2 item(s)

$79.00

Iesniegumu veidlapas

 

Šajā sadaļā pieejamas veidlapas pašvaldības pakalpojumu saņemšanai un dažādu jautājumu risināšanai (aukles pakalpojums, bērnu uzņemšana pirmsskolas iestādē, pašvaldības atbalsts sportā, zemes jautājumu risināšanai, būvvaldes iesniegumi, ielu tirdzniecības atļauju saņemšanai utt.).

Vispārējā iesnieguma veidlapa Stopiņu novada pašvaldībai

Iesniegumi pašvaldības atbalsta saņemšanai, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

Iesnieguma veidlapa pabalsta saņemšanai, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aktualizēta 01.2018.)

Līgums par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai

Atskaites veidlapa

Līgums par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Atskaites veidlapa

 

Pašvaldības atbalsts privātām izglītības iestādēm (privātskolām)

Iesniegums pašvaldības atbalsta saņemšanai

Privātās izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

Līgums

 

Dzimtsarakstu nodaļas iesniegumu veidlapas

Iesnieguma veidlapa laulības reģistrācijai 

Iesnieguma veidlapa par pašvaldības pabalsta piešķiršanu bērna piedzimšanas gadījumā 

Iesnieguma veidlapa par pašvaldības palīdzību apbedīšanai 

 

Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas deklarācija 

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

 

Iesnieguma veidlapas zemes ierīcībai

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai 

Iesniegums zemes zemes vienības sadalei 

Iesniegums par zemes lietošanas, nomas tiesību piešķiršanu 

Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu  

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

 

Iesniegumi atļauju un licenču saņemšanai

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai 

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai 

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai-sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

Pieteikums licences pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai)

Pieteikums licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai ) pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

 

Iesniegumi pašvaldībai par atbalsta saņemšanu mūzikā, mākslā, zinātnē un citās jomās:

Iesniegums pašvaldības finansiālā atbalsta mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai saņemšanai

Iesniegums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē vai citos sasniegumos

Finanšu atskaite par Stopiņu novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

 

Iesniegumi pašvaldības atbalsta saņemšanai sportā:

Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai dalībai sacensībās.

Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai sacensību organizēšanai.

Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā.

Finanšu atskaite par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

 

Bibliotēku pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās)

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās) /VIEGLI LASĀMS!/

 

IESNIEGUMU VEIDLAPAS BŪVVALDEI

Atpakaļ