Stopiņu novada teritorijas plānojums 2004.-2016. gadam

 

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, 7.panta sestās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 47.punktu un likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu, Stopiņu novada dome ar 2009. gada 16. decembra sēdes lēmumu (protokola nr. 16, p.6) nolemj:
1. Apstiprināt Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumus.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr.29 "Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009.gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".
(Publicēts "Latvijas vēstnesis" 2009. gada 18. decembrī, Nr.199 (4185), Rubrika: Sludinājumi, paziņojumi (23. lpp.))

Stopiņu novada domes sēdes 2009. gada 16. decembra sēdes lēmuma (protokola nr. 16, p.6) protokola izraksts

Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009.gada grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  

Stopiņu novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

Aizsargjoslas un aprobrežojumi 

Transporta infrastruktūra 

Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar grozījumiem apraksts 

 

Atpakaļ