiņu novada domē iesniegts publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.2.punktu, 2016.gada 20.jūlija Stopiņu novada domes sēdē (prot.nr.78, 2.1.3.p.) tika pieņemts lēmums pilnveidot Stopiņu novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju.

L.Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste

(03.08.2016.)

 

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma  1.redakcijas publisko  apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Stopiņu novada dome 2016.gada 27.aprīļa sēdē (protokols Nr.73) pieņēma lēmumu „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2016.gada 16.maija līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Ar plānojuma redakcijas materiāliem  un vides pārskatu varēs iepazīties sākot ar 2016.gada 16.maiju tīmekļa vietnēs  www.geolatvija.lv un  www.stopini.lv  Aicinām iepazīties ar informāciju: Kā lietot portālu www.geolatvija.lv

Ar plānojuma redakcijas materiāliem  un vides pārskatu  izdrukas veidā varēs iepazīties sākot ar 2016.gada 16.maiju Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulces: 

  • Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31,  Rumbula, Stopiņu nov.) - 08.06.2016 plkst.15.00
  • Dienas centrā “Cekule” (Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu nov.) - 14.06.2016  plkst.15.00
  • Dienas centrā “Līči” (“Dienas centrs”, Līči, Stopiņu nov.) - 14.06.2016- plkst.17.00
  • Dienas centrā “Saurieši”(Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu nov.) -15.06.2016 plkst.15.00
  • Dienas centrā “Upeslejas” (“Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu nov.)-- 15.06.2016 plkst.17.00
  • Ulbrokas  kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) - 16.06.2016 plkst.17.00

Iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pieņemšanas laikos Attīstības un plānošanas speciālistei Linda Čakšei , tālr. 27757382.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.
Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu par kuru tiek izteikts priekšlikums.

Linda Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste 

(03.05.2016.)

 

Par Stopiņu novada Teritorijas plānojuma darbības termiņa pagarināšanu

2014.gada 12.novembra Stopiņu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt Stopiņu novada Teritorijas plānojumam, ar 2009.gada grozījumiem, darbības termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim vai līdz jauna teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai. Atcelt Stopiņu novada domes 2014.gada 15.janvāra sēdes, protokols Nr.18, lēmumu punktā 3.12.16., 3. Apstiprināt Stopiņu novada teritorijas plānojuma darba uzdevumu un darba izstrādes termiņus. Darba uzdevums pieejams: protokols Nr.38, 12.11.2014., 20.lpp.

Stopiņu novada pašvaldība
(27.11.2014.)

 

Paziņojums par Stopiņu novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un līdzdalības pasākumiem (27.01.2014.)

1.

Dokumenta veids

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Stopiņu novada Teritorijas plānojums

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Stopiņu novada Teritorijas plānojums tiek sagatavots visai novada administratīvai teritorijai

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ikviens ar Stopiņu novadu saistīts interesents – iedzīvotājs, pašvaldība, novadā strādājošais, nekustamā īpašuma īpašnieks vai novadā strādājoša uzņēmuma pārstāvis, kaimiņu pašvaldību speciālisti un institūciju pārstāvji u.c.;

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Teritorijas plānojums izstrādes galvenie uzdevums ir noteikt prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo zonējumus, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus visai novada administratīvajai teritorijai, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku un līdzsvarotu privātpersonu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Stopiņu novada Teritorijas plānojums paredzēts izstrādāt 12 gadu laika posmam.

Lēmumu pieņemšana domē par Teritorijas plānojumu izstrādes procesa laikā:

1) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu sniegšanai - 2014. gada oktobris - novembris;

2) pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai - 2015. gada februāris - marts;

3) pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu un nodošana apspriešanai - 2015. gada aprīlis - maijs;

4) gala redakcijas apstiprināšanu un nodošana publiskai apspriešanai - 2015. gada septembris - oktobris;

5) ar saistošajiem noteikumiem apstiprina saistošās daļas - 2015. gada novembris - decembris.

7.

Dokumenti

Stopiņu novada domes 15.01.2014. sēdes lēmums par izstrādes uzsākšanu. 

Ar spēkā esošo Stopiņu novada Teritorijas plānojumu un citiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties sadaļā Attīstība novada vietnē tīmeklī www.stopini.lv.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

1.   Četru nedēļu publiskās apspriešanas laikā, sanāksmes notiks Cekulē, Līčos, Rumbulā, Sauriešos, Ulbrokā un Upeslejās;

2.   Izteikt mutiskus priekšlikumus pirmdien un ceturtdien 11 - 13 un 14 - 18 Attīstības un plānošanas speciālistei Inesei Pivarei, tālr. 67910546, 

3.   Iesniegt priekšlikumus rakstiskā veidā, adresējot Stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, c. Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, fakss 67910532; e-pasts: novada.dome@stopini.lv;

4.    Izstrādes sākumposmā iesniegt priekšlikumus par funkcionālā zonējuma izmaiņām līdz 2014.gada 31.martam;

5.   Informācija pievienota nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojumā.

6.   Izstrādes laikā semināri notiks institūciju un kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem. Dalība seminārā saskaņā ar pašvaldības uzaicinājumu sākumposmā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu zonējuma maiņas gadījumā. Iesnieguma veidlapa pieejama novada pašvaldības vietnē tīmeklī www.stopini.lv sadaļā Attīstība/Sabiedrības līdzdalība/ Iesnieguma veidlapas/Uzsākot izstrādi

10.

Atbildīgā amatpersona un izstrādes vadītājs

Izstrādes vadītājs un atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu attīstības plānošanas procesā Stopiņu novada Attīstības un plānošanas speciālists.

Atbildīgā amatpersona Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece.

Darba uzdevums. 

Atpakaļ