Adrešu maiņa

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13.panta ceturtā daļa nosaka, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Tālāk noteikts,  ka pašvaldības lēmumu var izdot vispārīgā administratīvā akta veidā. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajai daļai vispārīgais administratīvais akts ir lēmums, kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde izdod attiecībā uz individuāli nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts, tai skaitā vispārīgais administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam. Adresācijas noteikumu 9.punktā noteikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.  

Upesleju ciemā pašvaldības ceļiem piešķirti ielu nosaukumi

Lēmums (vispārējs administratīvais akts)  par jaunajiem ielu nosaukumiem Skolas iela (iepriekšējais nosaukums “V34-Meža skola” ) un Zahārija Stopija iela (iepriekšējais nosaukums Ceļš Upesleju ciematā) pieņemti ar Stopiņu novada domes 17.06.2020. lēmumu, protokols Nr.83. Līdz ar jauno ielu nosaukumu adreses piešķiršanu 22.07.2020. ir pieņemts lēmums mainīt adreses Skolas ielas un Zahārija Stopija ielas pieguļošajām apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām. Attiecīgais lēmums publicēts Latvijas Vēstnesī 12.08.2020., līdz ar to tas stājas spēkā 12.08.2020. 

IELU SHĒMA JAUNO ADREŠU NOSKAIDROŠANAI UPESLEJĀS

KAS JĀDARA IEDZĪVOTĀJIEM, JA TIEK MAINĪTA ADRESE?

 

Atpakaļ