Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde

 

Paziņojums par Stopiņu novada attīstības programmas projekta 2019. - 2025. gadam publisko apspriešanu

Ar Stopiņu novada domes 2018. gada 19.decembra sēdes lēmumu, protokols  Nr. 41 p.3.14 “Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Stopiņu novada attīstības programmas 2019 .– 2025. gadam projekta redakcijas publiskā apspriešana.

Stopiņu novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam ir Stopiņu novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada 15.janvāra līdz 2019. gada 15. februārim. Publiskās apspriešanas laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas projekta redakcijas materiāliem varēs iepazīties:

 • Stopiņu novada pašvaldības mājaslapā,
 • Stopiņu novada domē, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130  domes darba laikā 5.kab. 
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas projekta redakciju iesniegt līdz 2019. gada 15.februārim:

 • Stopiņu novada domē, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130,
 • nosūtot pa pastu uz adresi:  Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
 • elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: novada.dome@stopiņi.lv,
 • elektroniski valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Publiskās apspriešanas laikā notiks sabiedriskās apspriešanas sapulces, kurā Attīstības programmas izstrādātājiem SIA “Reģionālie projekti” un pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot interesējošos jautājumus.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces notiks:

2019. gada 28.janvārī  plkst. 18:00 Rumbulā, Gaismas internātpamatskolas zālē (Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads) Iekļautie ciemu jautājumi Rumbula.

2019. gada 30.janvārī  plkst. 18:00 Līčos, Līču dienas centrā (“Dienas centrs”, Līči, Stopiņu nov.); Iekļautie ciemu jautājumi Līči, Dzidriņas

2019. gada 4.februārī  plkst. 18:00 Sauriešos, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības ēkas zālē   (Līdumnieku iela 3, Saurieši, Stopiņu nov.) Iekļautie ciemu jautājumi Saurieši.

2019. gada 7. februārī  plkst. 18:00 Upeslejās, Upesleju dienas centrā ( “Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu nov. ) Iekļautie ciemu jautājumi Upeslejas, Cekule

 2019. gada 8.februārī  plkst. 18:00 Ulbrokā, Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) Iekļautie ciemu jautājumi Ulbroka, Dreiliņi, Vālodzes

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar  attīstības programmas izstrādes vadītāju: Stopiņu novada domes attīstības plānošanas speciālistes Lindas Čakšes, tālr. 27757382, epasts: planotajs@stopini.lv

(14.01.2019.)

 

Saskaņā ar Stopiņu novada domes 2017. gada 11. oktobra lēmumu (protokols Nr.10 punkts 3.8.) “Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta novada attīstības programmas izstrāde.

Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes mērķis ir plānot rīcību kopumu mērķtiecīgai novada attīstībai ilgtermiņā. Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei turpmākajos 7 gados.

Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš ir no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada novembrim. Dokumenta izstrādes atbildīgā persona ir Stopiņu novada domes attīstības plānošanas speciāliste Linda Čakše. Programmas izstrādi organizē Stopiņu novada domes apstiprināta vadības grupa. 

Attīstības programma tiks izstrādāta saskaņā ar Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam, izvērtējot un ņemot vērā nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, pamatojoties uz pašvaldības pašreizējās situācijas analīzi. Ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai tiks definēti vidēja termiņa mērķi, veidoti rīcības un investīciju plāni, noteikta attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtība. 

Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, Stopiņu novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:

 1. Izglītības, kultūras un sporta darba grupā
 2. Veselības, sociālo jautājumu, sabiedriskās kārtības un drošības darba grupā.
 3. Ekonomikas un uzņēmējdarbības darba grupā. 
 4. Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas darba grupā
 5. Pārvaldes un sadarbības darba grupā

Lūdzam pieteikties līdzdalībai tematiskajās darba grupās līdz 2017.gada 30.novembrim aizpildot anketu elektroniski ( https://goo.gl/forms/3gIexohr1bgda2mL2 ) vai iesniedzot rakstisku pieteikumu norādot: kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tālruni, adresi, e-pasta adresi), vēlamo līdzdalības grupu, pieredzi norādītajā jomā ; organizētu interešu grupu, kuru pārstāv; motivāciju dalībai darba grupā. 

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai rakstiski, adresējot to Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Darba grupu sapulces paredzētas laika posmā no 2018.gada februāra līdz 2018.gada maijam.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt rakstiskus priekšlikumus Stopiņu novada attīstības programmai - elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai rakstiski, tos adresējot Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 līdz 2018.gada 31.janvārim.

Papildus iepriekš minētajam, attīstības programmas izstrādes ietvaros līdzdalība būs iespējama, aizpildot aptaujas anketas un piedaloties dokumenta publiskajā apspriešanā. Par šīm iespējām informēsim atsevišķi. Saskaņā ar attīstības programmas darba uzdevumu, iedzīvotāju anketēšana notiks 2017.gada decembrī - 2018. gada janvārī, Attīstības programmas publiskās apspriešana plānota 2018. gada jūnijā – jūlijā, kuras laikā notiks sabiedriskās apspriešanas sapulces Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos, Rumbulā, Līčos. 

Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām būs atrodama pašvaldības tīmekļa vietnē www.stopini.lv, sadaļā “Attīstība”/“Sabiedrības līdzdalība”.

Aicinām iesaistīties Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē!

Lēmums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Darba uzdevums

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

(20.10.2017.)

 

 

 

Atpakaļ