2 item(s)

$79.00

Aktīvie projekti, 2017

 

Veselības veicināšanas projekts

2017. gada 30. martā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja projektu 9.2.4.2/16/I/014 “Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”, kura mērķis ir veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu paplašināšana novada iedzīvotājiem.

Projekta finansējums 108381 EUR apmērā ir 100% no Eiropas fonda. Tas paredz daudzveidīgu veselības veicināšanas un slimību primārās profilakses programmu, tai skaitā informatīvās lekcijas un praktiskas nodarbības, kā nūjošana, baseina apmeklējums, vingrošana, u.c.

Projektā iesaistīti dažāda vecuma iedzīvotāji, īpaša vērība tiks pievērsta personām ar trūcīgo un maznodrošināto statusu, novada senioriem un jaunām māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam. Jaunām māmiņām būs iespēja pieteikties uz speciālām fizioterapijas grupu nodarbībām un uztura speciālista konsultācijām. 

Bērniem 6 gadu vecumā un 4.klasē tiks sniegta informācija par dažādiem veselīga uztura aspektiem. 2.klases skolēni uzzinās risinājumus problēmām kas parasti ir aktuālas viņu vecumā (garīgās/emocionālās veselības jautājumi, informācija par pozitīvām, draudzīgām, iecietīgām un cieņas pilnām savstarpējām attiecībām un uzvedību). 4.klases skolēniem paredzētas nodarbības par viņu vecumā bieži izplatīto atstumtību. Savukārt 7.klases pusaudžiem būs iespēja atklāti runāt par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas jautājumiem.

Pusaudžiem 15-17 gadu vecumā no Stopiņu novada izglītības iestādēm tiks organizēta dienas nometne, kurā vairākas nodarbības paredzētas primārās profilakses pasākumi.

Ikviens novada iedzīvotājs varēs saņemt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus Veselības dienas pasākumā.

Projekts sāksies 2017.gada maijā un turpināsies līdz 2019.gada decembrim.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

Jauniešu integrācija

No 2016.gada 20.septembra līdz 2018.gada 31. oktobrim Stopiņu novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda 100 % finansētu projektu “PROTI un DARI!”. Projekta Nr. 8.3.3.0./15/I/001.

Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.

Kopējais pieejamais finansējums EUR 32 848,20, kas paredzēts, lai  katram jaunietim izstrādātu individuālu programmu  un nodarbības.

Ar dažādām audzinošām un izglītojošām aktivitātēm tiek attīstīta mērķa grupas jauniešu motivācija, prasmes, kas veicina viņu iesaisti izglītības sistēmā vai stāšanos darbā,  tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos

Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Laikā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada aprīlim projektā iesaistīti četri novada jaunieši.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

“Palēciens pie Ulbrokas ezera”

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Stopiņu novada domes projekta iesniegumu 16-04-AL25-A019.2202-000001 “Stopiņu skeitparks “Palēciens pie Ulbrokas ezera””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  

Jauna moderna skeitparka būvniecības nepieciešamību Stopiņu novadā izvirza jaunieši, kuri aktīvi izmanto šobrīd nepiemēroto infrastruktūru. Pirms jaunā skeitparka projekta uzsākšanas notika tikšanās ar aktīvākajiem skeitparka lietotājiem. Jaunajam skeitparkam atvēlēta vieta pie Ulbrokas ezera, kas atrodas Stopiņu novada centrā un ir tāpēc ir pieejams visiem. Jau šobrīd daudzi vietējie novada iedzīvotāji pavada savu brīvo laiku pie Ulbrokas ezera gan makšķerējot, gan izbaudot dabu, gan pastaigājoties gar ezeru. Šeit izveidota trenažieru vieta, smilšu pludmales volejbola laukums, pastaigu taka.

Ar šā gada 23. novembra Lauku atbalsta dienesta lēmumu projekta “Palēciens pie Ulbrokas ezera” būvniecībai būs iespēja saņemt Eiropas fonda finansējumu EUR 13962.23 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi eiro un 23 eirocenti) apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Šobrīd notiek iedzīvotāju aptauja par skeitparka vīziju un gatavots tehniskā projekta iepirkums.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

Ceļu asfaltēšana Līču un Ulbrokas ciemos

Stopiņu novada pašvaldības projektā "Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos" plānota ielu asfaltēšana Līču ciemā (Dambja iela un Polderu iela) un Ulbrokas ciemā (Dauguļupes iela). Projektam piešķirtā Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda summa 1 273 782 EUR sastāda 85 % no projekta izmaksām ar vismaz 15 % pašvaldības līdzfinansējumu. 

Projekts īsteno Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķi Nr. 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām". 

Projektā iesaistīti novada 14 uzņēmumi, kas nodrošina projekta rezultatīvos rādītājus – jaunas darba vietas un privāto investīciju ieguldījumus vismaz 4 326 000 EUR apjomā.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī)

 

Ceļa pārbūve

Stopiņu novada pašvaldība piedalās Lauku attīstības programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Lai apgūtu piešķirto summu 390 000 EUR, pašvaldība ir noteikusi novada ceļu vērtēšanas kritērijus un organizējusi apspriedi ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par novada ceļu attīstības jautājumiem. Ceļu un ceļu posmu prioritāro secību nosaka atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā. 

Pēc iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem par prioritāru izvirzīts ceļš Lielkājas – Kalves un ceļa posms C21 – Grīvas, par ko viedokli izteica lielākais skaits novada iedzīvotāji un uzņēmēji.  

Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts “Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 – Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve”, ko vērtē būvvalde. 

Plānots ceļa pārbūves darbus veikt 2017.gadā.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī.)

 

 

Atpakaļ