Pirmsskolas izglītība

 

Bērnu uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs nosaka pašvaldības saistošie noteikumi “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Pirmsskolas izglītības iestādēs bērni var sākt apmeklēt no 1,5 gadu vecuma. Bērnus reģistrē 1.pakāpes rindā, ja bērna un vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā, bet 2.pakāpes rindā reģistrē bērnus, ja bērna un vecāku vai aizbildņa dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novadā.
Bērnu reģistrāciju var veikt izvēlētajā izglītības iestādē, visu kalendāro gadu no bērna dzimšanas brīža līdz skolas vecumam.

Pirmsskolas izglītību Stopiņu novadā nodrošina:

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Pirmsskolas izglītības grupas Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā

Pirmsskolas izglītības grupas Stopiņu pamatskolā

Kopumā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošinātas vietas 600 bērniem.

Alternatīvas iespējas pirmsskolas izglītības apguvei Stopiņu novadā deklarētiem bērniem ir:
•    pirmsskolas izglītības programmas apguve privātā pirmsskolas izglītības iestādē, 
•    bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšana mājās, ko sniedz fiziska vai juridiska persona. 

Stopiņu novadā darbojas divas privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PPII):
•    PPII „Draugi”
•    PPII „Karlson”

Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu šo pakalpojumu saņemšanai saskaņā ar 2016. gada 17. janvāra saistošajiem noteikumiem nr.1/16  “Kārtība, par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.

Iesniegums tiek izskatīts un lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts 30 kalendāro dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas dienas. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Stopiņu novada dome.

Iesniegumu veidlapas pašvaldības atbalsta saņemšanai (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

Pabalsta saņemšana, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles pakalpojums) atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

 

Viena audzēkņa aprēķinātās izmaksas 2018. gadā Stopiņu novada izglītības iestādēs savstarpējiem norēķiniem ar citām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm saskaņā ar 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.709.

 

 

Atpakaļ