ATTĪSTĪBA

 

Sabiedriskās apspriešanas

Sabiedriskās apspriešanas sapulces "Par Stopiņu novada  Stopiņu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai":

• Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31,  Rumbula, Stopiņu nov.), 8.jūnijā plkst. 15.00.
• Dienas centrā “Cekule” (Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu nov.), 14.jūnijā plkst. 15.00.
• Dienas centrā “Līči” (“Dienas centrs”, Līči, Stopiņu nov.), 14.jūnijā plkst. 17.00.
• Dienas centrā “Saurieši” (Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu nov.), 15.jūnijā plkst. 15.00.
• Dienas centrā “Upeslejas” (“Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu nov.), 15.jūnijā plkst. 17.00.
• Ulbrokas  kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.), 16.jūnijā plkst. 17.00.

Paziņojuma teksts un materiāli pieejami:  http://stopini.lv/lv/attistiba/sabiedribas-lidzdaliba/teritorijas-planojuma-sagatavosana

 

2016.gada 18.februārī plkst.18:45  Ulbrokas kultūras nama zālē, Ulbrokā, Institūta ielā 1A, notiks sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā.

2016.gada 18.februārī plkst.18:00  Ulbrokas kultūras nama zālē, Ulbrokā, Institūta ielā 1A notiks sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem “Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplānojuma”  pilnveidotās redakcijas   publiskās apspriešanas laikā.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2016.gada 11.janvārī   pulksten 17.00  Sauriešu dienas centrā, Burtnieku iela 7-1A, Sauriešos „Par Stopiņu novada Sauriešu ciema lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

 

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2016.gada 11.janvārī   pplkst.18.30  Ulbrokā - Ulbrokas kultūras nama zālē, Institūta ielā 1a, „Par Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju  un  Vālodzes ciemu daļu lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

 

30.novembrī plkst.17:00 notiks par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana par Igaunijas-Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojumu

 

30.novembrī plkst.17:00 Ulbrokas vidusskolā notiks Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 

 

24.novembrī notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA ”Getliņi EKO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 

 

6.novembrī plkst. 11.00 Sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem institūciju atzinumiem par detālplānojumu ”Grebzdes”.

Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem notiks  2015.gada 26.oktobrī  no pulksten 17.00-18.00  Ulbrokas kultūras nama zālē, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novadā. 

 

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Grebzdes”, Rumbula, Stopiņu novads, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2015.gada 21.oktobrī plkst.11.00, Stopiņu novada domē, Ulbrokā, Institūta ielā 1a.

Sanāksme par publiskās  apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem institūciju atzinumiem par detālplānojumu notiks 6.novembrī plkst. 11.00 Stopiņu novada domē, Ulbrokā, Institūta ielā 1a.

 

20.oktobrī, plkst. 18:00  Dienas centrā “Saurieši”, Burtnieku iela 7-1A, Sauriešos, Stopiņu novads būvniecības ieceres objektam “Sauriešu Jaunā karjera teritorijas sakārtošana un multifunkcionālās atpūtas zonas ierīkošana Stopiņu novadā“ Sauriešos, Stopiņu novadā, prezentācijas pasākums. 

Atpakaļ