2 item(s)

$79.00

Iesniegumu veidlapas

 

Šeit pieejamas iesniegumu veidlapas Stopiņu novada pašvaldībai. Lejuplādējot veidlapas var aizpildīt un elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) nosūtīt uz Stopiņu novada domes oficiālo e-pasta adresi novada.dome@stopini.lv . Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

DAŽĀDI

Iesniegums pašvaldībai brīvā formā

 

BĒRNI (dzimšanas, pabalsti, izglītība)

Iesniegums pašvaldības pabalsta piešķiršanai bērna piedzimšanas gadījumā 

Iesniegums bērnu un jauniešu pieteikšanai darbam vasarā 

Atbalsta saņemšana, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

Iesnieguma veidlapa pabalsta saņemšanai, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles pakalpojums) atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

Pašvaldības atbalsts privātām pamatizglītības iestādēm (privātskolām)

Iesniegums pašvaldības atbalsta saņemšanai

Privātās izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

Atbalsta saņemšana mūzikā, mākslā, zinātnē un citās jomās:

Iesniegums pašvaldības finansiālā atbalsta mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai saņemšanai

Iesniegums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē vai citos sasniegumos

Finanšu atskaite par Stopiņu novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

Atbalsta saņemšana sportā:

Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai dalībai sacensībās.

Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai sacensību organizēšanai.

Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā.

Finanšu atskaite par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

 

ĢIMENE

Iesnieguma veidlapa laulības reģistrācijai 

Iesnieguma veidlapa par pašvaldības palīdzību apbedīšanai 

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Iesniegums Sociālajam dienestam

 

DEKLARĒŠANĀS, DZĪVESVIETA

Deklarēt dzīvesvietu 

Iesniegums izziņas saņemšanai no iedzīvotāju reģistra

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

 

ĪPAŠUMS

Iesniegums par zemes lietošanas, nomas tiesību piešķiršanu 

Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu  

Iesniegums zemes vienības sadalei 

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes gabala sadalīšanai

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai 

Iesniegums detālplānojuma izstrādei

Iesniegums būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai

Iesniegums par jaunbūvi

Iesniegums par būves neesību

Informācija vizuālās informācijas pasei 

Iesniegums izziņas saņemšanai par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu 

Iesniegums izmaiņu projekta saskaņošanai 

Iesniegums par kopiju izsniegšanu no Būvvaldes arhīva 

Iesniegums par meža zemes atmežošanu būvniecības veikšanai

Iesniegums būvvaldei brīvā formā

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

 

ATĻAUJAS, LICENCES

Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža 

Atļaujas saņemšana reklāmas vai izkārtnes izvietošanai 

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai 

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai 

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai-sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 

Pieteikums licences pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā un licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai)

Pieteikums licences kartīšu saņemšanai (pārreģistrācijai ) pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

 

BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMS PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās)

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās) /VIEGLI LASĀMS!/

 

IESNIEGUMU VEIDLAPAS BŪVVALDEI

Atpakaļ