Koknešu iela 2, 3, 4, Mazgravas, lokālplānojuma grozījumi

 

Paziņojums par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Stopiņu novada dome 27.02.2019. ir pieņēmusi lēmumu , protokols Nr.45 "Par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās” apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr.4/2019 "Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi Līču ciema daļā - īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. 

Materiāli ir pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12197

Lokālplānojuma dokumenti:

1) Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu 

2) Saistošie noteikumi 

3) Saistošo noteikumu Pielikums nr.1  

4) Saistošo noteikumu Pielikums nr.2  

5) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

6) Grafiskā daļa. Pašreizējā izmantošana  

7) Grafiskā daļa. Funkcionālais zonējums 

8) Grafiskā daļa. Ielu šķērsprofili 

9) Paskaidrojuma raksts 

Atpakaļ